Ktl-icon-tai-lieu

Ptich BC KQHDKD của Vinamilk

Được đăng lên bởi kt-pl
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1405 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE)

Trước

Sau

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
vụ

2009

2010

2011

2012

Tăng
trưởng

10,820,142,000,000

16,081,466,183,586

22,070,557,490,766

27,101,683,739,278

206,371,000,000

328,600,184,161

443,128,597,657

540,109,559,314

10,613,771,000,000

15,752,865,999,425

21,627,428,893,109

26,561,574,179,964

6,735,062,000,000

10,579,208,129,197

15,039,305,378,364

17,484,830,247,188

3,878,709,000,000

5,173,657,870,228

6,588,123,514,745

9,076,743,932,776

6. Doanh thu hoạt động tài chính

439,936,000,000

448,530,127,237

680,232,453,133

475,238,586,049

7. Chi phí tài chính

184,828,000,000

153,198,613,988

246,429,909,362

51,171,129,415

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung
cấp dịch vụ

4. Giá vốn hàng bán

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung
cấp dịch vụ

- Trong đó: Chi phí lãi vay

8. Chi phí bán hàng

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh

11. Thu nhập khác

12. Chi phí khác

13. Lợi nhuận khác

3,114,837,973

1,245,476,000,000

1,438,185,805,872

1,811,914,247,629

2,345,789,341,875

292,942,000,000

388,147,124,772

459,431,997,199

525,197,269,346

2,595,399,000,000

3,642,656,452,833

4,750,579,813,688

6,629,824,778,189

143,031,000,000

982,987,168,616

237,226,032,153

350,323,343,748

7,072,000,000

374,201,668,313

135,959,000,000

608,785,500,303

237,226,032,153

287,317,067,635

-234,529,528

-8,813,950,770

12,526,171,255

2,731,358,000,000

4,251,207,423,608

4,978,991,895,071

6,929,668,017,079

361,536,000,000

645,058,588,114

778,588,561,106

1,137,571,835,560

-6,245,000,000

-9,344,103,477

-17,778,374,972

-27,358,535,564

2,376,067,000,000

3,615,492,938,971

4,218,181,708,937

5,819,454,717,083

14. Phần lãi (lỗ thuần) trong công ty liên
doanh/liên kết

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp

63,006,276,113

18.1 Lợi ích của cổ đông thiểu số

18.2 Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ

17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

375,000,000

-693,010,209

2,375,692,000,000

3,616,185,949,180

4,218,181,708,937

5,819,454,717,083

6,769

10,251

7,717

6,981

18. Cổ tức

1. Phân tích ngang
+ Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2011 tăng đáng kể so với năm
2010 với mức tăng là 5.999.091.307.180 VNĐ tương ứng với tốc độ tăng 37.24 %. Do vậy
nên tuy rằng các khoản giảm trừ ...
Kết quả hoạt động kinh doanh / Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (HOSE)
Trước Sau
2009 2010 2011 2012
Tăng
trưởng
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
vụ
10,820,142,000,000 16,081,466,183,586 22,070,557,490,766 27,101,683,739,278
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 206,371,000,000 328,600,184,161 443,128,597,657 540,109,559,314
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung
cấp dịch vụ
10,613,771,000,000 15,752,865,999,425 21,627,428,893,109 26,561,574,179,964
4. Giá vốn hàng bán 6,735,062,000,000 10,579,208,129,197 15,039,305,378,364 17,484,830,247,188
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung
cấp dịch vụ
3,878,709,000,000 5,173,657,870,228 6,588,123,514,745 9,076,743,932,776
6. Doanh thu hoạt động tài chính 439,936,000,000 448,530,127,237 680,232,453,133 475,238,586,049
7. Chi phí tài chính 184,828,000,000 153,198,613,988 246,429,909,362 51,171,129,415
- Trong đó: Chi phí lãi vay 3,114,837,973
8. Chi phí bán hàng 1,245,476,000,000 1,438,185,805,872 1,811,914,247,629 2,345,789,341,875
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 292,942,000,000 388,147,124,772 459,431,997,199 525,197,269,346
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh
2,595,399,000,000 3,642,656,452,833 4,750,579,813,688 6,629,824,778,189
11. Thu nhập khác 143,031,000,000 982,987,168,616 237,226,032,153 350,323,343,748
12. Chi phí khác 7,072,000,000 374,201,668,313 63,006,276,113
13. Lợi nhuận khác 135,959,000,000 608,785,500,303 237,226,032,153 287,317,067,635
14. Phần lãi (lỗ thuần) trong công ty liên
doanh/liên kết
-234,529,528 -8,813,950,770 12,526,171,255
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,731,358,000,000 4,251,207,423,608 4,978,991,895,071 6,929,668,017,079
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 361,536,000,000 645,058,588,114 778,588,561,106 1,137,571,835,560
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -6,245,000,000 -9,344,103,477 -17,778,374,972 -27,358,535,564
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp
2,376,067,000,000 3,615,492,938,971 4,218,181,708,937 5,819,454,717,083
Ptich BC KQHDKD của Vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ptich BC KQHDKD của Vinamilk - Người đăng: kt-pl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Ptich BC KQHDKD của Vinamilk 9 10 420