Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập Kiểm toán báo cáo Tài chính

Được đăng lên bởi Son Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 809 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHI TIẾT NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TOÁN BCTC
( bài tập)
* Khảo sát của KTV về KSNB (đối với từng bước công việc trong từng CK trong
giai đoạn thực hành kiểm toán):
+ Nội dung và mục tiêu khảo sát:
- Xuất phát từ ND và MĐ khái quát về khảo sát đối với KSNB đã nêu cho CK
(1. Khảo sát các văn bản quy chế về KSNB đối với chu kỳ …mà đơn vị đã XD và
ban hành => để đánh giá về mặt thiết kế có phù hợp hay không: tính đầy đủ, hợp lý
và chặt chẽ của các quy chế; 2. Khảo sát sự vận hành của các quy chế KSNB nói trên
=> đề đánh giá về sự hữu hiệu trong vận hành = thực té có vận hành? Vận hành có
thường xuyên, liên tục? Trong tổ chức hoạt động kiểm soát cs đảm bảo các nguyên
tắc về kiểm soát hay không?)
=> Nêu cụ thể hóa Nội dung khảo sát cho từng bước công việc trong từng CK
(VD: Đối với khâu Xử lý ĐĐHthì: 1. Khảo sát các văn bản quy chế KSNB đối
với khâu Xử lý ĐĐH (như QĐ về trách nhiệm; QĐ về trình tự, thủ tục tiếp nhận, xét
duyệt, phê chuẩn ĐĐH) mà đơn vị đã ban hành => để đánh gí tính đầy đủ, hợp lý và
chặt chẽ của các quy cchees KS đối với bước Xử lý ĐĐH; 2. Khảo sát về sự triển
khai thực hiện các quy chế nói trên => nhằm để dánh giá về về sự vận hành và tính
thường xuyên, liên tục hoạt động của quy chế KSNB đối với bước Xử lý ĐĐH)
+ Các thủ tục/kỹ thuật khảo sát chủ yếu: cách vận dụng suy luận tương tự
- Khảo sát các văn bản quy chế KSNB về khâu công việc … = Thu thập thông
tin, yê cầu đơn vị cung cấp các văn bản quy chế trên để nghiên cứu.
- Khảo sát sự vận hành = Trực tiếp quan sát hoạt động kiểm soát của nhân viên
có liên quan đến công việc …; Phỏng vấn những người có liên quan đến công việc…;
Kiểm tra các hồ sơ, tì liệu về bước công việ…để thu thập các dấu vết của sự KS đối
với công việc…còn lưu lại.
* Thủ tục phân tích:
+ Phân tích các thông tin tài chính:
- Kỹ thuật phân tích xu hướng:
+ Nắm nội dung và mục đích chủ yếu của kỹ thuật (xem GT và Slide)
+ Nắm các chỉ tiêu phân tích cụ thể đối với từng chu kỳ và cách phân tích
- Kỹ thuật phân tích tỷ suất:
+ Nắm nội dung và mục đích chủ yếu của kỹ thuật (xem GT và Slide)
+ Nắm các chỉ tiêu phân tích cụ thể đối với từng chu kỳ và cách phân tích
+ Phân tích thông tin phi tài chính và xét đoán rủi ro:
- Nắm và biết cách phân tích làm rõ tác động của các nhân tố đương nhiên:
quy mô SXKD, Giá cả thị trường, Tỷ giá ngoại tệ,…
- Phân tích tác động của những nhan tố không đương nhiên (các sức ép bất
thường, các yếu kém, bất cập trong kiểm soát, trong xử lý kế toán,…) => xét đoán
các khả năng rủi ro (rủi ro liên quan đến CS...
CHI TIẾT NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TOÁN BCTC
( bài tập)
* Khảo sát của KTV về KSNB (đối với từng bước công việc trong từng CK trong
giai đoạn thực hành kiểm toán):
+ Nội dung và mục tiêu khảo sát:
- Xuất phát từ ND và MĐ khái quát về khảo sát đối với KSNB đã nêu cho CK
(1. Khảo sát các văn bản quy chế về KSNB đối với chu kỳ …mà đơn vị đã XD và
ban hành => để đánh giá về mặt thiết kế có phù hợp hay không: tính đầy đủ, hợp lý
và chặt chẽ của các quy chế; 2. Khảo sát sự vận hành của các quy chế KSNB nói trên
=> đề đánh giá về sự hữu hiệu trong vận hành = thực té có vận hành? Vận hành có
thường xuyên, liên tục? Trong tổ chức hoạt động kiểm soát cs đảm bảo các nguyên
tắc về kiểm soát hay không?)
=> Nêu cụ thể hóa Nội dung khảo sát cho từng bước công việc trong từng CK
(VD: Đối với khâu Xử lý ĐĐHthì: 1. Khảo sát các văn bản quy chế KSNB đối
với khâu Xử lý ĐĐH (như QĐ về trách nhiệm; QĐ về trình tự, thủ tục tiếp nhận, xét
duyệt, phê chuẩn ĐĐH) mà đơn vị đã ban hành => để đánh gí tính đầy đủ, hợp lý và
chặt chẽ của các quy cchees KS đối với bước Xử lý ĐĐH; 2. Khảo sát về sự triển
khai thực hiện các quy chế nói trên => nhằm để dánh giá về về sự vận hành và tính
thường xuyên, liên tục hoạt động của quy chế KSNB đối với bước Xử lý ĐĐH)
+ Các thủ tục/kỹ thuật khảo sát chủ yếu: cách vận dụng suy luận tương tự
- Khảo sát các văn bản quy chế KSNB về khâu công việc … = Thu thập thông
tin, yê cầu đơn vị cung cấp các văn bản quy chế trên để nghiên cứu.
- Khảo sát sự vận hành = Trực tiếp quan sát hoạt động kiểm soát của nhân viên
có liên quan đến công việc …; Phỏng vấn những người có liên quan đến công việc…;
Kiểm tra các hồ sơ, tì liệu về bước công việ…để thu thập các dấu vết của sự KS đối
với công việc…còn lưu lại.
* Thủ tục phân tích:
+ Phân tích các thông tin tài chính:
- Kỹ thuật phân tích xu hướng:
+ Nắm nội dung và mục đích chủ yếu của kỹ thuật (xem GT và Slide)
+ Nắm các chỉ tiêu phân tích cụ thể đối với từng chu kỳ và cách phân tích
- Kỹ thuật phân tích tỷ suất:
+ Nắm nội dung và mục đích chủ yếu của kỹ thuật (xem GT và Slide)
+ Nắm các chỉ tiêu phân tích cụ thể đối với từng chu kỳ và cách phân tích
+ Phân tích thông tin phi tài chính và xét đoán rủi ro:
- Nắm và biết cách phân tích làm rõ tác động của các nhân tố đương nhiên:
quy mô SXKD, Giá cả thị trường, Tỷ giá ngoại tệ,…
- Phân tích tác động của những nhan tố không đương nhiên (các sức ép bất
thường, các yếu kém, bất cập trong kiểm soát, trong xử lý kế toán,…) => xét đoán
các khả năng rủi ro (rủi ro liên quan đến CSDL nào? chiều hướng rủi ro? các thông
tin tài chính chủ yếu bị ảnh hưởng?,…)
+ Sử dung kết quả thủ tục phân tích:
1
Ôn tập Kiểm toán báo cáo Tài chính - Trang 2
Ôn tập Kiểm toán báo cáo Tài chính - Người đăng: Son Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ôn tập Kiểm toán báo cáo Tài chính 9 10 547