Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập kiểm tóan nội bộ

Được đăng lên bởi hanhtrang121293-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 3463 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Những lưu ý trắc nghiệm lý thuyết
1. Ích lợi của HTKSNB: Công cụ hữu hiệu để giảm thiểu gian lận và rủi ro
-

Giúp đạt mục tiêu lợi nhuận

-

Ngăn ngừa mất mát nguồn lực (Tài chính, nhân sự…)

-

Đảm bảo BCTC đáng tin cậy

-

Đảm bảo tuân thủ pháp luật

 Giúp tổ chức đi đến đâu nó muốn và tránh những cạm bẫy nguy hiểm cũng như các rủi ro trên đường đi
của nó
2. Hạn chế tiềm tàng của HTKSNB
-

Quan hệ lợi ích- cp: khi lựa chọn 1 quy trình KS hoặc 1 TTKS phải xxet LI-CP để chọn pp hiệu quả
hơn-> có thể tính đến CP hiện tại nhưng lợi ích kéo dài trong nhiều năm; có thể chấp nhận 1 số
RR nhìn thấy đc nhưng ko trọng yếu

-

Sự thông đồng

-

Gian lận quản lý: bản thân người ra quyết định đã gian lận -> cấp dưới phát hiện nhưng ko dám đưa ra ý
kiến hoặc ra ý kiến nhưng ko tới các cấp QL cao hơn

-

Những tình huống ngoài dự kiến

-

Vấn đề con người

3. Lịch sử hình thành và phát triển HTKSNB (chỉ đề cập những nét chính của từng giai đoạn)
-

Giai đoạn sơ khai: thuật ngữ KSNB được đề cập lần đầu tiên
1929: theo FED, KSNB là ->
Công cụ bảo về tiền và các TS khác
Phục vụ lấy mẫu thử nghiệm của KTV

-

Giai đoạn hình thành: đề cập đến Kế toán và Quản lý nhưng vẫn còn mơ hồ
1949, AICPA (Hiệp hội Kế toán viên công chứng Hoa Kỳ), KSNB -> Các yếu tố cấu thành & tầm quan
trọng đvoi việc quản trị DN và đv kiểm toán viên độc lập
1958: Ủy ban thủ tục kiểm toán (CAP) – báo cáo thủ tục kiểm toán 29 “ Phạm vi xem xét KSNB của
KTV”, lần đầu tiên phân biệt KSNB về quản lý và KSNB về kế toán
1962, CPA ban hành SAP 33, giới hạn nghiên cứu KSNB về kế toán, nhưng không bị buộc đánh giá
KSNB về quản lý => khái niệm còn mơ hồ

-

Giai đoạn phát triển:
1985: COSO (Committee of Sponsoring Organization). Bảo trợ của 5 tổ chức: AICPA, AAA, FEI,
IMA, IIA

1992: Báo cáo COSO 1992 -> báo cáo đầu tiên nghiên cứu và định nghĩa đầy đủ về KSNB, mang tính
hệ thống cao nhất
-

Giai đoạn hiện đại: 1992 -> nay (Hậu COSO)
2004: ERM 2004
2006: COSO Guidance 2006 -> hdan ad cho DN vừa & nhỏ, mối qhe Lợi ích – CP
1998: Báo cáo Basel 1998 về giám sát ngân hàng
2008: COSO Guidance 2008

4. Quy trình soạn thảo Bcao COSO gồm 7 giai đoạn
5. Cấu trúc Bcao COSO gồm 4 phần:
Tóm tắt dành cho nhà điều hành
Khuôn mẫu của KSNB
Bcao của đối tượng bên ngoài
Công cụ đánh giá HTKSNB
6. Khái niệm HTKSNB theo COSO:
Là 1 quá trình được chi phối bởi
-

HĐQT

-

Ban điều hành

-

Các mem khác trong DN

Được thiết kế nhằm ccap sự đbao hợp lý để đạt các mtieu:
-

Hoạt động hiệu quả & hữu hiệu

-

BCTC đáng tin cậy

-

Tuân...
Những lưu ý trắc nghiệm lý thuyết
1. Ích lợi của HTKSNB: Công cụ hữu hiệu để giảm thiểu gian lận và rủi ro
- Giúp đạt mục tiêu lợi nhuận
- Ngăn ngừa mất mát nguồn lực (Tài chính, nhân sự…)
- Đảm bảo BCTC đáng tin cậy
- Đảm bảo tuân thủ pháp luật
Giúp tổ chức đi đến đâu nó muốn và tránh những cạm bẫy nguy hiểm cũng như các rủi ro trên đường đi
của nó
2. Hạn chế tiềm tàng của HTKSNB
- Quan hệ lợi ích- cp: khi lựa chọn 1 quy trình KS hoặc 1 TTKS phải xxet LI-CP để chọn pp hiệu quả
hơn-> có thể tính đến CP hiện tại nhưng lợi ích kéo dài trong nhiều năm; có thể chấp nhận 1 số
RR nhìn thấy đc nhưng ko trọng yếu
- Sự thông đồng
- Gian lận quản lý: bản thân người ra quyết định đã gian lận -> cấp dưới phát hiện nhưng ko dám đưa ra ý
kiến hoặc ra ý kiến nhưng ko tới các cấp QL cao hơn
- Những tình huống ngoài dự kiến
- Vấn đề con người
3. Lịch sử hình thành và phát triển HTKSNB (chỉ đề cập những nét chính của từng giai đoạn)
- Giai đoạn sơ khai: thuật ngữ KSNB được đề cập lần đầu tiên
1929: theo FED, KSNB là ->
Công cụ bảo về tiền và các TS khác
Phục vụ lấy mẫu thử nghiệm của KTV
- Giai đoạn hình thành: đề cập đến Kế toán và Quản lý nhưng vẫn còn mơ hồ
1949, AICPA (Hiệp hội Kế toán viên công chứng Hoa Kỳ), KSNB -> Các yếu tố cấu thành & tầm quan
trọng đvoi việc quản trị DN và đv kiểm toán viên độc lập
1958: Ủy ban thủ tục kiểm toán (CAP) – báo cáo thủ tục kiểm toán 29 “ Phạm vi xem xét KSNB của
KTV”, lần đầu tiên phân biệt KSNB về quản lý và KSNB về kế toán
1962, CPA ban hành SAP 33, giới hạn nghiên cứu KSNB về kế toán, nhưng không bị buộc đánh giá
KSNB về quản lý => khái niệm còn mơ hồ
- Giai đoạn phát triển:
1985: COSO (Committee of Sponsoring Organization). Bảo trợ của 5 tổ chức: AICPA, AAA, FEI,
IMA, IIA
Ôn tập kiểm tóan nội bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập kiểm tóan nội bộ - Người đăng: hanhtrang121293-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Ôn tập kiểm tóan nội bộ 9 10 855