Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG PHÁP TÍNH DỰ PHÒNG TRƯỢT GIÁ

Được đăng lên bởi Không Tên
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1370 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phương pháp sử dụng chỉ số giá xây dựng để tính chi phí dự phòng
Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí
đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT - BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của
Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình là một bước đột
phá lớn trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo
hướng kinh tế thị trường. Một trong những nội dung đổi mới về lập và quản lý chi phí đầu tư
xây dựng công trình là việc xác định chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư
xây dựng công trình và chi phí dự phòng của dự toán xây dựng công trình. Nguyên tắc và
phương pháp xác định chi phí dự phòng đã được hướng dẫn ở Nghị định số 99/2007/NĐ-CP
và Thông tư số 05/2007/TT-BXD. Bộ Xây dựng cũng đã công bố phương pháp xác định chỉ
số giá xây dựng kèm theo Công văn số 1599/BXD-VP ngày 25 tháng 7 năm 2007 và công bố
chỉ số giá xây dựng kèm theo Công văn số 1601/BXD-VP ngày 25 tháng 7 năm 2007 để các
tổ chức, cá nhân tham khảo áp dụng. Tuy nhiên việc sử dụng chỉ số giá xây dựng như thế nào
để xác định chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá vẫn chưa được hướng dẫn cụ thể và đang gây
lúng túng cho nhiều tổ chức, cá nhân lập dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình. Bài viết
này tập trung làm rõ bản chất và đề xuất phương pháp cụ thể để giải quyết vấn đề này.
Trước đây chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư của dự án hoặc trong dự toán xây dựng
công trình vẫn được tính theo tỷ lệ phần trăm so với các chi phí đã xác định theo hồ sơ thiết
kế của dự án và theo mặt bằng giá tại thời điểm lập dự toán. Mục đích của chi phí dự phòng là
dự trù vốn để trang trải cho những khối lượng công việc phát sinh và cho trượt giá trong quá
trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình. Rõ ràng cách tính cũ này chưa phản ảnh sát bản
chất kinh tế của dự phòng trượt giá, đặc biệt là đối với những dự án có thời gian thực hiện đầu
tư xây dựng kéo dài nhiều năm. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho mục tiêu quản
lý chi phí của dự án không đạt được và nhiều dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư trong
quá trình thực hiện đầu tư.
Theo hướng dẫn của Thông tư số 05/2007/TT-BXD thì đối với các dự án hoặc công trình có
thời gian thực hiện trên 2 năm, chi phí dự phòng được xác định bằng 2 yếu tố là: dự phòng
cho phát sinh khối lượng và dự phòng cho yếu tố trượt giá. Việc tính toán chi phí dự phòng
cho phát sinh khối lượng là rất đơn giản và đã được hướng dẫn rõ ràng trong Thông ...
Phương pháp sử dụng chỉ số giá xây dựng để tính chi phí dự phòng
Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản chi phí
đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT - BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của
Bộ Xây dựng hướng dẫn lập quản chi phí đầu xây dựng công trình một bước đột
phá lớn trong quá trình chuyển đổi chế quản chi phí đầu xây dựng công trình theo
hướng kinh tế thị trường. Một trong những nội dung đổi mới về lập và quản chi phí đầu
xây dựng công trình là việc xác định chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư
xây dựng công trình chi phí dự phòng của dự toán xây dựng công trình. Nguyên tắc
phương pháp xác định chi phí dự phòng đã được hướng dẫn Nghị định số 99/2007/NĐ-CP
Thông số 05/2007/TT-BXD. Bộ Xây dựng cũng đã công bố phương pháp xác định chỉ
số giá xây dựngm theo ng văn số 1599/BXD-VP ngày 25 tháng 7 năm 2007công bố
chỉ số giá xây dựng kèm theo ng văn số 1601/BXD-VP ngày 25 tháng 7 năm 2007 để các
tổ chức, cá nhân tham khảo áp dụng. Tuy nhiên việc sử dụng chỉ số giá xây dựng như thế nào
để xác định chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá vẫn chưa được hướng dẫn cụ thể và đang gây
lúng túng cho nhiều tổ chức, nhân lập dự toán chi phí đầu xây dựng công trình. Bài viết
này tập trung làm rõ bản chất và đề xuất phương pháp cụ thể để giải quyết vấn đề này.
Trước đây chi phí dự phòng trong tổng mức đầu của dự án hoặc trong dự toán xây dựng
công trình vẫn được nh theo tỷ lệ phần trăm so với các chi phí đã xác định theo hồ thiết
kế của dự án và theo mặt bằng giá tại thời điểm lập dự toán. Mục đích của chi phí dự phòng là
dự trù vốn để trang trải cho những khối lượng công việc phát sinh cho trượt giá trong quá
trình thực hiện đầu xây dựng công trình. ràngch tính này chưa phản ảnh sát bản
chất kinh tế của dự phòng trượt giá, đặc biệt là đối với những dự án có thời gian thực hiện đầu
xây dựng kéo dài nhiều năm. Đây một trong những nguyên nhân làm cho mục tiêu quản
chi phí của dự án không đạt được nhiều dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu trong
quá trình thực hiện đầu tư.
Theo hướng dẫn của Thông số 05/2007/TT-BXD thì đối với các dự án hoặc công trình
thời gian thực hiện trên 2 năm, chi phí dự phòng được xác định bằng 2 yếu tố là: dự phòng
cho phát sinh khối lượng dự phòng cho yếu tố trượt giá. Việc tính toán chi phí dự phòng
cho phát sinh khối lượng là rất đơn giản và đã được hướng dẫn rõ ràng trong Thông tư này. Ở
đây chỉ bàn về phương pháp xác định chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá. Theo hướng dẫn
của Thông tư thì chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định theo chỉ số giá xây dựng
như sau:
G
DPtg
= (V – L
vay
) x (I
XDbq
I
XD
) (1)
Trong đó:
+ G
DPtg
là chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá của dự án
+ V là tổng mức đầu tư chưa có dự phòng của dự án
+ L
vay
là lãi vay vốn trong thời gian thực hiện dự án
+ I
XDbq
là chỉ số giá xây dựng bình quân.
+
I
XD
là mức dự báo biến động giá khác so với chỉ số giá xây dựng bình quân đã tính.
Theo hướng dẫny thì chỉ số I
XDbq
được lấy bằng chỉ số giá xây dựng công trình của nhóm
công trình chi phí chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng mức đầu tư. Chỉ số giá y dựng
công trình của nhóm công trình này được tính trên s bình quân các chỉ số giá xây dựng
công trình của không ít hơn 3 năm gần nhất so với thời điểm tính toán. Như vậy I
XDbq
chính
PHƯƠNG PHÁP TÍNH DỰ PHÒNG TRƯỢT GIÁ - Trang 2
PHƯƠNG PHÁP TÍNH DỰ PHÒNG TRƯỢT GIÁ - Người đăng: Không Tên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
PHƯƠNG PHÁP TÍNH DỰ PHÒNG TRƯỢT GIÁ 9 10 855