Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ KHỐI LƯỢNG LỢI NHUẬN

Được đăng lên bởi Mai Tran 1989
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 4318 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Chương V- Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận

CHƯƠNG 5
PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA
CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN
5.1. Ý, NGHĨA
Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận là xem xét mối quan hệ
nội tại của các nhân tố : giá bán, sản lượng, chi phí khả biến, chi phí bất biến và kết cấu mặt
hàng, đồng thời xem xét sự ảnh hưởng của các nhân tố đó đến lợi nhuận của doanh nghiệp .
Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng -lợi nhuận có ý nghĩa vô cùng quan
trọng trong việc khai thác khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp, là cơ sở để đưa ra các
quyết định như: chọn dây chuyền sản phẩm sản xuất, định giá sản phẩm, chiến lược bán
hàng v.v...
Để thực hiện phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận cần thiết
phải nắm vững cách ứng xử của chi phí để tách toàn bộ chi phí của doanh nghiệp thành khả
biến, bất biến, phải hiểu rõ báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí, đồng thời phải nắm vững
một số khái niệm cơ bản sử dụng trong phân tích.

5.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN, SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH MỐI QUAN
HỆ GIỮA CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN.
5.2.1. Số dư đảm phí ( CM- contribution margin)
Số dư đảm phí (hay còn gọi là Lãi trên biến phí) là chênh lệch giữa doanh thu và chi
phí khả biến. Số dư đảm phí khi đã bù đắp chi phí bất biến, số dôi ra sau khi bù đắp chính là
lợi nhuận. Số dư đảm phí có thể tính cho tất cả loại sản phẩm, một loại sản phẩm và một
đơn vị sản phẩm.
- Nếu gọi x: số lượng, g: giá bán, a: chi phí khả biến đơn vị, b: chi phí bất biến. Ta có
báo cáo thu nhập theo số dư đảm phí như sau:
Tổng số

Tính cho 1 sp

1. Doanh thu

gx

g

2. Chi phí khả biến

ax

a

3. Số dư đảm phí

(g - a) x

g-a

4. Chi phí bất biến

b

b/x

5. Lợi nhuận

(g -a ) x - b

Từ báo cáo thu nhập tổng quát trên ta xét các trường hợp sau:
• Khi xn không hoạt động sản lượng x = 0 ⇒ lợi nhuận doanh nghiệp : P = -b nghĩa là
doanh nghiệp lỗ bằng chi phí bất biến.
122

Chương V- Phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận
• Tại sản lượng xh mà ở đó số dư đảm phí bằng chi phí bất biến ⇒ lợi nhuận doanh
nghiệp: P = 0, nghĩa là doanh nghiệp đạt được điểm hoà vốn.
⇒ (g - a)xh = b

⇒

xh =

b
g −a

sản lượng hoà vốn =

Chi phí bất biến
Số dư đảm phí đơn vị

• Tại sản lượng x1 > xh ⇒ lợi nhuận xn P1 = (g-a) x1 - b
• Tại sản lượng x2 > x1 > xh ⇒ lợi nhuận xnP2 = (g- a) xx -b
Như vậy khi sản lượng tăng 1 lượng là Δx = x2 - x1
⇒ Lợi nhuận tăng 1 lượng là ΔP = P2 - P1
⇒ ΔP = (g - a) (x2 - x1)
Vậy

ΔP = (g- a) (x2-x1)

Kết l...
Chương V- Phân tích mi quan h gia chi phí - khi lượng - li nhun
122
CHƯƠNG 5
PHÂN TÍCH MI QUAN H GIA
CHI PHÍ - KHI LƯỢNG - LI NHUN
5.1. Ý, NGHĨA
Phân tích mi quan h gia chi phí - khi lượng - li nhun là xem xét mi quan h
ni ti ca các nhân t : giá bán, sn lượng, chi phí kh biến, chi phí bt biến và kết cu mt
hàng, đồng thi xem xét s nh hưởng ca các nhân t đó đến li nhun ca doanh nghip .
Phân tích mi quan h gia chi phí - khi lượng -li nhun có ý nghĩa vô cùng quan
trng trong vic khai thác kh năng tim tàng c
a doanh nghip, là cơ s để đưa ra các
quyết định như: chn dây chuyn sn phm sn xut, định giá sn phm, chiến lược bán
hàng v.v...
Để thc hin phân tích mi quan h gia chi phí - khi lượng - li nhun cn thiết
phi nm vng cách ng x ca chi phí để tách toàn b chi phí ca doanh nghip thành kh
biến, bt biến, phi hiu rõ báo cáo thu nh
p theo s dư đảm phí, đồng thi phi nm vng
mt s khái nim cơ bn s dng trong phân tích.
5.2. MT S KHÁI NIM CƠ BN, S DNG TRONG PHÂN TÍCH MI QUAN
H GIA CHI PHÍ - KHI LƯỢNG - LI NHUN.
5.2.1. S dư đảm phí ( CM- contribution margin)
S dư đảm phí (hay còn gi là Lãi trên biến phí) là chênh lch gia doanh thu và chi
phí kh biến. S dư đảm phí khi đã bù đắp chi phí bt biến, s dôi ra sau khi bù đắp chính là
li nhun. S dư đảm phí có th tính cho tt c loi sn phm, mt loi sn phm và mt
đơn v sn phm.
- Nếu gi x: s lượng, g: giá bán, a: chi phí kh biến đơn v
, b: chi phí bt biến. Ta có
báo cáo thu nhp theo s dư đảm phí như sau:
Tng s Tính cho 1 sp
1. Doanh thu gx g
2. Chi phí kh biến ax a
3. S dư đảm phí (g - a) x g - a
4. Chi phí bt biến b b/x
5. Li nhun (g -a ) x - b
T báo cáo thu nhp tng quát trên ta xét các trường hp sau:
Khi x
n
không hot động sn lượng x = 0 li nhun doanh nghip : P = -b nghĩa là
doanh nghip l bng chi phí bt biến.
PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ KHỐI LƯỢNG LỢI NHUẬN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ KHỐI LƯỢNG LỢI NHUẬN - Người đăng: Mai Tran 1989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ KHỐI LƯỢNG LỢI NHUẬN 9 10 116