Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi linh-cam
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2108 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright
2007-08

Phân tích tài chính

Bài 6

PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY
M c tiêu
Bài này nh m gi i thi u và hư ng d n s d ng các k thu t phân tích các báo cáo tài
chính công ty ñ giúp giám ñ c tài chính ñánh giá ñư c th c tr ng và tình hình tài chính
công ty nh m ho ch ñ nh ho c ñưa ra các quy t ñ nh tài chính. ð c xong bài này b n s
hi u ñư c vai trò c a phân tích các báo cáo tài chính cũng như s d ng ñư c các k
thu t phân tích tài chính như phân tích t s , phân tích xu hư ng, phân tích cơ c u và
phân tích ch s .

1. GI I THI U CHUNG
Bài 1 ñã ch ra r ng qu n tr tài chính công ty liên quan ñ n vi c ra các quy t ñ nh ñ u tư,
quy t ñ nh ngu n v n và quy t ñ nh phân chia c t c. Các quy t ñ nh này ñư c th c hi n
hi n t i nhưng s nh hư ng ñ n tương lai c a công ty. Do v y, giám ñ c tài chính c n
hi u ñư c tình hình tài chính hi n t i c a công ty trư c khi ra quy t ñ nh. Mu n v y,
giám ñ c tài chính có th th c hi n phân tích báo cáo tài chính c a công ty. Phân tích các
báo cáo tài chính công ty là quá trình s d ng các báo cáo tài chính c a công ty ñ phân
tích và ñánh giá tình hình tài chính c a công ty. M c ñích c a phân tích báo cáo tài chính
là nh m ñánh giá tình hình tài chính và ho t ñ ng c a công ty ñ có cơ s ra nh ng quy t
ñ nh h p lý. Phân tích báo cáo tài chính công ty có th do b n thân công ty ho c các t
ch c bên ngoài công ty bao g m các nhà cung c p v n như ngân hàng, công ty tài chính,
công ty cho thuê tài chính và các nhà ñ u tư như công ty ch ng khoán, các qu ñ u tư, …
th c hi n.
Tùy theo l i ích khác nhau, các bên có liên quan thư ng chú tr ng ñ n nh ng khía
c nh phân tích khác nhau. Nhà cung c p hàng hoá và d ch v thư ng chú tr ng ñ n tình
hình thanh kho n và kh năng tr các kho n n ng n h n c a công ty trong khi các nhà
ñ u tư thì chú tr ng ñ n kh năng tr n dài h n và kh năng sinh l i c a công ty. Các
nhà ñ u tư v cơ b n chú tr ng ñ n l i nhu n hi n t i và l i nhu n kỳ v ng trong tương
lai c a công ty cũng như s n ñ nh c a l i nhu n theo th i gian.
V m t n i b , công ty cũng ti n hành phân tích tài chính ñ có th ho ch ñ nh và
ki m soát hi u qu hơn tình hình tài chính công ty. ð ho ch ñ nh cho tương lai, giám
ñ c tài chính c n phân tích và ñánh giá tình hình tài chính hi n t i và nh ng cơ h i và
thách th c có liên quan ñ n tình hình hi n t i c a công ty. Cu i cùng, phân tích tài chính
giúp giám ñ c tài chính có bi n pháp h u hi u nh m duy trì và c i thi n tình hình tài
chính công ty, nh ñó, có th gia tă...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright Phân tích tài chính Bài 6
2007-08
Nguyn Minh Kiu
1
PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY
Mc tiêu
Bài này nhm gii thiu hướng dn s dng các k thut phân ch các báo cáo tài
chính công ty ñể giúp giám ñốc tài chính ñánh giá ñưc thc trng và tình hình tài chính
công ty nhm hoch ñịnh hoc ñưa ra các quyết ñịnh tài chính. ðọc xong bài này bn s
hiu ñược vai trò ca phân tích các báo cáo tài chính cũng như s dng ñược các k
thut phân tích tài chính như phân tích t s, phân tích xu hướng, phân tích cơ cu
phân tích ch s.
1. GII THIU CHUNG
Bài 1 ñã ch ra rng qun tr tài chính công ty liên quan ñến vic ra các quyết ñịnh ñầu tư,
quyết ñịnh ngun vn và quyết ñịnh phân chia c tc. Các quyết ñịnhy ñược thc hin
hin ti nhưng s nh hưởng ñến tương lai ca công ty. Do vy, giám ñốc tài chính cn
hiu ñược nh hình tài chính hin ti ca công ty trước khi ra quyết ñịnh. Mun vy,
giám ñốc tài chính có th thc hin phân tích báo cáo tài chính ca công ty. Phân tích các
báo cáo tài chính công ty là quá trình s dng các báo cáo tài chính ca công ty ñ phân
tích và ñánh giá tình hình tài chính ca công ty. Mc ñích ca phân tích báo cáo tài chính
là nhm ñánh giá tình hình tài chính và hot ñộng ca công ty ñ có cơ s ra nhng quyết
ñịnh hp lý. Phân tích báo cáo tài chính công ty th do bn thân công ty hoc các t
chc bên ngoài công ty bao gm các nhà cung cp vn như ngân hàng, công ty tài chính,
công ty cho thuê tài chính và các nhà ñầu tư như công ty chng khoán, các qu ñầu tư, …
thc hin.
Tùy theo li ích khác nhau, các bên có liên quan thường chú trng ñến nhng khía
cnh phân tích khác nhau. Ncung cp hàng hoá và dch v thường ctrng ñến nh
hình thanh khon và kh năng tr các khon n ngn hn ca công ty trong khi các nhà
ñầu tư tchú trng ñến kh năng tr n dài hn kh năng sinh li ca công ty. Các
nhà ñầu tư v cơ bn chú trng ñến li nhun hin ti li nhun k vng trong tương
lai ca công ty cũng như s n ñịnh ca li nhun theo thi gian.
V mt ni b, công ty cũng tiến hành phân tích tài chính ñể th hoch ñịnh
kim soát hiu qu hơn tình hình tài chính công ty. ðể hoch ñịnh cho tương lai, giám
ñốc tài chính cn phân tích ñánh giá tình hình tài chính hin ti nhng cơ hi
thách thc liên quan ñến tình hình hin ti ca công ty. Cui cùng, phân tích tài chính
giúp giám ñốc tài chính bin pháp hu hiu nhm duy trì ci thin tình hình tài
chính công ty, nh ñó, th gia tăng sc mnh ca công ty trong vic thương lượng vi
ngân hàng và các nhà cung cp vn, hàng hoá và dch v bên ngoài.
Trong phm vi bài này khi nói ñến phân tích các báo cáo tài chính là nói ñến phân
tích da trên giác ñộ ca công ty, tc là phân tích ñể nm tình hình tài chính công ty ñể t
ñó ño lường ñánh gtình hình tài chính công ty nhm có nhng quyết ñnh php
cho hoch ñịnh tài chính trong tương lai. Ngoài ra, trong bài y ñ giúp bn có th hc
tp ñược lý thuyết, kinh nghim và ng dng ñược các k thut phân tích báo cáo tài
chính, chúng tôi trình y riêng bit hai phn: Phân tích báo cáo tài chính công ty M
Phân tích báo cáo tài chính công ty Vit Nam. Sau ñó chúng tôi trình bày phn so sánh
Phân tích báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích báo cáo tài chính - Người đăng: linh-cam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Phân tích báo cáo tài chính 9 10 38