Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý dự án

Được đăng lên bởi Pearl Le
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2/25/2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM

Khái niệm

Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng - BM KTTNN

4

Quản lý chi phí là để bảo đảm cho dự án hoàn
thành trong khoản kinh phí cho phép (và trong thời
hạn cho phép)
1. Hoạch định (ước tính) chi phí thực hiện dự án
2. Đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí trong các kế
hoạch thực hiện và dự báo kết quả của dự án

Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr
Web: 
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Tél. 098 99 66 719

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

1.Tiến trình ước tính kinh phí

QUẢN LÝ DỰ ÁN

• Là ước tính mức độ kinh phí cần thiết để trang bị
đủ nguồn lực cho dự án.
• Cần phải cân đối giữa chi phí cho dự án và giá trị
(lợi ích) mà dự án mang lại để cho dự án có sức
thuyết phục các nhà tài trợ.
1. Tính giá trị mà dự án tạo ra cho tổ chức
2. Tính các loại chi phí cho dự án
3. Tính mức độ lợi nhuận bằng các mô hình
(financial models)

NỘI DUNG
Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Khởi đầu dự án
Chương 3: Tổ chức dự án
Chương 4: Hoạch định & Lập tiến độ dự án
Chương 4bis: Sơ đồ mạng CPM & PERT
Chương 5: Kiểm soát dự án
Chương 5bis: Kiểm soát chi phí
Chương 6: Kết thúc dự án
Chương 7: Giới thiệu phần mềm MS Project.
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

2

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

Giá trị của dự án đối với tổ chức

QUẢN LÝ CHI PHÍ

5

6

• MOV (Measurable Organizational Value) là giá trị
hữu ích mà dự án tạo ra cho tổ chức.
• Đặc tính của MOV:
1. Đo lường được
2. Có lợi cho tổ chức
3. Được các stakeholders chấp nhận
4. Kiểm chứng được

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

1

2/25/2013

7

(Mov) – 1.Đo lường được

• Độ đo của MOV được thiết lập trên giá trị của các
chuyển giao đối với mục tiêu chiến lược của tổ
chức, được thể hiện trên các Indicators.
• Indicator: là một độ đo (hoặc một tập liên kết nhiều
độ đo) để quan sát các diễn biến của một tiến trình,
một dự án hoặc một hệ thống thông tin.

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

(Mov) – 2.Có lợi cho tổ chức

• Giá trị hữu dụng mà dự án tạo ra là những gì mà tổ
chức đang cần:
– Chuyển giao vào đúng thời điểm mà tổ chức cần
– Giá trị thu về vượt trội hơn chi phí đầu tư
• Dự án phải trợ giúp cho tổ chức giải quyết các bài
toán phát sinh từ mục tiêu, chiến lược của tổ chức.

PGS. TS. NGUYỄN THỐNG

8

Độ đo (indicator)
• Một độ đo thường là một đồ thị, biểu đồ hoặc bảng
để định nghĩa các mong muốn của tổ chức.

(Mov) – 3.Được chấp nhận

# Tasks / Projects

 Khách hàng
Nhiều lựa chọn để mua bán
Chất lượng sản phẩm tốt hơn
Cách phục vụ khách hàng tốt hơn
 Tài chính
Gi...
2/25/2013
1
PGS. TS. NGUYỄN THỐNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM
Khoa Kyõ Thuaät Xaây Döïng - BM KTTNN
Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG
E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr
Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong
Tél. 098 99 66 719
PGS. TS. NGUYỄN THỐNGPGS. TS. NGUYỄN THỐNG
2
NỘI DUNG
Chương 1: Mđầu
Chương 2: Khởi đầu dự án
Chương 3: Tổ chức dự án
Chương 4: Hoạch định & Lập tiến độ dự án
Chương 4bis: Sơ đồ mạng CPM & PERT
Chương 5: Kiểm soát dự án
Chương 5bis: Kiểm soát chi phí
Chương 6: Kết thúc dự án
Chương 7: Giới thiệu phần mềm MS Project.
QUẢN LÝ DỰ ÁN
QUẢN CHI P
PGS. TS. NGUYỄN THỐNGPGS. TS. NGUYỄN THỐNG
4
Khái niệm
Quản lý chi phí là để bảo đảm cho dự án hoàn
thành trong khoản kinh p cho phép (và trong thời
hạn cho phép)
1. Hoạch định (ước tính) chi phí thực hiện dự án
2. Đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí trong các kế
hoạch thực hiện và dự báo kết quả của dự án
PGS. TS. NGUYỄN THỐNGPGS. TS. NGUYỄN THỐNG
5
1.Tiến trình ước tính kinh phí
Là ước nh mức độ kinh p cần thiết để trang b
đủ nguồn lực cho dự án.
Cần phải cân đối giữa chi phí cho dự án và giá trị
(lợi ích) mà dự án mang lại để cho dự án có sức
thuyết phục các nhà tài trợ.
1. Tính giá trị mà dự án tạo ra cho tổ chức
2. Tính các loại chi phí cho dự án
3. Tính mức đlợi nhuận bằng cáchình
(financial models)
PGS. TS. NGUYỄN THỐNGPGS. TS. NGUYỄN THỐNG
6
Giá trị của dự án đối với tổ chức
MOV (Measurable Organizational Value) là giá trị
hữu ích mà dự án tạo ra cho tổ chức.
Đặc tính của MOV:
1. Đo lường được
2. Có lợi cho tổ chức
3. Được các stakeholders chấp nhận
4. Kiểm chứng được
Quản lý dự án - Trang 2
Quản lý dự án - Người đăng: Pearl Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quản lý dự án 9 10 815