Ktl-icon-tai-lieu

phân biệt thông tư 203 với quyết định 206

Được đăng lên bởi Nguyễn Quang Khải
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 617 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thông tư số 203 khác với Quyết định 206 như thế nào?
Ngày 20/10/2009 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 203/2009/TT-BTC
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
(TSCĐ).
Thông tư 203 ("TT 203") này có hiệu lực từ ngày 01/01/2010 và thay thế
Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 ("QĐ 206). Về cơ bản,
TT 203 không có thay đổi lớn so với QĐ số 206, TT 203 bổ sung các qui
định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 và sửa đổi cho phù hợp do
Luật Doanh nghiệp Nhà nước sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/07/2010. (Từ ngày
01/07/2010, mọi loại hình doanh nghiệp đều hoạt động theo Luật Doanh
nghiệp). TT 203 có một số điểm thay đổi cần lưu ý như sau:
Về phạm vi áp dụng
Chi phí khấu hao TSCĐ tính theo qui định TT 203 được sử dụng để xác định
chi phí được trừ khi tính thuế TNDN cho mọi doanh nghiệp. Doanh nghiệp
Nhà nước không còn bắt buộc áp dụng Thông tư này khi lập báo cáo tài
chính, hạch toán kế toán.
Về xác định nguyên giá của TSCĐ
So với QĐ 206, TT 203 bổ sung, làm rõ hơn:
● TSCĐ hữu hình mua sắm, bổ sung thêm: Trường hợp mua là nhà cửa, vật
kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất phải
xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình, còn nhà cửa, vật kiến trúc thì
nguyên giá là giá mua cộng các khoản chi phí liên quan trực tiếp đưa TSCĐ
vào sử dụng. Trường hợp doanh nghiệp dỡ bỏ nhà cửa, vật kiến trúc để xây
dựng mới thì giá trị quyền sử dụng đất ghi nhận như trên; nguyên giá của
TSCĐ xây dựng mới là giá quyết toán công trình, tài sản dỡ bỏ hạch toán

theo qui định thanh lý TSCĐ.
● TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất: Theo QĐ 206, nguyên giá
TSCĐ là giá thành thực tế cộng các chi phí. TT 203 phân biệt rõ hai trường
hợp:
- Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng là giá trị quyết toán công trình khi
đưa vào sử dụng. Trường hợp TSCĐ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết
toán thì nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công
trình.
- Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự sản xuất là giá thành thực tế cộng các chi
phí.
● TSCĐ hữu hình do đầu tư xây dựng theo phương pháp giao thầu: nguyên
giá là giá quyết toán công trình cộng các chi phí khác (không đổi so với QĐ
206). Bổ sung thêm: Trường hợp TSCĐ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa
quyết toán thì hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi
quyết toán.
● TSCĐ được cho, tặng, nhận góp vốn, nhận lại vốn góp, do phát hiện thừa:
Theo QĐ 206, Nguyên giá là giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao
nhận cộng các chi phí mà bên nhận phải...
Thông tư số 203 khác với Quyết định 206 như thế nào?
Ngày 20/10/2009 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 203/2009/TT-BTC
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
(TSCĐ).
Thông tư 203 ("TT 203") này có hiệu lực từ ngày 01/01/2010 và thay thế
Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 ("QĐ 206). Về cơ bản,
TT 203 không có thay đổi lớn so với QĐ số 206, TT 203 bổ sung các qui
định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 và sửa đổi cho phù hợp do
Luật Doanh nghiệp Nhà nước sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/07/2010. (Từ ngày
01/07/2010, mọi loại hình doanh nghiệp đều hoạt động theo Luật Doanh
nghiệp). TT 203 có một số điểm thay đổi cần lưu ý như sau:
Về phạm vi áp dụng
Chi phí khấu hao TSCĐ tính theo qui định TT 203 được sử dụng để xác định
chi phí được trừ khi tính thuế TNDN cho mọi doanh nghiệp. Doanh nghiệp
Nhà nước không còn bắt buộc áp dụng Thông tư này khi lập báo cáo tài
chính, hạch toán kế toán.
Về xác định nguyên giá của TSCĐ
So với QĐ 206, TT 203 bổ sung, làm rõ hơn:
● TSCĐ hữu hình mua sắm, bổ sung thêm: Trường hợp mua là nhà cửa, vật
kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất phải
xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình, còn nhà cửa, vật kiến trúc thì
nguyên giá là giá mua cộng các khoản chi phí liên quan trực tiếp đưa TSCĐ
vào sử dụng. Trường hợp doanh nghiệp dỡ bỏ nhà cửa, vật kiến trúc để xây
dựng mới thì giá trị quyền sử dụng đất ghi nhận như trên; nguyên giá của
TSCĐ xây dựng mới là giá quyết toán công trình, tài sản dỡ bỏ hạch toán
phân biệt thông tư 203 với quyết định 206 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân biệt thông tư 203 với quyết định 206 - Người đăng: Nguyễn Quang Khải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
phân biệt thông tư 203 với quyết định 206 9 10 884