Ktl-icon-tai-lieu

Personal Budget

Được đăng lên bởi vanthodc
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Easy 2 Budget

View Data

Top Charts

Data

Lists

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

Lists

Easy to Budget
Last date entered
DATE

ITEM TYPE
6/1/2013 Expense
6/15/2013 Revenue
6/29/2013 Expense
7/13/2013 Expense
7/27/2013 Expense
8/10/2013 Expense
8/24/2013 Expense
9/7/2013 Revenue
9/21/2013 Revenue
10/5/2013 Expense
10/19/2013 Revenue
11/2/2013 Expense
11/16/2013 Expense
11/30/2013 Revenue
12/14/2013 Expense
12/28/2013 Expense
1/11/2014 Expense
1/25/2014 Expense
2/8/2014 Revenue
2/22/2014 Expense
3/8/2014 Revenue
3/22/2014 Expense
4/5/2014 Expense
4/19/2014 Expense
5/3/2014 Expense
5/17/2014 Expense
5/31/2014 Expense
6/14/2014 Revenue
6/28/2014 Revenue
7/12/2014 Expense
7/26/2014 Revenue
8/9/2014 Expense
8/23/2014 Expense
9/6/2014 Revenue
9/20/2014 Expense
10/4/2014 Expense
10/18/2014 Expense
11/1/2014 Expense
11/15/2014 Revenue
11/29/2014 Expense
12/13/2014 Revenue
12/27/2014 Expense

ITEM
Entertainment
Income 2
Entertainment
Children
Entertainment
Food
Gifts and Charity
Investment Property
Income 1
Loans
Income 2
Pets
Savings or Investments
Income 1
Transportation
Entertainment
Children
Entertainment
Income 2
Entertainment
Income 2
Gifts and Charity
Children
Personal Care
Loans
Transportation
Pets
Investment Property
Income 1
Transportation
Income 2
Children
Entertainment
Income 2
Entertainment
Food
Gifts and Charity
Food
Income 1
Loans
Income 2
Pets

1/10/2015 Revenue
1/24/2015 Expense
2/7/2015 Expense
2/21/2015 Revenue
3/7/2015 Expense
3/21/2015 Expense
4/4/2015 Expense
4/18/2015 Expense
5/2/2015 Revenue
5/12/2015 Expense
5/23/2015 Revenue
5/24/2015 Expense
1/1/2016 Expense
1/23/2016 Revenue
1/27/2016 Expense
1/30/2016 Expense

Income 2
Entertainment
Transportation
Investment Property
Children
Savings or Investments
Insurance
Loans
Income 2
Gifts and Charity
Income 1
Personal Care
Entertainment
Income 1
Personal Care
Entertainment

Lists

ACTUAL COST
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Interface

85
215
210
724
733
750
145
1,500
1,200
475
200
350
144
350
700
800
750
700
700
820
2,000
875
710
949
725
569
550
650
4,000
215
210
724
733
2,000
145
350
725
475
200
350
144
350

BUDGETED COST
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

CashFlow
100
250
200
750
670
710
160
1,300
1,000
850
###
860
150
340
670
720
880
800
720
620
1,500
850
###
950
720
580
570
200
3,500
250
200
750
670
2,200
160
490
760
850
660
860
150
340

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,000
800
750
70...
Easy 2 Budget
View Data
View Data
Top Charts
Top Charts
Data
Data
Lists
Lists
Personal Budget - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Personal Budget - Người đăng: vanthodc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Personal Budget 9 10 242