Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi Lê Thị Dương Thùy
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 884 lần   |   Lượt tải: 0 lần


0123056723

89


$%&

0!23

"#

%$)*

'(89
023
#

Mục lục
Lời Mở Đầu
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
1.1. Giới thiệu
1.2. Lịch sử hình thành
và phát triển
1.3. Thuận lợi và khó khăn
của FPT
1.4. Chiến lược phát triển của
công ty

02
04
04

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2011
2.1. Báo cáo tài chính

05
06

06

2.2 Tổng quát về tình hình tài
chính của công ty
2.3. Phân tích chi tiết
III. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ

Công ty Cổ phần FPT (FPT: HOSE)

1.2 Lịch sử hình thành và phát triển

1988-1990

1996

1999

Tìm hướng đi

Trở thành công ty công nghệ

Toàn cầu hóa

13/9/1988, FPT ra đời với tên gọi

thông tin số 1 Việt Nam

Trung tâm Xuất khẩu Phần mềm

Công ty Công nghệ Chế biến

Sau 8 năm thành lập, FPT khẳng

(tiền thân của Công ty Phần mềm

Thực phẩm (The Food Processing

định vị trí số 1 trên thị trường tin

FPT - FPT Software) được thành

Technology Company), kinh

học Việt Nam.

lập vào cuối năm 1999 với mục

doanh trong lĩnh vực công nghệ

FPT nhiều năm liên tiếp được

tiêu xuất khẩu phần mềm sang

thực phẩm.

bạn đọc của Tạp chí PC World

châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản. Các

Hợp đồng cung cấp máy tính cho

bình chọn là công ty tin học uy

chi nhánh FPT tại Bangalore (Ấn

Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô

tín nhất Việt Nam.

Độ) và Văn phòng FPT tại Mỹ lần

và việc đặt quan hệ với hãng máy

lượt được thành lập vào năm

tính Olivetti năm 1989 là tiền đề

1999, 2000.

cho sự ra đời của bộ phận tin học
sau này.
Ngày 27/10/1990, công ty đổi tên
thành Công ty Phát triển và Đầu
tư Công nghệ (The Corporation
for Financing and Promoting
Technology) với định hướng kinh
doanh tin học.

3

Công ty Cổ phần FPT (FPT: HOSE)

2002 - 2006

2008

2010

Trở thành công ty đại chúng

Đạt mức doanh thu 1 tỷ USD

Thay đổi hệ thống nhận

Tháng 03/2002, FPT cổ phần hóa.

FPT liên tục tăng trưởng trên

diện thương hiệu, tiến sâu

Ngày 13/12/2006, cổ phiếu FPT

50%/năm kể từ năm 2002 và năm

vào đại chúng

chính thức niêm yết tại Trung tâm

2008 đã cán đích doanh thu 1 tỷ

Lần đầu tiên sau 22 năm, FPT thay

Giao dịch Chứng khoán thành

USD.

đổi hệ thống nhận diện thương

phố Hồ Chí Minh (nay là Sở giao

Năm 2008, đổi tên công ty thành

hiệu. Đây là bước khởi đầu quan

dịch Chứng khoán Thành phố Hồ

Công ty Cổ phần FPT và tái khẳng

trọng cho chiến lược tiến vào thị

Chí Minh - HOSE).

định ngành nghề kinh doanh cốt

trường đại chúng của FPT.

lõi gồm viễn thông, công nghiệp
nội dung và các dịch vụ CNTT.

1.3. Thuận...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích báo cáo tài chính - Người đăng: Lê Thị Dương Thùy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Phân tích báo cáo tài chính 9 10 921