Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập Kiểm toán 2

Được đăng lên bởi hangaivy
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 10518 lần   |   Lượt tải: 82 lần
Ôn tập Kiểm toán 2.
Chương 1
1. Nêu đặc điểm của khoản mục Tiền và tương đương tiền
•

Tiền là khoản mục đầu tiên trình bày đầu tiên trên Bảng CĐKT và là khoản mục quan
trọng trong tài sản ngắn hạn.Do thường được sử dụng để phân tích khả năng thanh toán
của một doanh nghiệp nên đây là khoản có thể bị cố tình trình bày sai lệch.

•

Tiền là khoản mục bị ảnh hưởng và có ảnh hưởng đến nhiều khoản mục quan trọng như
thu nhập, chi phí, công nợ và hầu hết các tài sản khác của doanh nghiệp.

•

Do số phát sinh của tài khoản tiền thường lớn hơn số phát sinh của nhiều tài khoản
khác, vì thế những sai phạm trong các doanh nghiệp vụ lien quan đến tiền có nhiều khả
năng xảy ra và khó bị phát hiện nếu không có một hệ thống kiểm soát nội bộ hiện hữu.

•

Tiền còn là tài sản rất “nhạy cảm” nên có khả năng xảy ra gian lận, biển thủ thường cao
hơn các tài sản khác

•

Số dư tiền trên BCTC vẫn đúng nhưng sai lệch vẫn diễn ra trong nghiệp vụ phát sinh và
làm ảnh hưởng đến các khoản mục khác.

2. Hãy cho biết mục tiêu kiểm toán của khoản mục Tiền và tương đương tiền
•

Số dư các khoản tiền trên BCTC là có thực (hiện hữu).

•

Các khoản tiền có thực đều được ghi nhận trên BCTC (đầy đủ).

•

Doanh nghiệp có quyền sở hữu về mặt pháp lý đối với các khoản tiền được ghi nhận
(quyền).

•

Số dư tài khoản Tiền được ghi phù hợp với giá được xác định theo chuẩn mực và chế độ
kế toán hiện hành (Đánh giá).

•

Số liệu trên sổ chi tiết tiền được tổng cộng đúng và phù hợp với tài khoản tổng hợp trên
sổ cái (ghi chép chính xác).

•

Số dư Tiền được phân loại và trình bày thích hợp trên BCTC.Các trường hợp tiền bị hạn
chế quyền sử dụng đều được khai báo đầy đủ (Trình bày và công bố).

3. Trình bày các yêu cầu của kiểm soát nội bộ đối với khoản mục Tiền và tương đương tiền
•

Thu đủ: mọi khoản tiền đều phải được thu đầy đủ, gửi vào kho bạc hay ngân hàng hay
nộp vào quỹ trong khoản thời gian sớm nhất.

•

Chi đúng: tất cả các khoản chi đều phải đúng mục đích, phải được xét duyệt và được
ghi chép đúng đắn.

•

Phải duy trì số dư tồn quỹ hợp lý để đảm bảo chi trả các nhu cầu về kinh doanh, cũng
như thanh toán nợ đến hạn.Tránh việc tồn quỹ quá mức cần thiết, vì không tạo khả năng
sinh lợi và có thể gặp rủi ro.

4. Trình bày các nguyên tắc kiểm soát nội bộ đối với khoản mục Tiền và tương đương tiền.
•

Nhân viên phải có đủ khả năng và liêm chính.
Vì không thể kiểm soát nội bộ hữuhiệu khi mà các nhân viên không có đủ khả năng hoặc không
liêm chính mà cố tình gianlận. Do vậy, nhân viên có khả năng...
Ôn tập Kiểm toán 2.
Chương 1
1. Nêu đặc điểm của khoản mục Tiền và tương đương tiền
Tiền khoản mục đầu tiên trình bày đầu tiên trên Bảng CĐKT khoản mục quan
trọng trong tài sản ngắn hạn.Do thường được sử dụng để phân tích khả năng thanh toán
của một doanh nghiệp nên đây là khoản có thể bị cố tình trình bày sai lệch.
Tiền là khoản mục bị ảnh hưởng vàảnh hưởng đến nhiều khoản mục quan trọng như
thu nhập, chi phí, công nợ và hầu hết các tài sản khác của doanh nghiệp.
Do số phát sinh của tài khoản tiền thường lớn hơn số phát sinh của nhiều tài khoản
khác, thế những sai phạm trong các doanh nghiệp vụ lien quan đến tiền nhiều khả
năng xảy ra và khó bị phát hiện nếu không có một hệ thống kiểm soát nội bộ hiện hữu.
Tiền còntài sản rất “nhạy cảm” nên có khả năng xảy ra gian lận, biển thủ thường cao
hơn các tài sản khác
Số dư tiền trên BCTC vẫn đúng nhưng sai lệch vẫn diễn ra trong nghiệp vụ phát sinh và
làm ảnh hưởng đến các khoản mục khác.
2. Hãy cho biết mục tiêu kiểm toán của khoản mục Tiền và tương đương tiền
Số dư các khoản tiền trên BCTC là có thực (hiện hữu).
Các khoản tiền có thực đều được ghi nhận trên BCTC (đầy đủ).
Doanh nghiệp quyền sở hữu về mặt pháp đối với các khoản tiền được ghi nhận
(quyền).
Số dư tài khoản Tiền được ghi phù hợp với giá được xác định theo chuẩn mực và chế độ
kế toán hiện hành (Đánh giá).
Số liệu trên sổ chi tiết tiền được tổng cộng đúng và phù hợp với tài khoản tổng hợp trên
sổ cái (ghi chép chính xác).
Số dư Tiền được phân loại và trình bày thích hợp trên BCTC.Các trường hợp tiền bị hạn
chế quyền sử dụng đều được khai báo đầy đủ (Trình bày và công bố).
3. Trình bày các yêu cầu của kiểm soát nội bộ đối với khoản mục Tiền và tương đương tiền
Thu đủ: mọi khoản tiền đều phải được thu đầy đủ, gửi vào kho bạc hay ngân hàng hay
nộp vào quỹ trong khoản thời gian sớm nhất.
Chi đúng: tất cả c khoản chi đều phải đúng mục đích, phải được xét duyệt được
ghi chép đúng đắn.
Phải duy trì số tồn quỹ hợp để đảm bảo chi trả các nhu cầu về kinh doanh, cũng
như thanh toán nợ đến hạn.Tránh việc tồn quỹ quá mức cần thiết, vì không tạo khả năng
sinh lợi và có thể gặp rủi ro.
Ôn tập Kiểm toán 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập Kiểm toán 2 - Người đăng: hangaivy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Ôn tập Kiểm toán 2 9 10 808