Ktl-icon-tai-lieu

quản lý ngân sách

Được đăng lên bởi Đại Tá
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.
Tình hình phân cấp NSNN
Lịch sử phân cấp trong quản lý nhà nước của Việt Nam bắt nguồn từ thời phong
kiến tuy có mức độ phân cấp khác nhau qua các thời kỳ. Trong giai đoạn phát triển
từ 1954 đến 1986 về nguyên tắc thì hệ thống quản lý nhà nước Việt Nam mang
tính tập trung cao độ để phù hợp với bối cảnh lịch sử. song ngay trong giai đoạn
này cũng đã có sự tồn tại của phân cấp quản lý ngân sách phi chính thức ở mức độ
hạn chế. Giai đoạn từ sau đổi mới kinh tế đến nay, chủ trương phân cấp quản lý
nói chung và phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nói riêng đã và đang được thực
hiện mạnh mẽ. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam thực hiện theo
nguyên tắc: quyền quyết định của Trung ương, quyền chủ động của địa phương
trong việc thực hiện các nhiệm vụ ngân sách. Sau khi ban hành Luật Ngân sách
1996 và nhất là Luật Ngân sách 2002, các địa phương ngày càng được quyền tự
chủ cao hơn và được giao quyền quyết định trong một số nhiệm vụ liên quan đến
ngân sách.
Phân cấp quản lý NSNN hiện nay gồm có phân cấp nhiệm vụ thu và chi NSNN.
Các cấp ngân sách của Việt Nam được thiết kế theo mô hình Búp Bê Nga, ngân
sách cấp trên bao hàm ngân sách cấp dưới. Ngân sách nhà nước được chia thành
ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.
1.1. Về phân cấp thu ngân sách giữa trung ương và địa phương
Các khoản thu NSNN được chia thành các nhóm: các khoản thu ngân sách trung
ương hưởng 100%, khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%, các khoản thu
phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Cụ thể:
-Các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% như thuế giá trị gia tăng
hàng hoá nhập khẩu;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;thuế tiêu thụ đặc biệt hàng
hoá nhập khẩu;thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn
ngành.
-Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% như thuế nhà đất;thuế tài
nguyên; không kể thuế tài nguyên thu từ hoạt động dầu, khí;thuế môn bài;thuế
chuyển quyền sử dụng đất;thuế sử dụng đất nông nghiệp;tiền sử dụng đất;tiền
cho thuê đất, thuê mặt nước, không kể tiền thuê mặt nước thu từ hoạt động dầu,
khí;
-Các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa
phương như thuế giá trị gia tăng, không kể thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập
khẩu và thuế giá trị gia tăng thu từ hoạt động xổ số kiến thiết;thuế thu nhập
doanh nghiệp, không kể thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán
toàn ngành và thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ hoạt động xổ số kiến
thiết;thuế thu nhập cá nhân;thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ dịch vụ, ...
1. Tình hình phân cấp NSNN
Lịch sử phân cấp trong quản lý nnước của Việt Nam bắt nguồn từ thời phong
kiến tuy có mức độ phân cấp khác nhau qua các thời kỳ. Trong giai đoạn phát triển
từ 1954 đến 1986 về nguyên tắc thì hệ thống quản nhà nước Việt Nam mang
tính tập trung cao độ để phù hợp với bối cảnh lịch sử. song ngay trong giai đoạn
này cũng đã có sự tồn tại của phân cấp quản lý ngân sách phi chính thức ở mức độ
hạn chế. Giai đoạn từ sau đổi mới kinh tế đến nay, chủ trương phân cấp quản
nói chung và phân cấp quản lý ngân sách nhà nước nói riêng đã và đang được thực
hiện mạnh mẽ. Phân cấp quản ngân sách nhà nước Việt Nam thực hiện theo
nguyên tắc: quyền quyết định của Trung ương, quyền ch động của địa phương
trong việc thực hiện các nhiệm vụ ngân sách. Sau khi ban nh Luật Ngân sách
1996 nhất Luật Ngân sách 2002, các địa phương ngày càng được quyền tự
chủ cao hơn được giao quyền quyết định trong một số nhiệm vụ liên quan đến
ngân sách.
Phân cấp quản NSNN hiện nay gồm phân cấp nhiệm vụ thu chi NSNN.
Các cấp ngân ch của Việt Nam được thiết kế theo hình Búp Nga, ngân
sách cấp trên bao hàm ngân sách cấp dưới. Ngân sách nhà nước được chia thành
ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.
1.1. Về phân cấp thu ngân sách giữa trung ương và địa phương
Các khoản thu NSNN được chia thành các nhóm: các khoản thu ngân sách trung
ương hưởng 100%, khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%, các khoản thu
phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Cụ thể:
-Các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% như thuế giá trị gia tăng
hàng hoá nhập khẩu;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;thuế tiêu thụ đặc biệt hàng
hoá nhập khẩu;thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn
ngành.
-Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% như thuế nhà đất;thuế tài
nguyên; không kể thuế tài nguyên thu từ hoạt động dầu, khí;thuế môn bài;thuế
chuyển quyền sử dụng đất;thuế sử dụng đất nông nghiệp;tiền sử dụng đất;tiền
cho thuê đất, thuê mặt nước, không kể tiền thuê mặt nước thu từ hoạt động dầu,
khí;
-Các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương ngân sách địa
phương như thuế giá trị gia tăng, không kể thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập
khẩu thuế giá trị gia tăng thu từ hoạt động xổ s kiến thiết;thuế thu nhập
doanh nghiệp, không kể thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán
toàn ngành thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ hoạt động xổ số kiến
thiết;thuế thu nhập nhân;thuế tiêu thụ đặc biệt thu t dịch vụ, hàng hoá sản
xuất trong nước, không k thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hoạt động xổ số kiến
thiết;phí xăng, dầu.
Ngân sách địa phương cũng nhận được một khoản thu quan trọng thu từ
chuyển giao ngân ch. Trung ương chi địa phương gồm bổ sung cân đối ngân
sách (với những địa phương chưa thể tự ngân sách) và bổ sung có mục tiêu.
quản lý ngân sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý ngân sách - Người đăng: Đại Tá
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
quản lý ngân sách 9 10 160