Ktl-icon-tai-lieu

Phần mềm kế toán LOTUS

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
I. GIỚI THIỆU LOTUS VINASOFT. ..............................................................................................3

GIỚI THIỀU PHẦN MỀM KẾ TOÁN LOTUS 3.5 ................................................. 4
ðăng nhập.......................................................................................................................................4

Quy ước chung....................................................................................................... 7
II. CẬP NHẬT DANH MỤC TỪ ðIỂN .................................................................. 8
Danh mục tài khoản.............................................................................................. 8
Danh mục chứng từ ..................................................................................................................16
Danh mục nhóm ñối tượng..................................................................................... 18
Danh mục ñối tượng(Khách hàng-nhà cung cấp)................................................... 22
Danh mục kho hàng hóa vật tư .............................................................................. 27
Danh mục nhóm hàng hóa vật tư .......................................................................... 30
Danh mục hàng hóa vật tư..................................................................................... 33
Danh mục dạng nhập xuất ..................................................................................... 38
Danh mục hợp ñồng............................................................................................... 42
Danh mục biểu thuế ............................................................................................... 45
Danh mục cán bộ nhân viên................................................................................... 48
Danh mục khoản mục chi phí................................................................................. 51
Danh mục bộ phận................................................................................................. 56
Danh mục nhóm tài sản - công cụ dụng cụ............................................................. 59
Danh mục tài sản - công cụ dụng cụ ...................................................................... 59
III. CHỨC NĂNG TỔNG HỢP .............................................................................. 68
Chọn hồ sơ.........................................................................................................
1
MC LC
I. GII THIU LOTUS VINASOFT. ..............................................................................................3
GII THIU PHN MM K TOÁN LOTUS 3.5 .................................................4
ðăng nhp.......................................................................................................................................4
Quy ước chung....................................................................................................... 7
II. CP NHT DANH MC T ðIN ..................................................................8
Danh mc tài khon..............................................................................................8
Danh mc chng t
..................................................................................................................16
Danh mc nhóm ñối tượng.....................................................................................18
Danh mc ñối tượng(Khách hàng-nhà cung cp)...................................................22
Danh mc kho hàng hóa vt tư .............................................................................. 27
Danh mc nhóm hàng hóa vt tư ..........................................................................30
Danh mc hàng hóa vt tư.....................................................................................33
Danh mc dng nhp xut .....................................................................................38
Danh mc hp ñồng...............................................................................................42
Danh mc biu thuế...............................................................................................45
Danh mc cán b nhân viên................................................................................... 48
Danh mc khon mc chi phí................................................................................. 51
Danh mc b phn.................................................................................................56
Danh mc nhóm tài sn - công c dng c............................................................. 59
Danh mc tài sn - công c dng c ......................................................................59
III. CHC NĂNG TNG HP..............................................................................68
Chn h sơ.............................................................................................................68
To năm làm vic...................................................................................................68
Chuyn s dư cui tài khon..................................................................................69
Dn dp s liu......................................................................................................69
Cp nht s dư ñầu tài khon ................................................................................ 70
Cp nht tn kho hàng hóa ñầu k.........................................................................70
Qun lý người dùng ...............................................................................................80
Cp nht chương trình...........................................................................................80
IV. CP NHT D LIU PHÁT SINH..................................................................80
Cp nht chng t(Bng kê chng t) ................................................................... 80
Kế toán tin mt, TGNH ........................................................................................80
Kế toán mua hàng.................................................................................................. 105
Phần mềm kế toán LOTUS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần mềm kế toán LOTUS - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phần mềm kế toán LOTUS 9 10 374