Ktl-icon-tai-lieu

phân bổ chi phí sử dụng nguồn lực cho các bộ phận

Được đăng lên bởi anpha0987
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 3256 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÂN BỔ CHI PHÍ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC
CHO CÁC BỘ PHẬN
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
-

Nghiên cứu nguồn lực kinh tế và chi phí sử
dụng các nguồn lực kinh tế trong hoạt động sản
xuất kinh doanh;

-

Nghiên cứu các bộ phận trong tổ chức quản lý
doanh nghiệp và chi phí sử dụng nguồn lực
kinh tế của các bộ phận, ảnh hưởng chi phí sử
dụng nguồn lực kinh tế của bộ phận đến đo
lường, đánh giá kết quả, hiệu quả và ra quyết
định của nhà quản trị;

-

Nghiên cứu các mô hình, các phương pháp kỹ
thuật phân bổ chi phí sử dụng nguồn lực kinh tế
của các bộ phận phục vụ trong kế toán quản trị.

CÁC NGUỒN LỰC KINH TẾ
TRONG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Các nguồn lực kinh tế có thế được tiếp cận
theo nhiều góc độ khác nhau.
Theo các yếu tố cấu thành, nguồn lực kinh tế
bao gồm : Vốn (capital); Lao động (labour);
Tài nguyên thiên nhiên môi trường
(resources); Thông tin (information).
- Theo quy trình, nguồn lực kinh tế bao gồm :
Financial and non-financial, including
information, work processes, employees,
committed customers and suppliers.

NGUỒN LỰC KINH TẾ VÀ CHI PHÍ
TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
- Vốn (capital) – Được sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh
doanh phát sinh các chi phí như chi phí vật tư, chi phí khấu
hao tài sản, chi phí lãi vay, .;
- Lao động (labour) – Được sử dụng trong hoạt động sản xuất
kinh doanh phát sinh các chi phí như chi phí tiền lương, chi
phí cho các khoản trích theo lương, các chi phí khác liên
quan đến sử dụng lao động.
- Tài nguyên thiên nhiên môi trường (resources)- được
dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh chi
như chi phí khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường,
phí tái tạo bồi hoàn, bảo vệ tài nguyên môi trường, chi
bồi thường những tổn hại về tài nguyên, môi trường,…;

sử
phí
chi
phí

- Thông tin (information) – Được sử dụng trong hoạt động sản
xuất kinh doanh phát sinh chi phí như chi phí dịch vụ thông
tin, chuyển giao thông tin,chuyển giao công nghệ,…

NHẬN THỨC VÀ KHÁI NIỆM CHI PHÍ
TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Nguồn gốc chi phí – gắn liền với tiêu dùng các nguồn lực
kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh – chi phí gắn
liền với phí tổn về nguồn lực kinh tế phát sinh trong hoạt
động sản xuất kinh doanh (Chi phí – chi tiêu – tài sản)
Nhận thức và khái niệm chi phí – chi phí được nhận th...
PHÂN BỔ CHI PHÍ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC
CHO CÁC BỘ PHẬN
NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ
-
Nghiên cứu nguồn lực kinh tế và chi phí sử
dụng các nguồn lực kinh tế trong hoạt động sản
xuất kinh doanh;
-
Nghiên cứu các bộ phận trong tổ chức quản lý
doanh nghiệp và chi phí sử dụng nguồn lực
kinh tế của các bộ phận, ảnh hưởng chi phí sử
dụng nguồn lực kinh tế của bộ phận đến đo
lường, đánh giá kết quả, hiệu quả v ra quyết
định của nhà quản trị;
-
Nghiên cứu các hình, các phương pháp k
thuật phân bổ chi phí sử dụng nguồn lực kinh tế
của các bộ phận phục vụ trong kế toán quản trị.
phân bổ chi phí sử dụng nguồn lực cho các bộ phận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân bổ chi phí sử dụng nguồn lực cho các bộ phận - Người đăng: anpha0987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
phân bổ chi phí sử dụng nguồn lực cho các bộ phận 9 10 265