Ktl-icon-tai-lieu

phân tích báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi An Binh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
I.

KHÁI NIỆM MỤC TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH:

−
viên, chủ nợ, nhà nước…

Các đối tượng quan tâm đến TC của DN: CSH, cổ đông, công nhân

• Cho vay ngắn hạn < 1 năm
• Cho vay dài hạn > 1 năm
−
Khả năng thanh toán liên quan đến tính thanh khoản, TS chuyển đổi
thành tiền dễ dàng-> lên quan đến TSNH và TSDH, mà TSNH liên quan đến khả năng chuyển đổi thành
tiền nhanh.
−
doanh để thanh toán.

Khả năng sinh lợi trong dài hạn (độ bền) duy trì hoạt động kinh

* Mục tiêu của PTTC là quan tâm đến:

Kịp thời phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn gây ra tình trạng khó khăn về TC dẫn
đến kiệt quệ TC làm cho DN phải đối mặt với nguy cơ phásản-> phải kiểm tra sức khỏe định kỳ cho DN
Chú ý:
•
Khó khăn TC xảy ra khi DN rơi vào tình trạng không có tiền hoặc không có khả
năng làm ra tiền để đáp ứng những nhu cầu ( duy trì sự sống cho DN) cần thiết tối thiểu để đảm bảo
HĐKD của DN được tiến hành 1 cách bình thường như: không có tiền để mua NVL để sản xuất, trả lương
CNV, để đáp ứng nhu cầu thanh toán trong ngắn hạn.
•
Kiệt quệ TC xảy ra khi DN không có tiền để trả những khỏan nợ đến hạn để từ
đó phải đối mặt với nguy cơ phá sản.

PTTC phải xác định, đánh giá vị thế, sức mạnh, năng lực TC của DN tại thời điểm
đó, đặc biệt là so với các đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành để biết được tại thời điểm phân tích DN
đang đứng ở vị trí bao nhiêu trong ngành.
Chú ý:
•
1 DN khi có sức mạnh TC trong ngành thì có rất nhiều cái lợi, để huy động
được vốn tức là để vay được nợ không những vay được mà còn vay với lãi suất thấp.
giá cao.

•

•
các cơ hội đầu tư mới

vọng của công ty.

Để huy động VCP tức là phát hành cổ phiếu để có nhiều người mua và mua với
Dễ mặc cả với nhà cung cấp, dễ thu hút người lao động, có khả năng thực hiện
Quá trình đánh giá thực trạng tình hình TC của DN để: đánh giá tiềm năng triển


PTTC giúp DN hoạch địnb\h chiến lược TC nhằm thỏa mãn mục tiêu tối đa hóa
giá trị DN để từ đó tối đa hóa thu nhập cho CSH DN.
II.

BÁO CÁO TC NỀN TẢNG CỦA PTTC

−
TC của DN ntn?

Cung cấp các thông tin về TC để có dấu hiệu nhận biết về tình hình

−
BCTC là nền tảng của PTTC vì cung cấp các thông tin về TC giúp
người phân tích có những dấu hiệu nhận biết về tình hình TC ntn? ( với phân tích dấu hiệu là rất quan
trọng)
(BCTN, BCĐKT, BC lưu chuyển tiền tệ)
−

Thông tin trên báo cáo đó: những khiếm khuyết xu hướng xử lý.

−

BCTC:
+ Cung cấp thông tin gì? (về TC)
+ Các chỉ tiêu cá khoản mục trên BCTC
+ Nguồn thông tin trên các bá...
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
I. KHÁI NIỆM MỤC TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH:
Các đối tượng quan tâm đến TC của DN: CSH, cổ đông, công nhân
viên, chủ nợ, nhà nước…
Cho vay ngắn hạn < 1 năm
Cho vay dài hạn > 1 năm
Khả năng thanh toán liên quan đến tính thanh khoản, TS chuyển đổi
thành tiền dễ dàng-> lên quan đến TSNH TSDH, TSNH liên quan đến khả năng chuyển đổi thành
tiền nhanh.
Khả năng sinh lợi trong dài hạn (độ bền) duy trì hoạt động kinh
doanh để thanh toán.
* Mục tiêu của PTTC là quan tâm đến:
Kịp thời phát hiện những nguy tiềm ẩn gây ra tình trạng khó khăn về TC dẫn
đến kiệt quệ TC làm cho DN phải đối mặt với nguy cơ phásản-> phải kiểm tra sức khỏe định kỳ cho DN
Chú ý:
Khó khăn TC xảy ra khi DN rơi vào tình trạng không có tiền hoặc không có khả
năng làm ra tiền để đáp ứng những nhu cầu ( duy trì sự sống cho DN) cần thiết tối thiểu để đảm bảo
HĐKD của DN được tiến hành 1 cách bình thường như: không có tiền để mua NVL để sản xuất, trả lương
CNV, để đáp ứng nhu cầu thanh toán trong ngắn hạn.
Kiệt quệ TC xảy ra khi DN không tiền để trả những khỏan nợ đến hạn để từ
đó phải đối mặt với nguy cơ phá sản.
PTTC phải xác định, đánh giá vị thế, sức mạnh, năng lực TC của DN tại thời điểm
đó, đặc biệt so với các đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành để biết được tại thời điểm phân tích DN
đang đứng ở vị trí bao nhiêu trong ngành.
Chú ý:
1 DN khi sức mạnh TC trong ngành thì rất nhiều cái lợi, để huy động
được vốn tức là để vay được nợ không những vay được mà còn vay với lãi suất thấp.
Để huy động VCP tức phát hành cổ phiếu để nhiều người mua mua với
giá cao.
Dễ mặc cả với nhà cung cấp, dễ thu hút người lao động, khả năng thực hiện
các cơ hội đầu tư mới
Quá trình đánh giá thực trạng tình hình TC của DN để: đánh giá tiềm năng triển
vọng của công ty.
PTTC giúp DN hoạch địnb\h chiến lược TC nhằm thỏa mãn mục tiêu tối đa hóa
giá trị DN để từ đó tối đa hóa thu nhập cho CSH DN.
II. BÁO CÁO TC NỀN TẢNG CỦA PTTC
Cung cấp các thông tin về TC để dấu hiệu nhận biết về tình hình
TC của DN ntn?
phân tích báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích báo cáo tài chính - Người đăng: An Binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
phân tích báo cáo tài chính 9 10 382