Ktl-icon-tai-lieu

phân tích các báo cáo tài chính công ty

Được đăng lên bởi nguyen hoa
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3447 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
2007-08

Phân tích tài chính

Bài 6

PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY
Mục tiêu
Bài này nhằm giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các kỹ thuật phân tích các báo cáo tài
chính công ty ñể giúp giám ñốc tài chính ñánh giá ñược thực trạng và tình hình tài chính
công ty nhằm hoạch ñịnh hoặc ñưa ra các quyết ñịnh tài chính. ðọc xong bài này bạn sẽ
hiểu ñược vai trò của phân tích các báo cáo tài chính cũng như sử dụng ñược các kỹ
thuật phân tích tài chính như phân tích tỷ số, phân tích xu hướng, phân tích cơ cấu và
phân tích chỉ số.

1. GIỚI THIỆU CHUNG
Bài 1 ñã chỉ ra rằng quản trị tài chính công ty liên quan ñến việc ra các quyết ñịnh ñầu tư,
quyết ñịnh nguồn vốn và quyết ñịnh phân chia cổ tức. Các quyết ñịnh này ñược thực hiện
ở hiện tại nhưng sẽ ảnh hưởng ñến tương lai của công ty. Do vậy, giám ñốc tài chính cần
hiểu ñược tình hình tài chính hiện tại của công ty trước khi ra quyết ñịnh. Muốn vậy,
giám ñốc tài chính có thể thực hiện phân tích báo cáo tài chính của công ty. Phân tích các
báo cáo tài chính công ty là quá trình sử dụng các báo cáo tài chính của công ty ñể phân
tích và ñánh giá tình hình tài chính của công ty. Mục ñích của phân tích báo cáo tài chính
là nhằm ñánh giá tình hình tài chính và hoạt ñộng của công ty ñể có cơ sở ra những quyết
ñịnh hợp lý. Phân tích báo cáo tài chính công ty có thể do bản thân công ty hoặc các tổ
chức bên ngoài công ty bao gồm các nhà cung cấp vốn như ngân hàng, công ty tài chính,
công ty cho thuê tài chính và các nhà ñầu tư như công ty chứng khoán, các quỹ ñầu tư, …
thực hiện.
Tùy theo lợi ích khác nhau, các bên có liên quan thường chú trọng ñến những khía
cạnh phân tích khác nhau. Nhà cung cấp hàng hoá và dịch vụ thường chú trọng ñến tình
hình thanh khoản và khả năng trả các khoản nợ ngắn hạn của công ty trong khi các nhà
ñầu tư thì chú trọng ñến khả năng trả nợ dài hạn và khả năng sinh lợi của công ty. Các
nhà ñầu tư về cơ bản chú trọng ñến lợi nhuận hiện tại và lợi nhuận kỳ vọng trong tương
lai của công ty cũng như sự ổn ñịnh của lợi nhuận theo thời gian.
Về mặt nội bộ, công ty cũng tiến hành phân tích tài chính ñể có thể hoạch ñịnh và
kiểm soát hiệu quả hơn tình hình tài chính công ty. ðể hoạch ñịnh cho tương lai, giám
ñốc tài chính cần phân tích và ñánh giá tình hình tài chính hiện tại và những cơ hội và
thách thức có liên quan ñến tình hình hiện tại của công ty. Cuối cùng, phân tích tài chính
giúp giám ñốc tài chính có biện pháp hữu hiệu nhằm duy trì và cải thiện tình hìn...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright Phân tích tài chính Bài 6
2007-08
Nguyn Minh Kiu
1
PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY
Mc tiêu
Bài này nhm gii thiu hướng dn s dng các k thut phân ch các báo cáo tài
chính công ty ñể giúp giám ñốc tài chính ñánh giá ñưc thc trng và tình hình tài chính
công ty nhm hoch ñịnh hoc ñưa ra các quyết ñịnh tài chính. ðọc xong bài này bn s
hiu ñược vai trò ca phân tích các báo cáo tài chính cũng như s dng ñược các k
thut phân tích tài chính như phân tích t s, phân tích xu hướng, phân tích cơ cu
phân tích ch s.
1. GII THIU CHUNG
Bài 1 ñã ch ra rng qun tr tài chính công ty liên quan ñến vic ra các quyết ñịnh ñầu tư,
quyết ñịnh ngun vn và quyết ñịnh phân chia c tc. Các quyết ñịnhy ñược thc hin
hin ti nhưng s nh hưởng ñến tương lai ca công ty. Do vy, giám ñốc tài chính cn
hiu ñược nh hình tài chính hin ti ca công ty trước khi ra quyết ñịnh. Mun vy,
giám ñốc tài chính có th thc hin phân tích báo cáo tài chính ca công ty. Phân tích các
báo cáo tài chính công ty là quá trình s dng các báo cáo tài chính ca công ty ñ phân
tích và ñánh giá tình hình tài chính ca công ty. Mc ñích ca phân tích báo cáo tài chính
là nhm ñánh giá tình hình tài chính và hot ñộng ca công ty ñ có cơ s ra nhng quyết
ñịnh hp lý. Phân tích báo cáo tài chính công ty th do bn thân công ty hoc các t
chc bên ngoài công ty bao gm các nhà cung cp vn như ngân hàng, công ty tài chính,
công ty cho thuê tài chính và các nhà ñầu tư như công ty chng khoán, các qu ñầu tư, …
thc hin.
Tùy theo li ích khác nhau, các bên có liên quan thường chú trng ñến nhng khía
cnh phân tích khác nhau. Ncung cp hàng hoá và dch v thường ctrng ñến nh
hình thanh khon và kh năng tr các khon n ngn hn ca công ty trong khi các nhà
ñầu tư tchú trng ñến kh năng tr n dài hn kh năng sinh li ca công ty. Các
nhà ñầu tư v cơ bn chú trng ñến li nhun hin ti li nhun k vng trong tương
lai ca công ty cũng như s n ñịnh ca li nhun theo thi gian.
V mt ni b, công ty cũng tiến hành phân tích tài chính ñể th hoch ñịnh
kim soát hiu qu hơn tình hình tài chính công ty. ðể hoch ñịnh cho tương lai, giám
ñốc tài chính cn phân tích ñánh giá tình hình tài chính hin ti nhng cơ hi
thách thc liên quan ñến tình hình hin ti ca công ty. Cui cùng, phân tích tài chính
giúp giám ñốc tài chính bin pháp hu hiu nhm duy trì ci thin tình hình tài
chính công ty, nh ñó, th gia tăng sc mnh ca công ty trong vic thương lượng vi
ngân hàng và các nhà cung cp vn, hàng hoá và dch v bên ngoài.
Trong phm vi bài này khi nói ñến phân tích các báo cáo tài chính là nói ñến phân
tích da trên giác ñộ ca công ty, tc là phân tích ñể nm tình hình tài chính công ty ñể t
ñó ño lường ñánh gtình hình tài chính công ty nhm có nhng quyết ñnh php
cho hoch ñịnh tài chính trong tương lai. Ngoài ra, trong bài y ñ giúp bn có th hc
tp ñược lý thuyết, kinh nghim và ng dng ñược các k thut phân tích báo cáo tài
chính, chúng tôi trình y riêng bit hai phn: Phân tích báo cáo tài chính công ty M
Phân tích báo cáo tài chính công ty Vit Nam. Sau ñó chúng tôi trình bày phn so sánh
phân tích các báo cáo tài chính công ty - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích các báo cáo tài chính công ty - Người đăng: nguyen hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
phân tích các báo cáo tài chính công ty 9 10 861