Ktl-icon-tai-lieu

phần mềm kế toán

Được đăng lên bởi Hailong Nguyenphan
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1618 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY PHẦN MỀM JUNSKY
145/1 Đường số 9, Phường 9, Gò Vấp, TP.HCM
Tel: (08) 6684 4557 – Fax: (08) 3716 3416
Web:  – Email: junsky@junsky.vn

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
®
ABC.Net SSE
Mục lục
PHẦN I: SƠ LƯỢC
1. Giới thiệu công ty
2. Giới thiệu tài liệu
3. Giải thích ký hiệu viết tắt trong tài liệu
PHẦN II: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM ABC.Net®SSE
1. Cài đặt ABC.Net®SSE
2. Khởi động ABC.Net®SSE
3. Giao diện chính của ABC.Net®SSE
4. Quy định nhập liệu
5. Bảng kê phím tắt trong phần mềm ABC.Net®SSE
PHẦN III: CÁC BƯỚC CƠ BẢN TRONG ABC.Net®SSE
1. BƯỚC 1: TẠO HỆ THỐNG DANH MỤC
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Danh mục khách hàng, nhà cung cấp
Danh mục nhóm hàng hoá/vật tư
Danh mục kho
Danh mục từ điển hàng hoá/vật tư
Danh mục nhóm tài sản cố định
Danh mục tài sản cố định

Danh mục phòng ban/bộ phận
1.8
Danh mục nhân viên
1.9
Danh mục tài khoản ngân hàng
1.10 Danh mục hệ thống tài khoản
1.11 Danh mục Trung tâm chi phí
1.12 Mục phí
1.7

Việt Trí và ABC.Net là tên công ty và tên phần mềm cũ của Junsky. Do chúng tôi chưa có thời gian
biên tập lại toàn bộ tài liệu, nên trong 1 số tài liệu vẩn sử dụng tên cũ. Mong quý khách thông cảm.

BƯỚC 2: NHẬP SỐ DƯ BAN ĐẦU
2.1
Số dư chi tiết Tài khoản tiền
2.2 Số dư chi tiết Hàng tồn kho
2.3
Số dư chi tiết Công nợ
2.4
Số dư TSCĐ
2.5
Số dư các TK khác
3 BƯỚC 3: NHẬP CHỨNG TỪ PHÁT SINH
3.1
Kế toán Mua hàng
2

3.1.1

Hóa đơn mua hàng

3.1.2

Trả lại hàng mua

Phân bổ chi phí mua hàng
3.2
Kế toán Bán hàng
3.2.1 Hóa đơn bán hàng
3.2.2 Hàng bán bị trả lại
3.3 Kế toán Tiền
3.1.3

3.3.1

Thiết lập bút toán thu/chi tự động

3.3.2

Phiếu thu

3.3.3

Phiếu chi

3.3.4

Báo nợ

3.3.5

Báo có

3.4

Kế toán Hàng tồn kho

3.4.1

Phiếu nhập kho nội bộ

Phiếu xuất kho nội bộ
3.4.3 Phiếu lắp ráp, phân rã
3.4.4 Phiếu điều chuyển kho
3.5 Kế toán Tài sản cố định
3.5.1 Mua mới TSCĐ
3.5.2 Điều chỉnh TSCĐ
3.4.2

Thanh lý TSCĐ
3.5.4 Trích khấu hao TSCĐ
3.6
Kế toán Công nợ
3.7
Kế toán tổng hợp
3.7.1 Bút toán nhật ký
3.7.2 Thiết lập bút toán kết chuyển định kỳ
3.7.3 Cân đối tài khoản
3.5.3

Trang: 2

Việt Trí và ABC.Net là tên công ty và tên phần mềm cũ của Junsky. Do chúng tôi chưa có thời gian
biên tập lại toàn bộ tài liệu, nên trong 1 số tài liệu vẩn sử dụng tên cũ. Mong quý khách thông cảm.

Bảng cân đối kế toán
3.7.5 Kết quả hoạt động kinh doanh
3.7.6 Tạo bút toán phân bổ/ kết chuyển cuối kỳ
3.7.7 Bút toán khoá sổ
3.8
Kế toán Thuế
3.8.1 Bảng kê hoá đơn mua vào
3.8.2 Bảng kê hoá đơn bán ra
3.8.3 Kiểm tra bảng kê hoá đơn
3.8.4 Tra cứu hoá đơn
3.7.4

PHẦN...
CÔNG TY PHN MỀM JUNSKY
145/1 Đường số 9, Phường 9, Gò Vấp, TP.HCM
Tel: (08) 6684 4557 Fax: (08) 3716 3416
Web: www.junsky.vn Email: junsky@junsky.vn
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
ABC.Net
®
SSE
Mục lục
PHẦN I: SƠ LƯỢC
1. Gii thiệu công ty
2. Gii thiệu tài liệu
3. Gii thích hiệu viết tắt trong i liệu
PHẦN II: M QUEN VỚI PHẦN MỀM ABC.Net
®
SSE
1. Cài đặt ABC.Net
®
SSE
2. Khởi động ABC.Net
®
SSE
3. Giao din cnh của ABC.Net
®
SSE
4. Quy định nhập liệu
5. Bảng kê phím tắt trong phần mềm ABC.Net
®
SSE
PHẦN III: CÁC BƯỚC CƠ BẢN TRONG ABC.Net®SSE
1. BƯỚC 1: TẠO HỆ THỐNG DANH MỤC
1.1 Danh mục kch hàng, n cung cấp
1.2 Danh mục nhóm hàng h/vt
1.3 Danh mục kho
1.4 Danh mục từ điển hàng hoá/vật tư
1.5 Danh mục nhóm tài sản cđịnh
1.6 Danh mục i sản cđịnh
1.7 Danh mục phòng ban/bộ phận
1.8 Danh mục nhân viên
1.9 Danh mục i khoản nn ng
1.10 Danh mục hệ thống i khoản
1.11 Danh mục Trung tâm chi p
1.12 Mục p
phần mềm kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phần mềm kế toán - Người đăng: Hailong Nguyenphan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
phần mềm kế toán 9 10 853