Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu nhập kho

Được đăng lên bởi Siro Cam
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đơn vi:………..

Mẫu số: 01 - VT

Bộ phận:……….

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU NHẬP KHO

Nợ 1561

Ngày 15 tháng 02 năm 2010

Có 632

Số BTL00002
 

- Họ và tên người giao: Trần Văn Tùng – Công ty CP TM & XNK Thăng Long
- Theo HĐ số 0015462 ngày 15 tháng 02 năm 2010 của Công ty CP TM & XNK Th ăng Long
Nhập tại kho: Hàng hoác

địa điểm:...........................................

 

Số lượng
STT

Tên, nhãn hiệu quy cách,
phẩm chất vật tư, dụng cụ
sản phẩm, hàng hóa

Mã số

Đơn vị
tính

A

B

C

D

1

Máy đột lỗ bản kẽm khí động CCDCCD-A(B,C)
A(B,C)
Cộng

Chiếc

x

x

Theo

Đơn giá

Thành
tiền

4

chứng
từ

Thực nhập

1

2

3

x

x

x

5,00

 

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ....................................................................................
- Số chứng từ gốc kèm theo: 1
Ngày....tháng....năm....
 

Người lập phiếu

Người giao hàng

Thủ kho

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận có
nhu cầu nhận)
(Ký, họ tên)

 

...
n vi:………..Đơ
B ph n:……….
M u s : 01 - VT
(Ban hành theo Q s : 48/2006/Q - BTCĐ Đ
Ngày 14/9/2006 c a B tr ng BTC) ưở
PHI U NH P KHO
Ngày 15 tháng 02 n m 2010ă
S BTL00002
N 1561
Có 632
- H và tên ng i giao: Tr n V n Tùng – Công ty CP TM & XNK Th ng Long ườ ă ă
- Theo H s 0015462 ngày 15 tháng 02 n m 2010 c a Công ty CP TM & XNK Th ng LongĐ ă ă
Nh p t i kho: Hàng hoác a i m:........................................... đị đ
STT
Tên, nhãn hi u quy cách,
ph m ch t v t t , d ng c ư
s n ph m, hàng hóa
Mã s
n vĐơ
tính
S l ng ượ
n giáĐơ
Thành
ti n
Theo
ch ng
t
Th c nh p
A B C D 1 2 3 4
1
Máy đột lỗ bản kẽm khí động
CCD-A(B,C)
CCD-
A(B,C)
Chiếc 5,00
C ng x x x x x
- T ng s ti n (vi t b ng ch ): .................................................................................... ế
- S ch ng t g c kèm theo: 1
Ngày....tháng....n m....ă
Ng i l p phi uườ ế
(Ký, h tên)
Ng i giao hàngườ
(Ký, h tên)
Th kho
(Ký, h tên)
K toán tr ngế ưở
(Ho c b ph n
nhu c u nh n)
(Ký, h tên)
Phiếu nhập kho - Người đăng: Siro Cam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu nhập kho 9 10 32