Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp

Được đăng lên bởi Vốt Ka
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 2925 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ Thuật
LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay, cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường và sự cạnh
tranh ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây ra những khó
khăn và thử thách cho các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, để có thể khẳng
định được mình mỗi doanh nghiệp cần phải nắm vững tình hình cũng như kết
quả hoạt động sản xuất kinh doanh quả. Để đạt được điều đó, các doanh
nghiệp phải luôn quan tâm đến tình hình tài chính vì nó có quan hệ trực tiếp tới
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và ngược lại.
Báo cáo tài chính là tài liệu chủ yếu dùng để phân tích tình hình tài chính
doanh nghiệp vì nó phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình công sự,
nguồn vốn, tài sản các chỉ tiêu về tình hình tài chính cũng như kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những thông tin mà
báo cáo tài chính cung cấp là chưa đầy đủ vì nó không giải thích được cho người
quan tâm biết được rõ về thực trạng hoạt động tài chính, những rủi ro, triển vọng
và xu hướng phát triển của doanh nghiệp.
`

Phân tích tình hình tài chính sẽ bổ xung cho sự thiếu hụt này. Nhận thức

được rõ tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính đối với sự
phát triển của doanh nghiệp kết hợp giữa kiến thức lý luận đựơc tiếp thu ở
nhà trường và tài liệu tham khảo thực tế, cũng với sự giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt
tình của các anh chị trong Công ty CP Tấm Lợp và VLXD Thái Nguyên và(TÊN
CỦA GV HƯỚNG DẪN), em đã chọn chuyên đề “Phân tích tình hình tài
chính của Công ty CP Tấm Lợp và VLXD Thái Nguyên”.
Mục đích của việc chọn chuyên đề này là nhằm đánh giá tình hình tài
chính của Công ty CP Tấm Lợp và VLXD Thái Nguyên thông qua các chỉ tiêu
tài chính, dựa vào sốliệu trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh
và một số tài liệu khác có liên quan. Qua đó thấy được thuận lợi và khó khăn của
doanh nghiệp trong hiện tại cũng như xu hướng phát triển trong tương lai, từ đó
1

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ Thuật
đưa ra những giải pháp có tính tham khảo góp phần làm lành mạnh tình hình tài
chính, đưa Công ty phát triển một cách toàn diện hơn.
Phạm vi phân tích là đánh giá tình hình tài chính của Công ty qua 2 năm
2012-2013. Qua đó, có cơ sở so sánh, đánh giá được một cách tương đối tình
hình tài chính ở những năm gần nhất, từ đó đưa ra những biện pháp nâng cao
hiệu quả sử dụng vốn, góp phần cải thiện hơn tình hình tài chính của Công ty
Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp luận theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật
lịch sử ...
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kĩ Thuật

Hiện nay, cùng với sự đổi mới của nền kinh tế thị trường và sự cạnh
tranh ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây ra những khó
khăn thử thách cho các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, để thể khẳng
định được nh mỗi doanh nghiệp cần phải nắm vững nh nh cũng như kết
quả hoạt động sản xuất kinh doanh quả. Để đạt được điều đó, các doanh
nghiệp phải luôn quan tâm đến tình hìnhi chính quan hệ trực tiếp tới
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và ngược lại.
Báo cáo tài chính tài liệu chủ yếu dùng để phân tích tình hình tài chính
doanh nghiệp vì phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình công sự,
nguồn vốn, tài sản các chỉ tiêu về tình hình tài chính cũng như kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, những thông tin mà
báo cáo tài chính cung cấp là chưa đầy đủ vì nó không giải thích được cho người
quan tâm biết được rõ về thực trạng hoạt động tài chính, những rủi ro, triển vọng
và xu hướng phát triển của doanh nghiệp.
` Phân tích tình hình tài chính sẽ bổ xung cho sự thiếu hụt này. Nhận thức
được rõ tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính đối với sự
phát triển của doanh nghiệp kết hợp giữa kiến thức lý luận đựơc tiếp thu ở
nhà trường và tài liệu tham khảo thực tế, cũng với sự giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt
tình của các anh chị trong Công ty CP Tấm Lợp và VLXD Thái Nguyên và(TÊN
CỦA GV HƯỚNG DẪN), em đã chọn chuyên đề “
  !"#$%”.
Mục đích của việc chọn chuyên đề này là nhằm đánh giá tình hình tài
chính của Công tyCP Tấm Lợp và VLXD Thái Nguyên thông qua các chỉ tiêu
tài chính, dựa vào sốliệu trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh
và một số tài liệu khác có liên quan. Qua đó thấy được thuận lợi và khó khăn của
doanh nghiệp trong hiện tại cũng như xu hướng phát triển trong tương lai, từ đó
1
Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp - Người đăng: Vốt Ka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp 9 10 281