Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu thu

Được đăng lên bởi Siro Cam
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị:...............................
Địa chỉ:..............................

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU THU
Ngày 06 tháng 03 năm 2012
Quyển số:.......................
Số: PT00004
Nợ: 1111
Có: 5111, 33311
Họ và tên người nộp tiền: Trần Hồng Nhung
Địa chỉ: 713 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Lý do nộp: Thu tiền bán hàng
Số tiền: 52.800.000
(Viết bằng chữ): Năm mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng chẵn
Kèm theo: 1 Chứng từ gốc
Ngày ............ tháng ............ năm 20.........
Giám đốc

Kế toán trưởng

Người nộp tiền

Người lập phiếu

(Ký, họ tên, đóng
dấu)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):..............................................................................................
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):...........................................................................................
+ Số tiền quy đổi:..........................................................................................................................

Đơn vị:...............................
Bộ phận:............................

Mẫu số 01 – VT
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU NHẬP KHO
Ngày.......tháng........năm…
Số:........................................

Nợ:...................................
Có:....................................

- Họ và tên người giao:........................................................................................................................
- Theo................................số....................ngày.........tháng........năm.......của...................................
Nhập tại kho:...............................Địa điểm.........................................................................................

S
T
T
A

Tên nhãn hiệu, quy
cách phẩm chất vật tư,
dụng cụ, sản phẩm,
hàng hoá
B

Số lượng
Mã
số
C

Đơn
Theo
vị tính chứng từ
D

1

Thực
nhập
2

Đơn giá

Thành tiền

3

4

Cộng
- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ............................................................................................................
- Số chứng từ gốc kèm theo ................................................................................................................
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Đơn vị:...............................
Bộ phận:............................

Người giao hàng
(Ký, họ tên)

Ngày.........tháng..........năm 20..
Thủ kho
Kế toán trư...
Đơn vị:............................... Mẫu số 01 – TT
Địa chỉ:.............................. (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU THU
Ngày 06 tháng 03 năm 2012
Quyển số:.......................
Số: PT00004
Nợ: 1111
Có: 5111, 33311
Họ và tên người nộp tiền: Trần Hồng Nhung
Địa chỉ: 713 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
Lý do nộp: Thu tiền bán hàng
Số tiền: 52.800.000 (Viết bằng chữ): Năm mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng chẵn
Kèm theo: 1 Chứng từ gốc
Ngày ............ tháng ............ năm 20.........
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng
dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):..............................................................................................
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):...........................................................................................
+ Số tiền quy đổi:..........................................................................................................................
Đơn vị:............................... Mẫu số 01 – VT
Bộ phận:............................ (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
Phiếu thu - Trang 2
Phiếu thu - Người đăng: Siro Cam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phiếu thu 9 10 206