Ktl-icon-tai-lieu

Personal Budget

Được đăng lên bởi vanthodc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
My Personal 6 Month Budget
Expenses
Food/Dining
Gas/Transportation
Insurance
Housing
Property Taxes
Utilities
Repairs
Entertainment
Other
Total Expenses

Monthly Budget
$
375.00
$
150.00
$
155.00
$
1,100.00
$
305.00
$
500.00
$
150.00
$
200.00
$
100.00
Err:508

Jan

Feb

Mar
335.00
149.00
155.00
1,100.00
305.00

$
$

388.00 $
161.00 $

379.00 $
166.00 $

$
$
$

155.00 $
1,100.00 $
305.00 $

155.00 $
1,100.00 $
305.00 $

$

608.00 $

$
$
$

111.00 $
195.00 $
88.00 $
Err:508

Income
Wages
Investments
Other
Total Income

Monthly Budget
$
3,661.00 $
$
150.00 $
$
35.00 $
Err:508

Jan
3,661.00 $
143.00 $
23.00 $
Err:508

Feb
3,661.00 $

Cash Flow
Total

Surplus (Deficit)
$
811.00 $

Jan
716.00 $

Feb
Mar
735.00 $ (1,219.00) $

554.00 $ 501.00
179.00 $ 2,276.00
171.00 $
130.00 $
Err:508

166.00
75.00
Err:508

$

$
$
$
$
$
$
$
$

Apr
May
367.00 $ 402.00

159.00 $
155.00
1,100.00
305.00
488.00
204.00
185.00
119.00
Err:508

171.00

$
$
$
$
$

164.00
1,100.00
305.00
464.00
108.00

$

225.00

$

174.00
Err:508

Mar
Apr
May
$
3,703.00
$
3,703.00
3,661.00
155.00 $ 161.00 $ 166.00 $
154.00
58.00 $
21.00 $
88.00 $
192.00
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508

Apr

875.00 $

May

936.00

Jun

$
$

393.00
177.00

$
$
$
$
$

164.00
1,100.00
305.00
442.00
133.00

$

268.00

$

49.00
Err:508

Jun

Trend

Trend

$ 3,703.00
$
$

149.00
19.00
Err:508

Jun

$

840.00

Trend

My Personal 6 Month Budget
Expenses
Food/Dining
Gas/Transportation
Insurance
Housing
Property Taxes
Utilities
Repairs
Entertainment
Other
Total Expenses

Monthly Budget
$
375.00
$
150.00
$
155.00
$
1,100.00
$
305.00
$
500.00
$
150.00
$
200.00
$
100.00
Err:508

Jan

Feb

Mar
335.00
149.00
155.00
1,100.00
305.00

$
$

388.00 $
161.00 $

379.00 $
166.00 $

$
$
$

155.00 $
1,100.00 $
305.00 $

155.00 $
1,100.00 $
305.00 $

$

608.00 $

$
$
$

111.00 $
195.00 $
88.00 $
Err:508

Income
Wages
Investments
Other
Total Income

Monthly Budget
$
3,661.00 $
$
150.00 $
$
35.00 $
Err:508

Jan
3,661.00 $
143.00 $
23.00 $
Err:508

Feb
3,661.00 $

Cash Flow
Total

Surplus (Deficit)
$
811.00 $

Jan
716.00 $

Feb
Mar
735.00 $ (1,219.00) $

554.00 $ 501.00
179.00 $ 2,276.00
171.00 $
130.00 $
Err:508

166.00
75.00
Err:508

$

$
$
$
$
$
$
$
$

Apr
May
367.00 $ 402.00

159.00 $
155.00
1,100.00
305.00
488.00
204.00
185.00
119.00
Err:508

171.00

$
$
$
$
$

164.00
1,100.00
305.00
464.00
108.00

$

225.00

$

174.00
Err:508

Mar
Apr
May
$
3,703.00
$
3,703.00
3,661.00
155.00 $ 161.00 $ 166.00 $
154.00
58.00 $
21.00 $
88.00 $
192.00
Err:508
Er...
My Personal 6 Month Budget
Expenses Monthly Budget Jan Feb Mar Apr May
 
 
 

 
 

 
 !      
" # # # # # #
$!%&!      
'(! 
  
 
)!   
#
 
*!+!     

,-!      
(*&!! *. *. *. *. *. *.
Income Monthly Budget Jan Feb Mar Apr May
/! # # # #
# #
0!+!  
  

,-!      
( +! *. *. *. *. *. *.
Cash Flow Surplus (Deficit) Jan Feb Mar Apr May
Total   
1#2  
Personal Budget - Trang 2
Personal Budget - Người đăng: vanthodc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Personal Budget 9 10 349