Ktl-icon-tai-lieu

Phân biệt kế tóan quản trị và kế tóan tài chính

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính.
Kế toán tài chính và kế toán quản trị là hai bộ phận không tách dời của kế toán doanh
nghiệp, chúng có mối quan hệ chặt chẽ đồng thời cũng có nhiều điểm khác biệt.
ĐIỂM KHÁC NHAU
Do đối tượng sử dụng thông tin khác nhau, mục đích sử dụng thông tin khách nhau nên
giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính có nhiều điểm khác biệt:
1. Đối tượng sử dụng thông tin:
Với kế toán quản trị đối tượng sử dụng thông tin là các
thành viên bên trong doanh nghiệp: các chủ sở hữu, Ban giám đốc, Quản lý viên, Giám
sát viên vv.. Trong khi thông tin kế toán tài chính chủ yếu lại cung cấp cho các đối
tượng bên ngoài doanh nghiệp như cổ đông, người cho vay, khách hàng, nhà cung cấp
và chính phủ (các cơ quan thuế, cơ quan quản lý tài chính).
2. Nguyên tắc trình bày và cung cấp thông tin:
Thông tin kế toán tài chính phải tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ hiện hành
về kế toán của từng quốc gia, kể cả các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán
được các quốc gia công nhận. Trái lại,trong nền kinh tế thị trường, do yêu cầu phải
nhạy bén và nắm bắt nhanh các cơ hội kinh doanh đa dạng nên thông tin kế toán quản
trị cần linh hoạt, nhanh chóng và thích hợp với từng quyết định cụ thể của nguời quản
lý, không buộc phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực của kế toán chung. Các quy
định của Nhà nước về kế toán quản trị (nếu có) cũng chỉ mang tính chất hướng dẫn.
3. Tính pháp lý của kế toán:
Kế toán tài chính có tính pháp lệnh (và tới đây sẽ tuân thủ
theo luật kế toán), nghĩa là hệ thống sổ, ghi chép, trình bày và cung cấp thông tin của
kế toán tài chính đều phải tuân theo các quy định thống nhất nếu muốn được thừa
nhận. Ngược lại, tổ chức công tác quản trị lại mang tính nội bộ, thuộc thẩm quyền của
từng doanh nghiệp phù
hợp với các đặc thù quản lý, điều kiện và khả năng quản lý cụ thể của từng doanh
nghiệp.
4. Đặc điểm thông tin:
Thông tin của kế toán tài chính chủ yếu dưới hình thức giá
trị. Còn thông tin của kế toán quản trị được biểu hiện cả hình thái hiện vật và hình thái
giá trị.

Thông tin của kế toán tài chính là thông tin thực hiện
về những nghiệp vụ đã phát sinh, đã xảy ra. Trong khi đó, thông tin của kế toán quản
trị chủ yếu đặt trọng tâm cho tương lai vì phần lớn nhiệm vụ của nhà quản trị là lựa
chọn phương án, đề án cho một sự kiện hoặc một quá
trình chưa xảy ra.
Thông tin kế toán tài chính chủ yếu là các thông tin kế toán thuần túy, được thu thập từ
các chứng từ ban đầu về kế toán. Trong kế toán quản trị, thông tin được...
Phân biệt kế toán quản trị và kế toán tài chính.
Kế toán tài chính và kế toán quản trị là hai bộ phận không tách dời của kế toán doanh
nghiệp, chúng có mối quan hệ chặt chẽ đồng thời cũng có nhiều điểm khác biệt.
ĐIỂM KHÁC NHAU
Do đối tượng sử dụng thông tin khác nhau, mục đích sử dụng thông tin khách nhau nên
giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính có nhiều điểm khác biệt:
1. Đối tượng sử dụng thông tin:
Với kế toán quản trị đối tượng sử dụng thông tin là các
thành viên bên trong doanh nghiệp: các chủ sở hữu, Ban giám đốc, Quản lý viên, Giám
sát viên vv.. Trong khi thông tin kế toán tài chính chủ yếu lại cung cấp cho các đối
tượng bên ngoài doanh nghiệp như cổ đông, người cho vay, khách hàng, nhà cung cấp
và chính phủ (các cơ quan thuế, cơ quan quản lý tài chính).
2. Nguyên tắc trình bày và cung cấp thông tin:
Thông tin kế toán tài chính phải tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ hiện hành
về kế toán của từng quốc gia, kể cả các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán
được các quốc gia công nhận. Trái lại,trong nền kinh tế thị trường, do yêu cầu phải
nhạy bén và nắm bắt nhanh các cơ hội kinh doanh đa dạng nên thông tin kế toán quản
trị cần linh hoạt, nhanh chóng và thích hợp với từng quyết định cụ thể của nguời quản
lý, không buộc phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực của kế toán chung. Các quy
định của Nhà nước về kế toán quản trị (nếu có) cũng chỉ mang tính chất hướng dẫn.
3. Tính pháp lý của kế toán:
Kế toán tài chính có tính pháp lệnh (và tới đây sẽ tuân thủ
theo luật kế toán), nghĩa là hệ thống sổ, ghi chép, trình bày và cung cấp thông tin của
kế toán tài chính đều phải tuân theo các quy định thống nhất nếu muốn được thừa
nhận. Ngược lại, tổ chức công tác quản trị lại mang tính nội bộ, thuộc thẩm quyền của
từng doanh nghiệp phù
hợp với các đặc thù quản lý, điều kiện và khả năng quản lý cụ thể của từng doanh
nghiệp.
4. Đặc điểm thông tin:
Thông tin của kế toán tài chính chủ yếu dưới hình thức giá
trị. Còn thông tin của kế toán quản trị được biểu hiện cả hình thái hiện vật và hình thái
giá trị.
Phân biệt kế tóan quản trị và kế tóan tài chính - Trang 2
Phân biệt kế tóan quản trị và kế tóan tài chính - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Phân biệt kế tóan quản trị và kế tóan tài chính 9 10 518