Ktl-icon-tai-lieu

phân tích báo cáo tài chính công ty chè việt nam

Được đăng lên bởi trontron_tron
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 8673 lần   |   Lượt tải: 30 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Kế toán là một bộ phận quan trọng cấu thành nên hệ thống quản lý kinh tế,
tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt
động kinh tế. Với tư cách là công cụ quản lý, kế toán là một lĩnh vực gắn liền với
hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhiệm tổ chức hệ thống thông tin có ích cho các
quyết định kinh tế.
Khi xã hội phát triển ngày càng cao, các hoạt động kinh tế ngày càng mở
rộng, mức độ cạnh tranh để tồn tại và phát triển ngày càng gay gắt, nhu cầu thông
tin ngày càng trở nên bức thiết. Nền kinh tế thị trường với những đổi mới thực sự
trong cơ chế quản lý kinh tế tài chính đã khẳng định vai trò của thông tin kế toán
không chỉ trong hoạt động tài chính nhà nước mà còn trong hoạt động tài chính
doanh nghiệp.
Trong hoạt động kinh doanh, thông tin là một nhân tố không thể thiếu của
các nhà quản lý, đặc biệt là trong thời gian gần đây, với sự ra đời của các công ty cổ
phần, các tập đoàn kinh tế và thị trường chứng khoán đòi hỏi thông tin kế toán phải
đảm bảo phản ánh thực trạng hoạt động tài chính của doanh nghiệp một cách trung
thực và hợp lý, có khả năng phân tích cao, đáp ứng được yêu cầu của mọi đối tượng
sử dụng thông tin.
Báo cáo tài chính là hình ảnh tổng quát nhất và rõ ràng nhất tình hình tài
chính của doanh nghiệp từ đó doanh nghiệp có thể thấy được thực trạng tài chính
cũng như các biện pháp khắc phục những hạn chế tài chính của mình. Chúng không
chỉ phát huy tác dụng ở doanh nghiệp mà còn là công cụ đáp ứng rộng rãi các nhu
cầu của các đối tượng khác như nhà đầu tư, người làm công tác tài chính nhà nước.
Tổng công ty Chè Việt Nam là một doanh nghiệp nhà nước, sản xuất và kinh
doanh chè lớn nhất trong số hơn 600 doanh nghiệp chè cả nước. Trong bối cảnh
hiện nay, để kiểm soát tốt hơn quá trình hoạt động kinh doanh của mình, Tổng công
ty không ngừng hoàn thiện công tác quản lý kinh doanh nói chung và công tác hạch
toán kế toán nói riêng.

1

Cùng với sự hoàn thiện không ngừng của các chính sách, chế độ kế toán,
công tác lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp cũng
ngày càng được quan tâm nhiều hơn nhằm cung cấp thông tin kế toán một cách
trung thực và hợp lý. Chính vì vậy, em xin góp một số ý kiến về công tác “Lập,
kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty Chè Việt Nam”.
Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề là xem xét, nghiên cứu cách lập, kiểm tra
và phân tích hệ thống báo cáo tài chính năm toàn Tổng công ty hay báo cáo tài
chính hợp nhất của Tổng công ty Chè Việt Nam...
LỜI MỞ ĐẦU
Kế toán một bộ phận quan trọng cấu thành nên hệ thống quản kinh tế,
tài chính, vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành kiểm soát các hoạt
động kinh tế. Với cách công cụ quản lý, kế toán một lĩnh vực gắn liền với
hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhiệm tổ chức hệ thống thông tin ích cho các
quyết định kinh tế.
Khi hội phát triển ngày càng cao, các hoạt động kinh tế ngày càng m
rộng, mức độ cạnh tranh để tồn tại phát triển ngày càng gay gắt, nhu cầu thông
tin ngày càng trở n bức thiết. Nền kinh tế thị trường với những đổi mới thực sự
trong chế quản kinh tế tài chính đã khẳng định vai trò của thông tin kế toán
không chỉ trong hoạt động tài chính nhà nước còn trong hoạt động tài chính
doanh nghiệp.
Trong hoạt động kinh doanh, thông tin mt nhân tố không thể thiếu của
các nhà quản lý, đặc biệt là trong thời gian gần đây, với sự ra đời của các công ty cổ
phần, các tập đoàn kinh tế và thị trường chứng khoán đòi hỏi thông tin kế toán phải
đảm bảo phản ánh thực trạng hoạt động tài chính của doanh nghiệp một cách trung
thực và hợp lý, có khả năng phân tích cao, đáp ứng được yêu cầu của mọi đối tượng
sử dụng thông tin.
Báo cáo tài chính hình ảnh tổng quát nhất ràng nhất tình hình tài
chính của doanh nghiệp từ đó doanh nghiệp thể thấy được thực trạng tài chính
cũng như các biện pháp khắc phục những hạn chế tài chính của mình. Chúng không
chỉ phát huy tác dụng doanh nghiệp mà còn công cụ đáp ứng rộng rãi các nhu
cầu của các đối tượng khác như nhà đầu tư, người làm công tác tài chính nhà nước.
Tổng công ty Chè Việt Nam là một doanh nghiệp nhà nước, sản xuất và kinh
doanh chè lớn nhất trong số hơn 600 doanh nghiệp chè cả nước. Trong bối cảnh
hiện nay, để kiểm soát tốt hơn quá trình hoạt động kinh doanh của mình, Tổng công
ty không ngừng hoàn thiện công tác quản lý kinh doanh nói chung và công tác hạch
toán kế toán nói riêng.
1
phân tích báo cáo tài chính công ty chè việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích báo cáo tài chính công ty chè việt nam - Người đăng: trontron_tron
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
phân tích báo cáo tài chính công ty chè việt nam 9 10 137