Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích báo cáo tài chính BIBICA

Được đăng lên bởi Tuyền
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 59495 lần   |   Lượt tải: 377 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Tiểu luận môn

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Đề tài

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY BIBICA
GVHD: THS. Võ Minh Long
Nhóm: 2
Thành viên:
1. Nguyễn Thị Kim Sa
2. Lê Thị Phương Thảo
3. Tô Thị Phương Thủy
4. Bùi Thị Mộng Tuyền
5. Đoàn Minh Nhật Giang
6.
Hằng

TP.HCM – 09/2012
1

Phạm

Nguyễn

Vĩnh

DANH SÁCH NHÓM
Họ và tên

Mã số sinh viên

Lớp

Bùi Thị Mộng Tuyền

0954042483

KT09DB1

Nguyễn Thị Kim Sa

0954042327

KT09DB1

Lê Thị Phương Thảo

0954042362

KT09DB1

Tô Thị Phương Thủy

0954040412

KT09DB1

Phạm Nguyễn Vĩnh Hằng

0954040096

KT09DB1

Đoàn Minh Nhật Giang

0954030139

T9D2

Nhận xét của thầy:..........................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

2

MỤC LỤC

3

LỜI MỞ ĐẦU
Chúng tôi hiểu rằng tình hình tài chính tại doanh nghiệp là đáng quan
tâm không những đối với nhà quản trị công ty mà còn rất quan trọng cho
những quyết định đối với nhà đầu tư, chủ nợ và những đối tượng khác quan
tâm đến công ty.
Để phân tích tình hình tài chính của một doanh nghiệp đòi hỏi phải
nhìn nhận từ tổng thể đến chi tiết của vấn đề mới có thể tổng hợp được các
thông tin và thấy được thực trạng của doanh nghiệp trong kỳ phân tích, đồng
thời có thể trả lời được những câu hỏi liên quan đến tình hình tài chính của
doanh nghiệp về mức độ sinh lời, sự vướng mắc và tiềm lực của doanh
nghiệp.
Để hiễu rõ hơn và nắm bắt được quá trình phân tích tình hình tài c...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT
Tiểu luận môn
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Đề tài
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY BIBICA
GVHD: THS. Võ Minh Long
Nhóm: 2
Thành viên:
1. Nguyễn Thị Kim Sa
2. Lê Thị Phương Thảo
3. Tô Thị Phương Thủy
4. Bùi Thị Mộng Tuyền
5. Đoàn Minh Nhật Giang
6. Phạm Nguyễn nh
Hằng
TP.HCM – 09/2012
1
Phân tích báo cáo tài chính BIBICA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích báo cáo tài chính BIBICA - Người đăng: Tuyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Phân tích báo cáo tài chính BIBICA 9 10 262