Ktl-icon-tai-lieu

Phiếu xuất kho

Được đăng lên bởi Siro Cam
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 397 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vi:………..

Mẫu số: 02 - VT

Bộ phận:……….

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU XUẤT KHO

Nợ 632

Ngày 25 tháng 03 năm 2010

Có 1561

Số XK000012
 

- Họ và tên người nhận hàng: Phạm Anh Tùng – Công ty CP TM & XNK Thăng Long
- Địa chỉ (bộ phận):713 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội
- Lý do xuất kho: Xuất hàng bán
- Xuất tại kho (ngăn lô): Gia Lâm

Địa điểm: ......................

 

Số lượng
STT

Tên, nhãn hiệu quy cách,
phẩm chất vật tư, dụng
cụ sản phẩm, hàng hóa

Mã
số

A

B

C

D

Máy ghi bản CTP TR800 TR800

Chiếc

10,00

10.378.23

103.782.300

1
2
3

Đơn vị Yêu
Thực
tính
xuất
cầu
1

2

Đơn giá

Thành tiền

3

4

Máy hiện bản tự động

W­PS­
800/1150

Chiếc

5,00

24.094.395

120.471.975

Máy hiện bản CTP

HR940­I 
CTP

Chiếc

5,00

16.345.677

81.728.385

Cộng

x

x

x

x

x

305.982.660

 

- Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): Ba trăm linh năm triệu chín trăm tám mươi hai nghìn sáu
trăm sáu mươi đồng chẵn
- Số chứng từ gốc kèm theo: 1
Ngày....tháng....năm....
 

Người lập
phiếu
(Ký, họ tên)

Người nhận hàng

Thủ kho

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc bộ phận
có nhu cầu
nhập)
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên)

...
n vi:………..Đơ
B ph n:……….
M u s : 02 - VT
(Ban hành theo Q s : 48/2006/Q - BTCĐ Đ
Ngày 14/9/2006 c a B tr ng BTC) ưở
PHI U XU T KHO
Ngày 25 tháng 03 n m 2010ă
S XK000012
N 632
Có 1561
- H và tên ng i nh n hàng: Ph m Anh Tùng – Công ty CP TM & XNK Th ng Long ườ ă
- a ch (b ph n):713 Gi i Phóng, Hoàng Mai, Hà N iĐị
- Lý do xu t kho: Xu t hàng bán
- Xu t t i kho (ng n lô): Gia Lâm a i m: ...................... ă Đị đ
STT
Tên, nhãn hi u quy cách,
ph m ch t v t t , d ng ư
c s n ph m, hàng hóa
s
n vĐơ
tính
S l ngố ượ
n giáĐơ Thành ti n
Yêu
c u
Th c
xu t
A B C D 1 2 3 4
1
Máy ghi bản CTP TR800
TR800 Chi cế 10,00 10.378.23 103.782.300
2
Máy hiện bản tự động
W-PS-
800/1150
Chi cế 5,00 24.094.395 120.471.975
3
Máy hiện bản CTP
HR940-I
CTP
Chi cế 5,00 16.345.677 81.728.385
C ng x x x x x
305.982.660
- T ng s ti n ( vi t b ng ch ): Ba tr m linh n m tri u chín tr m tám m i hai nghìn sáu ế ă ă ă ươ
tr m sáu m i ng ch nă ươ đồ
- S ch ng t g c kèm theo: 1
Ngày....tháng....n m....ă
Ng i l pườ
phi uế
(Ký, h tên)
Ng i nh n hàngườ
(Ký, h tên)
Th kho
(Ký, h tên)
K toán tr ngế ư
(Ho c b ph n
có nhu c u
nh p)
(Ký, h tên)
Giám cđố
(Ký, h tên)
Phiếu xuất kho - Người đăng: Siro Cam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Phiếu xuất kho 9 10 901