Ktl-icon-tai-lieu

Ôn thi kế tóan hành chính sự nghiệp

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1493 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 1: Trình bày nội dung kết cấu sơ đồ hạch toán và các định khoản chủ yếu của nguổn kinh phí
đả hình thành TSCĐ?Cho ví dụ?
Câu 2 : Trình bày nội dung kết cấu sơ đồ hạch toán và các định khoản chủ yếu của Nguồn vốn kinh
doanh?Cho ví dụ?
Câu 3 : Trình bày nội dung kết cấu sơ đồ hạch toán và các định khoản chủ yếu của Chi hoạt động?
Cho ví dụ?
Câu 4 : Trình bày nội dung kết cấu sơ đồ hạch toán và các định khoản chủ yếu của Chi dự án?Cho
ví dụ?
Câu 5 : Trình bày nội dung kết cấu sơ đồ hạch toán và các định khoản chủ yếu của nguồn kinh phí
hoạt động?Cho ví dụ?
Câu 6 : Trình bày nội dung kết cấu sơ đồ hạch toán và các định khoản chủ yếu của nguồn kinh phí
Dự Án?Cho ví dụ?
Câu 7 : Nêu mục đích sữ dụng nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản trong đơn vị HCSN? Trình
bày nội dung kết cấu sơ đồ hạch toán và các định khoản chủ yếu của nguồn kinh phí ĐTXDCB?
Câu 8 : Nêu mục đích sữ dụng chi hoạt động san xuất kinh doanh trong đơn vị HCSN? Trình bày
nội dung kết cấu sơ đồ hạch toán và các định khoản chủ yếu của TK chi hoạt đông SXKD?
Câu 9 : Nêu mục đích sữ dụng thanh toán nội bộ trong đơn vị HCSN? Trình bày nội dung kết cấu sơ
đồ hạch toán và các định khoản chủ yếu của TK thanh toán nội bộ ết cấu sơ đồ hạch toán và các
định khoản chủ yếu của TK chi hoạt đông SXKD?
Câu 10 : Nêu mục đích sử dụng đối với kinh phí cấp cho cấp dưới trong đơn vị HCSN? Trình bày
nội dung kết cấu sơ đồ hạch toán và các định khoản chủ yếu của TK kinh phí cấp cho cấp dưới?
Câu 11 : Nêu mục đích sử dụng đối với các khoản phải thu trong đơn vị HCSN? Trình bày nội dung
kết cấu sơ đồ hạch toán và các định khoản chủ yếu của TK các khoản thu?
Câu 12 : Nêu mục đích sử dụng đối với các khoản phải thu từ HĐSXKD trong đơn vị HCSN? Trình
bày nội dung kết cấu sơ đồ hạch toán và các định khoản chủ yếu của TK các khoản thu HĐSXKD?
Câu 13 : Nêu mục đích sử dụng của TK chi theo đơn đặt hàng của nhà nước? Trình bày nội dung
kết cấu sơ đồ hạch toán và các định khoản chủ yếu của TK chi theo đơn đặt hàng của nhà nước?
Câu 14 : Nêu mục đích sử dụng đối với nguồn kinh phí đơn đặt hàng trong đơn vị HCSN? Trình
bày nội dung kết cấu sơ đồ hạch toán và các định khoản chủ yếu của TK nguồn kinh phí đơn đặt
hàng?
Câu 15. Hãy định khoản các tình huống liên quan đến thanh lý TSCĐ trong đơn vị HCSN?

1


-

-














a)
b)

Câu 1: Trình bày nội dung kết cấu sơ đồ hạch toán và các định khoản chủ yếu của nguổn kinh phí đả
hình thành TSCĐ?Cho ví dụ?
Trả lời:
Nội dung kết cấu
Kế toán sử dung Tk 466
Bên Nợ 466 giảm...
Câu 1: Trình bày nội dung kết cấu đồ hạch toán các định khoản chủ yếu của nguổn kinh phí
đả hình thành TSCĐ?Cho ví dụ?
Câu 2 : Trình bày nội dung kết cấu sơ đồ hạch toán và các định khoản chủ yếu của Nguồn vốn kinh
doanh?Cho ví dụ?
Câu 3 : Trình bày nội dung kết cấu đồ hạch toán các định khoản chủ yếu của Chi hoạt động?
Cho ví dụ?
Câu 4 : Trình bày nội dung kết cấu đồ hạch toán các định khoản chủ yếu của Chi dự án?Cho
ví dụ?
Câu 5 : Trình bày nội dung kết cấu đồ hạch toán các định khoản chủ yếu của nguồn kinh p
hoạt động?Cho ví dụ?
Câu 6 : Trình bày nội dung kết cấu đồ hạch toán các định khoản chủ yếu của nguồn kinh phí
Dự Án?Cho ví dụ?
Câu 7 : Nêu mục đích sữ dụng nguồn kinh phí đầu xây dựng bản trong đơn vị HCSN? Trình
bày nội dung kết cấu sơ đồ hạch toán và các định khoản chủ yếu của nguồn kinh phí ĐTXDCB?
Câu 8 : Nêu mục đích sữ dụng chi hoạt động san xuất kinh doanh trong đơn vị HCSN? Trình bày
nội dung kết cấu sơ đồ hạch toán và các định khoản chủ yếu của TK chi hoạt đông SXKD?
Câu 9 : Nêu mục đích sữ dụng thanh toán nội bộ trong đơn vị HCSN? Trình bày nội dung kết cấu sơ
đồ hạch toán các định khoản chủ yếu của TK thanh toán nội bộ ết cấu đồ hạch toán các
định khoản chủ yếu của TK chi hoạt đông SXKD?
Câu 10 : Nêu mục đích sử dụng đối với kinh phí cấp cho cấp dưới trong đơn vị HCSN? Trình bày
nội dung kết cấu sơ đồ hạch toán và các định khoản chủ yếu của TK kinh phí cấp cho cấp dưới?
Câu 11 : Nêu mục đích sử dụng đối với các khoản phải thu trong đơn vị HCSN? Trình bày nội dung
kết cấu sơ đồ hạch toán và các định khoản chủ yếu của TK các khoản thu?
Câu 12 : Nêu mục đích sử dụng đối với các khoản phải thu từ HĐSXKD trong đơn vị HCSN? Trình
bày nội dung kết cấu sơ đồ hạch toán và các định khoản chủ yếu của TK các khoản thu HĐSXKD?
Câu 13 : Nêu mục đích sử dụng của TK chi theo đơn đặt hàng của nhà nước? Trình bày nội dung
kết cấu sơ đồ hạch toán và các định khoản chủ yếu của TK chi theo đơn đặt hàng của nhà nước?
Câu 14 : Nêu mục đích sử dụng đối với nguồn kinh phí đơn đặt hàng trong đơn vị HCSN? Trình
bày nội dung kết cấu đồ hạch toán các định khoản chủ yếu của TK nguồn kinh p đơn đặt
hàng?
Câu 15. Hãy định khoản các tình huống liên quan đến thanh lý TSCĐ trong đơn vị HCSN?
1
Ôn thi kế tóan hành chính sự nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn thi kế tóan hành chính sự nghiệp - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Ôn thi kế tóan hành chính sự nghiệp 9 10 826