Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập môn phân tích hoạt động kinh doanh

Được đăng lên bởi phap-luat-cong-thuong
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1817 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM
KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN PHÂN TÍCH KINH TẾ
(PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH)
Lưu ý: Môn Phân tích hoạt động kinh doanh (Phân tích kinh tế) sinh viên thi dưới hình
thức trắc nghiệm khách quan trên máy tính theo ngân hàng đề của Khoa biên soạn,
do đó Khoa không giới hạn nội dung thi các chương đã được thống nhất trong đề
cương chi tiết. SV không được sử dụng tài liệu khi thi.
+ Đối với những lớp học 2 tín chỉ: thời gian thi 45 phút
+ Đối với những lớp học 3 tín chỉ: thời gian thi 60 phút
Dưới đây là một số chương và câu trắc nghiệm mẫu để sinh viên tham khảo.
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỂ CƠ BẢN VỀ PTHĐKD
Câu 1: Phân tích hoạt động kinh doanh là…
A. phân chia hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh, các nhân tố ảnh hưởng,… và xem xét
một cách độc lập.
B. đánh giá một cách tổng quát toàn bộ hoạt động trong mối quan hệ tác động của các nhân tố
ảnh hưởng.
C. phân chia hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh, các nhân tố ảnh hưởng,… và xem xét
trong mối quan hệ tác động lẫn nhau cùng với sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng.
D. phân chia hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh, các nhân tố ảnh hưởng,… và xem xét
một cách phụ thuộc.
Câu 2: Nhân tố kinh tế là...
A. các yếu tố cấu thành nên chỉ tiêu phân tích.
B. các bộ phận của chỉ tiêu phân tích.
C. một bộ phận trong tổng thể.
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 3: Chỉ tiêu kinh tế được hiểu là…
A. các mục tiêu trong kinh doanh.
B. các tiêu thức trong kinh doanh.
C. các tiêu thức trong kinh doanh được lượng hóa cụ thể.
D. các mục tiêu trong kinh doanh được lượng hóa cụ thể.
Câu 4: Phương pháp chi tiết sử dụng trong phân tích hoạt động kinh doanh nhằm:
A. Chi tiết hóa hoạt động kinh doanh để đánh giá.
B. Cung cấp thông tin chi tiết về tình hình kết quả từng bộ phận, từng giai đoạn kinh doanh.
C. Giúp nhà quản trị nhận biết hoạt động một cách tỉ mỉ sẽ quản lý tốt hơn.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 5: Khi sử dụng phương pháp so sánh trong phân tích hoạt động kinh doanh cần phải…
A. căn cứ nội dung của phân tích để chọn trị số gốc của chỉ tiêu khi so sánh.

B. căn cứ mục tiêu của phân tích để chọn trị số gốc của chỉ tiêu khi so sánh.
C. chọn trị số gốc của chỉ tiêu ngẫu nhiên khi so sánh.
D. căn cứ phạm vi của phân tích để chọn trị số gốc của chỉ tiêu khi so sánh.
Câu 6: Phương pháp thay thế liên hoàn sử dụng trong phân tích hoạt động kinh doanh nhằm …
A. xác định mức biến động của chỉ tiêu phân tích.
B. xác định mức độ hoàn thành của chỉ tiêu phân tích.
C. ...
TRƯỜNG ĐẠI HC K THUT CÔNG NGH TP.HCM
KHOA K TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NI DUNG ÔN TP MÔN PHÂN TÍCH KINH T
(PHÂN TÍCH HOẠT ĐNG KINH DOANH)
Lưu ý: Môn Phân tích hoạt động kinh doanh (Phân tích kinh tế) sinh viên thi dưi hình
thc trc nghim khách quan trên máy tính theo ngân hàng đ ca Khoa biên son,
do đó Khoa không gii hn ni dung thi các chương đã được thng nhất trong đề
cương chi tiết. SV không được s dng tài liu khi thi.
+ Đối vi nhng lp hc 2 tín ch: thi gian thi 45 phút
+ Đối vi nhng lp hc 3 tín ch: thi gian thi 60 phút
Dưới đây là một s chương và câu trắc nghim mẫu để sinh viên tham kho.
CHƯƠNG I: NHNG VẤN ĐỂ CƠ BẢN V PTHĐKD
Câu 1: Phân tích hoạt động kinh doanh là…
A. phân chia hoạt động kinh doanh, kết qu kinh doanh, các nhân t ảnh hưởng,… xem xét
một cách độc lp.
B. đánh giá một cách tng quát toàn b hot động trong mi quan h tác động ca c nhân t
ảnh hưởng.
C. phân chia hoạt động kinh doanh, kết qu kinh doanh, các nhân t ảnh hưởng,… xem xét
trong mi quan h tác động ln nhau cùng vi s tác động ca các nhân t ảnh hưởng.
D. phân chia hoạt động kinh doanh, kết qu kinh doanh, các nhân t ảnh hưởng,… xem xét
mt cách ph thuc.
Câu 2: Nhân t kinh tế là...
A. các yếu t cu thành nên ch tiêu phân tích.
B. các b phn ca ch tiêu phân tích.
C. mt b phn trong tng th.
D. C A, B, C đều đúng
Câu 3: Ch tiêu kinh tế được hiu là…
A. các mc tiêu trong kinh doanh.
B. các tiêu thc trong kinh doanh.
C. các tiêu thức trong kinh doanh được lượng hóa c th.
D. các mục tiêu trong kinh doanh được lượng hóa c th.
Câu 4: Phương pháp chi tiết s dng trong phân tích hoạt động kinh doanh nhm:
A. Chi tiết hóa hot động kinh doanh để đánh giá.
B. Cung cp thông tin chi tiết v tình hình kết qu tng b phn, từng giai đon kinh doanh.
C. Giúp nhà qun tr nhn biết hoạt động mt cách t m s qun lý tốt hơn.
D. C A, B, C đều đúng.
Câu 5: Khi s dụng phương pháp so sánh trong phân tích hoạt động kinh doanh cn phi…
A. căn cứ ni dung ca phân tích để chn tr s gc ca ch tiêu khi so sánh.
ôn tập môn phân tích hoạt động kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn tập môn phân tích hoạt động kinh doanh - Người đăng: phap-luat-cong-thuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
ôn tập môn phân tích hoạt động kinh doanh 9 10 313