Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu chi mẫu

Được đăng lên bởi Siro Cam
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 281 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số: C31-BB
(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày
30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:

Quyển số:..............
Số:.........................
Nợ: ....................
Có: ........................

PHIẾU CHI

Ngày ...... tháng ...... năm .......

Họ, tên người nhận tiền: .....................................................................................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................................
Lý do chi: ............................................................................................................................
Số tiền: ................................ (Viết bằng chữ): ..................................................................
Kèm theo: .................... chứng từ gốc.
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người lập
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ..................................................................................

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Ngày ...... tháng ...... năm .........
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ......................................................................................................
+ Số tiền quy đổi: ....................................................................................................................................
(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu).

...
Đơn vị:
Địa chỉ:
MST:
PHIẾU CHI
Ngày ...... tháng ...... năm .......
Họ, tên người nhận tiền: .....................................................................................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................................
Lý do chi: ............................................................................................................................
Số tiền: ................................ (Viết bằng chữ): ..................................................................
Kèm theo: .................... chứng từ gốc.
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người lập
(Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ..................................................................................
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Ngày ...... tháng ...... năm .........
Người nhận tiền
(Ký, họ tên)
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ......................................................................................................
+ Số tiền quy đổi: ....................................................................................................................................
(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu).
Mẫu số: C31-BB
(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày
30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Quyển số:..............
Số:.........................
Nợ: ....................
Có: ........................
Phiếu chi mẫu - Người đăng: Siro Cam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu chi mẫu 9 10 375