Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần may Hòa Thọ Quảng Nam”

Được đăng lên bởi phuongtaklqn
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1466 lần   |   Lượt tải: 5 lần
 Báo cáo thực tập tốt nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, nền kinh tế Việt Nam đã hòa nhập vào sự phát triển chung của nền kinh
tế thế giới. Điều đó được đánh dấu bằng sự kiện Việt Nam đã trở thành thành viên
chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Chính sự kiện đó đã làm cho môi
trường kinh doanh của Việt Nam trở nên náo nhiệt và sôi động hơn nữa. Sự cạnh tranh
diễn ra ngày càng mạnh hơn không chỉ với các doanh nghiệp trong nước mà còn có sự
tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài trong một sân chơi chung, mọi doanh
nghiệp đều bình đẳng như nhau. Do đó, các doanh nghiệp muốn tồn tại, muốn sản
phẩm của mình có thể cạnh tranh được với các sản phẩm của các doanh nghiệp khác
phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả. Do vậy, tìm ra các
biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh là vấn đề đang được rất nhiều các doanh
nghiệp quan tâm chú trọng.
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh là việc làm hết sức cần thiết đối với mỗi
doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ chính xác
mọi diễn biến kết quả hoạt động kinh doanh của mình, tìm ra những mặt mạnh để phát
huy và những mặt còn yếu kém để khắc phục. Mặt khác, qua phân tích hiệu quả hoạt
động kinh doanh giúp cho các doanh nghiệp tìm ra các biện pháp sát thực để tăng
cường các hoạt động kinh tế và quản lý doanh nghiệp, nhằm huy động mọi khả năng
về vốn, lao động…vào quả trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh
của doanh nghiệp. Ngoài ra, phân tích hiệu quả kinh doanh còn là những căn cứ quan
trọng phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp. Từ đó, các nhà quản trị sẽ đưa ra những quyết định về chiến lược phát
triển và phương án kinh doanh có hiệu quả hơn.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, em xin chọn đề tài: “ Phân tích hiệu quả
hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần may Hòa Thọ Quảng Nam” để đi sâu vào
tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thành báo cáo tốt nghiệp của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
* Mục tiêu chung:
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu bản
chất từng khoản mục như doanh thu, chi phí, lợi nhuận …Trên cơ sở đó, tìm những
thành công và hạn chế để có giải pháp cải thiện hợp lý. Đồng thời, so sánh và phân
tích biến động của các khoản mục năm nay với các khoản mục năm trước nhằm tìm ra
những nguyên nhân gây nên sự chênh lệch đó để có hướng khắc phục nhằm nâng cao
hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
* Mục tiêu cụ thể:
- Khái ...
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
LỜI NÓI ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, nền kinh tế Việt Nam đã hòa nhập vào sự phát triển chung của nền kinh
tế thế giới. Điều đó được đánh dấu bằng sự kiện Việt Nam đã trở thành thành viên
chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Chính s kiện đó đã làm cho môi
trường kinh doanh của Việt Nam trở nên náo nhiệt và sôi động hơn nữa. Sự cạnh tranh
diễn ra ngày càng mạnh hơn không chỉ với các doanh nghiệp trong ớc còn có sự
tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài trong một sân chơi chung, mọi doanh
nghiệp đều bình đẳng như nhau. Do đó, các doanh nghiệp muốn tồn tại, muốn sn
phẩm của mình thể cạnh tranh được với các sản phẩm của các doanh nghiệp khác
phải tiến nh hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả. Do vậy, tìm ra các
biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh vấn đề đang đưc rất nhiều các doanh
nghiệp quan tâm chú trọng.
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh việc làm hết sức cn thiết đối với mỗi
doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đánh g đầy đủ chính xác
mọi diễn biến kết quả hoạt động kinh doanh của mình, m ra những mặt mạnh để phát
huy những mặt còn yếu kém để khắc phục. Mặt khác, qua phân tích hiệu quả hoạt
động kinh doanh giúp cho các doanh nghiệp tìm ra các biện pháp sát thực để tăng
cường các hoạt động kinh tế quản doanh nghiệp, nhằm huy động mọi khả ng
về vốn, lao động…vào quả trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh
của doanh nghiệp. Ngoài ra, phân tích hiệu quả kinh doanh còn những căn cứ quan
trọng phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp. Từ đó, các nhà quản trị sẽ đưa ra những quyết định về chiến lược phát
triển và phương án kinh doanh có hiệu quả hơn.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, em xin chọn đề tài: “ Phân tích hiệu quả
hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần may a Thọ Quảng Nam” để đi sâu vào
tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thành báo cáo tốt nghiệp của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
* Mục tiêu chung:
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu bản
chất từng khoản mục như doanh thu, chi phí, li nhuận …Trên cơ s đó, tìm những
thành công hạn chế để có giải pháp cải thiện hợp lý. Đồng thời, so sánh phân
tích biến động của các khoản mục m nay với các khoản mục năm trưc nhằm tìm ra
những ngun nhân gây nên sự chênh lệch đó để hướng khắc phục nhằm ng cao
hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
* Mục tiêu cụ thể:
- Khái quát một số vấn đề lý luận về hiệu quả kinh doanh của công ty.
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Phương Linh Trang 1
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần may Hòa Thọ Quảng Nam” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần may Hòa Thọ Quảng Nam” - Người đăng: phuongtaklqn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần may Hòa Thọ Quảng Nam” 9 10 931