Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu thu chi

Được đăng lên bởi Huy Hu Hong
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên công ty
Địa chỉ
MST
Phone
Email
Giám Đốc
Kế toán trưởng
Lập biểu
Ngành nghề
Ngày lập báo cáo
Thủ quỹ

Công ty TNHH SMA
Đền lừ - Hoàng Mai - HN
984,547,336
thanhchi.acc@hotmail.com
Nguyễn Văn A
Nguyễn Văn C
Chi Nguyen SMA

DMPT
PT001
PT002
PT003
PT004
PT005
PT006
PT007
PT008
PT009
PT010
PT011
PT012
PT013
PT014
PT015
PT016
PT017
PT018
PT019
PT020
PT021
PT022
PT023
PT024
PT025
PT026
PT027
PT028
PT029
PT030
PT031
PT032
PT033
PT034
PT035
PT036
PT037
PT038
PT039
PT040
PT041
PT042
PT043
PT044
PT045
PT046
PT047
PT048
PT049
PT050
PT051
PT052

DMPC
PC001
PC002
PC003
PC004
PC005
PC006
PC007
PC008
PC009
PC010
PC011
PC012
PC013
PC014
PC015
PC016
PC017
PC018
PC019
PC020
PC021
PC022
PC023
PC024
PC025
PC026
PC027
PC028
PC029
PC030
PC031
PC032
PC033
PC034
PC035
PC036
PC037
PC038
PC039
PC040
PC041
PC042
PC043
PC044
PC045
PC046
PC047
PC048
PC049
PC050
PC051
PC052

PT053
PT054
PT055
PT056
PT057
PT058
PT059
PT060
PT061
PT062
PT063
PT064
PT065
PT066
PT067
PT068
PT069
PT070
PT071
PT072
PT073
PT074
PT075
PT076
PT077
PT078
PT079
PT080
PT081
PT082
PT083
PT084
PT085
PT086
PT087
PT088
PT089
PT090
PT091
PT092
PT093
PT094
PT095
PT096
PT097
PT098
PT099
PT100
PT101
PT102
PT103
PT104
PT105
PT106

PC053
PC054
PC055
PC056
PC057
PC058
PC059
PC060
PC061
PC062
PC063
PC064
PC065
PC066
PC067
PC068
PC069
PC070
PC071
PC072
PC073
PC074
PC075
PC076
PC077
PC078
PC079
PC080
PC081
PC082
PC083
PC084
PC085
PC086
PC087
PC088
PC089
PC090
PC091
PC092
PC093
PC094
PC095
PC096
PC097
PC098
PC099
PC100
PC101
PC102
PC103
PC104
PC105
PC106

PT107
PT108
PT109
PT110
PT111
PT112
PT113
PT114
PT115
PT116
PT117
PT118
PT119
PT120
PT121
PT122
PT123
PT124
PT125
PT126
PT127
PT128
PT129
PT130
PT131
PT132
PT133
PT134
PT135
PT136
PT137
PT138
PT139
PT140
PT141
PT142
PT143
PT144
PT145
PT146
PT147
PT148
PT149
PT150
PT151
PT152
PT153
PT154
PT155
PT156
PT157
PT158
PT159
PT160

PC107
PC108
PC109
PC110
PC111
PC112
PC113
PC114
PC115
PC116
PC117
PC118
PC119
PC120
PC121
PC122
PC123
PC124
PC125
PC126
PC127
PC128
PC129
PC130
PC131
PC132
PC133
PC134
PC135
PC136
PC137
PC138
PC139
PC140
PC141
PC142
PC143
PC144
PC145
PC146
PC147
PC148
PC149
PC150
PC151
PC152
PC153
PC154
PC155
PC156
PC157
PC158
PC159
PC160

PT161
PT162
PT163
PT164
PT165
PT166
PT167
PT168
PT169
PT170
PT171
PT172
PT173
PT174
PT175
PT176
PT177
PT178
PT179
PT180
PT181
PT182
PT183
PT184
PT185
PT186
PT187
PT188
PT189
PT190
PT191
PT192
PT193
PT194
PT195
PT196
PT197
PT198
PT199
PT200
PT201
PT202
PT203
PT204
PT205
PT206
PT207
PT208
PT209
PT210
PT211
PT212
PT213
PT214

PC161
PC16...
Tên công ty Công ty TNHH SMA
Địa chỉ Đền lừ - Hoàng Mai - HN DMPT DMPC
MST PT001 PC001
Phone 984,547,336 PT002 PC002
Email PT003 PC003
Giám Đốc Nguyễn Văn A PT004 PC004
Kế toán trưởng Nguyễn Văn C PT005 PC005
Lập biểu Chi Nguyen SMA PT006 PC006
Ngành nghề PT007 PC007
Ngày lập báo cáo PT008 PC008
Thủ quỹ PT009 PC009
PT010 PC010
PT011 PC011
PT012 PC012
PT013 PC013
PT014 PC014
PT015 PC015
PT016 PC016
PT017 PC017
PT018 PC018
PT019 PC019
PT020 PC020
PT021 PC021
PT022 PC022
PT023 PC023
PT024 PC024
PT025 PC025
PT026 PC026
PT027 PC027
PT028 PC028
PT029 PC029
PT030 PC030
PT031 PC031
PT032 PC032
PT033 PC033
PT034 PC034
PT035 PC035
PT036 PC036
PT037 PC037
PT038 PC038
PT039 PC039
PT040 PC040
PT041 PC041
PT042 PC042
PT043 PC043
PT044 PC044
PT045 PC045
PT046 PC046
PT047 PC047
PT048 PC048
PT049 PC049
PT050 PC050
PT051 PC051
PT052 PC052
thanhchi.acc@hotmail.com
Phiếu thu chi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phiếu thu chi - Người đăng: Huy Hu Hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Phiếu thu chi 9 10 842