Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận

Được đăng lên bởi Thuc Nhi
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 7018 lần   |   Lượt tải: 5 lần
LOGO

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH
TIÊU THỤ VÀ LỢI NHUẬN
GvHD: Th.S Nguyễn T. Ngọc Bích
Lớp học phần: 212712401
Nhóm thực hiện: Nhóm 8

NỘI DUNG4.6
4.7

Phân tích biến động của tiêu
thụ ảnh hưởng đến lợi tức

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng
đến lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm

4.6. Phân tích biến động của tiêu thụ
ảnh hưởng đến lợi tứcLợi tức của doanh nghiệp đạt
được trong kì kinh doanh phụ thuộc
vào các nhân tố:
 Khối lượng tiêu thụ
 Giá bán
 Chi phí kinh doanh

4.6. Phân tích biến động của tiêu thụ
ảnh hưởng đến lợi tứcPhương pháp phân tích: tập
trung phân tích số dư đảm phí.
−> xác định các nhân tố giá và lượng
tiêu thụ

Công thức
Lượng
Ảnh hưởng
X
= thực
biến động giá
hiện

Đơn giá
thực hiệnMức số dư
Ảnh hưởng
biến động = đảm phí đối X
lượng
với kế hoạch

-

Lượng
thực
hiện

Đơn giá
kế hoạch

-

Lượng
kế
hoạch

Ví dụ 4.8
Bảng phân tích ảnh hưởng của biến động
tiêu thụ đến lợi tức của doanh nghiệp Hưng Phát
Đơn vị: 1.000đ
Kế
hoạch

Lượng TH
với giá KH

Thực
hiện

(1)

(2)

(3)

Biến động

Chỉ tiêu

Tổng số

Lượng

Giá

(4)=(3)-(1)

(5)=(2)-(1)

(6)=(3)-(2)

900

950

950

50

50

−

Doanh thuLượng tiêu
thụ

36.000

38.000

36.100

100

2.000

(1.900)

(-) Biến phí

21.600

22.800

22.800

1.200

1.200

Số dư đảm
phí

14.400

15.200

13.300

(1.100)

800

(1.900)

(-) Định phí

9.600

9.600

9.600

−

−

−

Lợi tức

4.800

5.600

3.700

(1.100)

800

(1.900)

−

Lương
Ảnh hưởng
X
= thực
biến động giá
hiện1.900

= 950

X

Đơn giá
thực hiện

-

Đơn giá
kế hoạch

(38

-

40)

Mức số dư
Ảnh hưởng
biến động = đảm phí đối X
lượng
với kế hoạch

800

= (40 – 24)

X

Lượng
thực
hiện

(950

-

-

Lượng
kế
hoạch

900)

Bài tập 1
Căn cứ vào tài liệu sau:
Chỉ tiêu

Kế hoạch

Thực tế

1.000

1.200

100.000

105.000

Biến phí đơn vị (đ)

60.000

60.000

Chi phí bất biến (1.000đ)

10.000

10.000

Khối lượng tiêu thụ (cái)Đơn giá bán (đ)

Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố
biến động tiêu thụ đến lợi tức của doanh nghiệp?

4.7. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng
đến lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm
Tổng
lợi nhuận =

Tổng
doanh
thu

–

Tổng
Tổng chi
giá vốn + phí ngoài
sản xuất

 Khái quát dạng công thức:
ΣP = ΣQG – (ΣQZ + ΣQC)
Ký hiệu: - Q: Khối lượng bán từng sản phẩm


- G: Đơn giá bán từng sản phẩm
- Z: Giá vốn hàng bán từng sản phẩm
- C: Chi phí ngoài sản xuất từng sphẩm
- P: Lợi n...
LOGO
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH
TIÊU TH VÀ L I NHU N
GvHD: Th.S Nguy n T. Ng c Bích
L p h c ph n: 212712401
Nhóm th c hi n: Nhóm 8
Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận - Người đăng: Thuc Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận 9 10 32