Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hiệu quả đầu tư

Được đăng lên bởi ctcphungbaoanh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thời gian xây dựng : khoãng 5 năm.
Vốn đầu tư khoảng : 500 tỷ
KH vốn như sau :
- năm thứ 1 : 150
- năm thứ 2 : 230
- năm thứ 3 : 70
- năm thứ 4 : 50
KH doanh thu như sau :
- năm thứ 1 : 0
- năm thứ 2 : 80 ( thu ứng tiền chung cư của KH )
- năm thứ 3 : 280 ( thu ứng tiền chung cư của KH )
- năm thứ 4 : 100 ( thu ứng tiền chung cư của KH )
- năm thứ 5 : 50
- từ năm thứ 6 trở đi : 10 ( cho thuê văn phòng )
Vốn đầu tư thiếu theo tiến độ vay ngân hàng với lãi dự kiến 15% /năm

Năm hoạt
động

1
2
3
4
5
6
7

Năm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Chi phí

Doanh thu

Đầu tư C

Thu nhập B

150.000
230.000
70.000
50.000

0
80
280
100
50
10
10
10
10
10
10
10

15%

Hiệu ích
B-C
-150.000
-150.000
210.000
50.000
50.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

(1+i)^(-t)
1
0.870
0.756
0.658
0.572
0.497
0.432
0.376
0.327
0.284
0.247
0.215

(B-C)*(1+i)^(-t)
-150.000
-130.435
158.790
32.876
28.588
4.972
4.323
3.759
3.269
2.843
2.472
2.149

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
NPV =

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
-22.640

0.187
0.163
0.141
0.123
0.107
0.093
0.081
0.070
0.061
0.053
0.046
0.040
0.035
0.030
0.026
0.023
0.020
0.017
0.015
0.013
0.011
0.010
0.009
or NPV =

1.869
1.625
1.413
1.229
1.069
0.929
0.808
0.703
0.611
0.531
0.462
0.402
0.349
0.304
0.264
0.230
0.200
0.174
0.151
0.131
0.114
0.099
0.086
-22.640

...
Thời gian xây dựng : khoãng 5 năm.
Vốn đầu tư khoảng : 500 tỷ
KH vốn như sau :
- năm thứ 1 : 150
- năm thứ 2 : 230
- năm thứ 3 : 70
- năm thứ 4 : 50
KH doanh thu như sau :
- năm thứ 1 : 0
- năm thứ 2 : 80 ( thu ứng tiền chung cư của KH )
- năm thứ 3 : 280 ( thu ứng tiền chung cư của KH )
- năm thứ 4 : 100 ( thu ứng tiền chung cư của KH )
- năm thứ 5 : 50
- từ năm thứ 6 trở đi : 10 ( cho thuê văn phòng )
Vốn đầu tư thiếu theo tiến độ vay ngân hàng với lãi dự kiến 15% /năm
15%
Năm
Chi phí Doanh thu Hiệu ích
Đầu tư C Thu nhập B B - C
1 150.000 0 -150.000 1 -150.000
2 230.000 80 -150.000 0.870 -130.435
3 70.000 280 210.000 0.756 158.790
4 50.000 100 50.000 0.658 32.876
5 50 50.000 0.572 28.588
1 6 10 10.000 0.497 4.972
2 7 10 10.000 0.432 4.323
3 8 10 10.000 0.376 3.759
4 9 10 10.000 0.327 3.269
5 10 10 10.000 0.284 2.843
6 11 10 10.000 0.247 2.472
7 12 10 10.000 0.215 2.149
Năm hoạt
động
(1+i)^(-t) (B-C)*(1+i)^(-t)
Phân tích hiệu quả đầu tư - Trang 2
Phân tích hiệu quả đầu tư - Người đăng: ctcphungbaoanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân tích hiệu quả đầu tư 9 10 501