Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tình hình tài chính

Được đăng lên bởi luuhanh_2807
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2049 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Phân tích tình hình tài chính

GVHD: Trần Phạm Trác

LỜI MỞ ĐẦU
********
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, bất kỳ doanh nghiệp nào khi tiến hành đầu
tư hay sản xuất họ đều mong muốn đồng tiền họ bỏ ra sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất.
Bên cạnh những lợi thế sẵn có thì nội lực tài chính của doanh nghiệp là cơ sở cho hàng
loạt các chính sách đưa doanh nghiệp đến thành công. Việc phân tích tình hình tài chính
sẽ giúp các doanh nghiệp xác định đầy đủ và đúng đắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng
của các nhân tố đến tình hình tài chính của doanh nghiệp mình và Công ty Trách Nhiệm
Hữu Hạn Ô tô Minh Nguyệt cũng không nằm ngoài điều kiện này.
Từ việc nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính
thông qua hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp, em đã quyết định nghiên cứu và
chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ô tô
Minh Nguyệt” cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Đề tài nhằm tìm hiểu, phân tích và đánh giá tình hình tài chính, vì thế quá trình
phân tích chủ yếu dựa vào sự biến động của các báo cáo tài chính để thực hiện các nội
dung: đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty qua bảng cân đối kế toán, bảng
báo cáo kết quả kinh doanh và bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phân tích so sánh các tỷ
số tài chính… Để đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính
của Công ty.
Tuy nhiên do quá trình tiếp xúc chưa nhiều, thời gian thực tập còn hạn chế nên
chưa thể kết hợp chặt chẽ giữa vấn đề tài chính với các yếu tố thị trường cũng như xu
hướng tiến triển của Công ty. Bằng sự kết hợp phương pháp so sánh, phương pháp phân
tích để đưa ra các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính và với kiến thức
hạn hẹp của mình, em xin tìm hiểu và phân tích tình hình tài chính của Công ty Trách
Nhiệm Hữu Hạn Ô tô Minh Nguyệt trong giới hạn khả năng mình có.

SVTH: Lưu Thị Hạnh
1

Phân tích tình hình tài chính

GVHD: Trần Phạm Trác

Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
I. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC ĐÍCH CỦA PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH
TÀI CHÍNH DOANG NGHIỆP.
1/ Khái niệm về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp là việc tập hợp và xử lý các thông
tin liên quan về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp bằng
những công cụ và phương pháp nhất định; thông qua đó có thể đánh giá một cách đúng
đắn tình hình để đưa ra những quyết định tài chính phù hợp với hoạt động của doanh
nghiệp.
2/ Đối tượng ph...
Phân tích tình hình tài chính GVHD: Trần Phạm Trác
LỜI MỞ ĐẦU
********
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, bất kỳ doanh nghiệp nào khi tiến hành đầu
hay sản xuất h đều mong muốn đồng tiền họ bỏ ra sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất.
Bên cạnh những lợi thế sẵn thì nội lực tài chính của doanh nghiệp sở cho hàng
loạt các chính sách đưa doanh nghiệp đến thành công. Việc phân tích tình hình tài chính
sẽ giúp các doanh nghiệp c định đầy đủ đúng đắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng
của các nhân tố đến tình hình tài chính của doanh nghiệp mình Công ty Trách Nhiệm
Hữu Hạn Ô tô Minh Nguyệt cũng không nằm ngoài điều kiện này.
Từ việc nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính
thông qua hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp, em đã quyết định nghiên cứu
chọn đề tài: Phân tích tìnhnh tài chính của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ô
Minh Nguyệt” cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Đề tài nhằm tìm hiểu, phân tích đánh giá tình hình tài chính, thế quá trình
phân tích chủ yếu dựa vào sự biến động của các báo cáo tài chính để thực hiện các nội
dung: đánh giá khái quát tình hình tài chính của Công ty qua bảng cân đối kế toán, bảng
báo cáo kết quả kinh doanh bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phân tích so sánh các tỷ
số tài chính… Để đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính
của Công ty.
Tuy nhiên do quá trình tiếp xúc chưa nhiều, thời gian thực tập còn hạn chế nên
chưa thể kết hợp chặt chẽ giữa vấn đề tài chính với c yếu tố th trường cũng như xu
hướng tiến triển của Công ty. Bằng sự kết hợp phương pháp so sánh, phương pháp phân
tích để đưa ra các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản tài chính với kiến thức
hạn hẹp của mình, em xin tìm hiểu phân tích tình hình tài chính của Công ty Trách
Nhiệm Hữu Hạn Ô tô Minh Nguyệt trong giới hạn khả năng mình có.
SVTH: Lưu Thị Hạnh
1
Phân tích tình hình tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tình hình tài chính - Người đăng: luuhanh_2807
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Phân tích tình hình tài chính 9 10 454