Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung ôn tập thi tuyển công chức năm 2013 môn kiến thức chuyê ngành kiểm tóan, kế tóan, tài chính ngân hàng

Được đăng lên bởi Long Ngo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
HĐTT CÔNG CHỨC KTNN

NỘI DUNG ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2013
MÔN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN,
TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG
I. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN
1. Khái niệm kiểm toán và kiểm toán:
- Khái niệm, vai trò, chức năng kiểm toán; Phân tích các thuật ngữ trong
định nghĩa kiểm toán.
- Khái niệm, nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán; các loại kế toán.
2. Các loại kiểm toán: Khái niệm, đặc điểm, sự giống và khác nhau các
loại kiểm toán:
- Phân theo chức năng kiểm toán (kiểm toán tài chính; kiểm toán hoạt động;
kiểm toán tuân thủ);
- Phân theo chủ thể kiểm toán (Kiểm toán Nhà nước; kiểm toán độc lập;
kiểm toán nội bộ).
3. Những khái niệm cơ bản trong kiểm toán
3.1. Cơ sở dẫn liệu: Khái niệm cơ sở dẫn liệu; Mối quan hệ cơ sở dẫn liệu
với mục tiêu kiểm toán; Phân loại cơ sở dẫn liệu;
3.2. Gian lận và sai sót: Định nghĩa gian lận, sai sót; Các nhân tố ảnh hưởng
đến mức độ gian lận và sai sót; Trách nhiệm của Kiểm toán viên về các gian lận
sai sót;
3.3. Trọng yếu và rủi ro: Khái niệm trọng yếu; Các bước trong quy trình
vận dụng tính trọng yếu; Khái niệm rủi ro kiểm toán, các loại rủi ro kiểm toán,
mối quan hệ giữa các loại rủi ro kiểm toán.
4. Quy trình kiểm toán
4.1. Quy trình kiểm toán: Các bước cơ bản trong quy trình kiểm toán;
4.2. Lập Kế hoạch kiểm toán: Vai trò của giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán;
trình tự giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán và nội dung cơ bản các bước trong giai
đoạn lập kế hoạch kiểm toán;

1

4.2. Thực hiện kiểm toán: Nội dng cơ bản các công việc phần thực hiện
trong giai đoạn thực hiện kiểm toán, thực hiện thủ tục kiểm soát; thực hiện thủ tục
phân tích; thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết;
4.3. Kết thúc kiểm toán: Các công việc cơ bản phần thực hiện trong giai
đoạn kết thúc kiểm toán; Báo cáo kiểm toán về kiểm toán báo cáo tài chính.
5. Phương pháp kiểm toán
5.1. Phương pháp kiểm toán cơ bản: Khái niệm; Phương pháp phân tích
đánh giá tổng quát; Phương pháp kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ và số dư;
5.2. Phương pháp kiểm toán tuân thủ: Khái niệm, đặc trưng, các phương
pháp cụ thể;
5.3. Một số kiến thức cơ bản về chọn mẫu trong kiểm toán.
5.4. Vận dụng phương pháp kiểm toán vào trong kiểm toán một số chu
trình và khoản mục, như: Kiểm tra chu trình bán hàng thu tiền; chu trình mua
hàng; chu trình hàng tồn kho; kiểm toán tài sản.
6. Các nguyên tắc cơ bản về kế toán và mục tiêu của kiểm toán tài chính
- Các nguyên tắc cơ bản của kế toán (nguyên tắc kế toán được thừa nhận)
và mối quan hệ của các nguyên tắc...
KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
HĐTT CÔNG CHỨC KTNN
NỘI DUNG ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2013
MÔN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN,
TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG
I. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN
1. Khái niệm kiểm toán và kiểm toán:
- Khái niệm, vai trò, chức năng kiểm toán; Phân tích các thuật ngữ trong
định nghĩa kiểm toán.
- Khái niệm, nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán; các loại kế toán.
2. Các loại kiểm toán: Khái niệm, đặc điểm, sự giống khác nhau các
loại kiểm toán:
- Phân theo chức năng kiểm toán (kiểm toán tài chính; kiểm toán hoạt động;
kiểm toán tuân thủ);
- Phân theo chủ thể kiểm toán (Kiểm toán Nhà nước; kiểm toán độc lập;
kiểm toán nội bộ).
3. Những khái niệm cơ bản trong kiểm toán
3.1. sở dẫn liệu: Khái niệm sở dẫn liệu; Mối quan hệ cơ sở dẫn liệu
với mục tiêu kiểm toán; Phân loại cơ sở dẫn liệu;
3.2. Gian lận và sai sót: Định nghĩa gian lận, sai sót; Các nhân tố ảnh hưởng
đến mức độ gian lận sai sót; Trách nhiệm của Kiểm toán viên về các gian lận
sai sót;
3.3. Trọng yếu rủi ro: Khái niệm trọng yếu; Các bước trong quy trình
vận dụng tính trọng yếu; Khái niệm rủi ro kiểm toán, các loại rủi ro kiểm toán,
mối quan hệ giữa các loại rủi ro kiểm toán.
4. Quy trình kiểm toán
4.1. Quy trình kiểm toán: Các bước cơ bản trong quy trình kiểm toán;
4.2. Lập Kế hoạch kiểm toán: Vai trò của giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán;
trình tự giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán và nội dung cơ bản cácớc trong giai
đoạn lập kế hoạch kiểm toán;
1
Nội dung ôn tập thi tuyển công chức năm 2013 môn kiến thức chuyê ngành kiểm tóan, kế tóan, tài chính ngân hàng - Trang 2
Nội dung ôn tập thi tuyển công chức năm 2013 môn kiến thức chuyê ngành kiểm tóan, kế tóan, tài chính ngân hàng - Người đăng: Long Ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Nội dung ôn tập thi tuyển công chức năm 2013 môn kiến thức chuyê ngành kiểm tóan, kế tóan, tài chính ngân hàng 9 10 242