Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích chi phí và quyết định về giá

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG 9
PHÂN TÍCH CHI PHÍ &
QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ

1

MỤC TIÊU HỌC TẬP
 Hiểu được tầm quan trọng của việc định giá sản phẩm
 Liệt kê và giải thích bốn nhân tố ảnh hưởng đến quyết định
về giá.
 Hiểu được mô hình định giá kinh tế nhằm tối đa hoá lợi
nhuận.
 Thiết lập giá bán theo phương pháp định giá dựa trên chi
phí.
 Thiết lập giá bán theo phương pháp định giá dựa trên
nguyên vật liệu và thời gian lao động.
 Thảo luận những vấn đề liên quan khi định giá cho sản
phẩm mới.
 Mô tả những ràng buộc của luật pháp đối với việc định giá
sản phẩm.

2

TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỊNH GIÁ
 Xác định giá bán là một trong những quyết định quan trọng
nhất của nhà quản lý.
 Xác định giá sản phẩm không phải chỉ là một quyết định của
quá trình tiếp thị, nó là một quyết định có liên quan đến tất cả
các lĩnh vực hoạt động của công ty.
 Mức giá tính cho một sản phẩm có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu
tiêu thụ của khách hàng và do vậy ảnh hưởng đến lợi nhuận và
thị phần của công ty

3

CÁC NHÂN TỐ QUAN TRỌNG
ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GIÁ
BÁN
• Bốn yếu tố ảnh hưởng đến quyết định giá:
– Nhu cầu của khách hàng.
– Chi phí sản xuất, tiêu thụ.
– Các hành động của đối thủ cạnh tranh.
– Các vấn đề về luật pháp , chính trị, hình ảnh của công ty
trong dân chúng.

4

CÁC NHÂN TỐ QUAN TRỌNG
ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GIÁ
BÁN
•

Giá bán được thiết lập như thế nào?

Chi
phí
Giá bán được xác định
bởi thị trường, tất nhiên
giá phải trang trải đủ
các chi phí trong dài hạn

Tác động
thị trường
Giá bán được thiết lập
dựa trên chi phí, và
xem xét đến nhu cầu,
hành động của đối thủ
cạnh tranh

5

ĐỊNH GIÁ TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP
ĐẶC BIỆT
Chi phí biến đổi:
NVL trực tiếp
Lao động trực tiếp
Sản xuất chung biến đổi
Chi phí bán hàng và QLDN biến đổi
Chi phí biến đổi đơn vị
Mức cộng thêm vào chi phí

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

(để bù đắp chi phí cố định và đạt lợi nhuận mục tiêu) xxx

Giá bán

xxx

37

Giá nền
Phạm vi
định giá

Giá trần

Ảnh hưởng của luật chống độc quyền lên việc
ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM
• Các luật chống độc quyền có ảnh hưởng đến việc
định giá của các công ty, doanh nghiệp:
 Ngăn cấm sự phân biệt giá (price discrimination)
 Ngăn cấm việc định giá trục lợi (predatory pricing)
 Ngăn cấm sự cấu kết, thoả thuận trong việc định giá của các
doanh nghiệp

38

...
1
BÀI GI NG 9
BÀI GI NG 9
PHÂN TÍCH CHI PHÍ &
QUY T Đ NH V GIÁ
Phân tích chi phí và quyết định về giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích chi phí và quyết định về giá - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phân tích chi phí và quyết định về giá 9 10 632