Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhân sự, hợp đồng, thuế TNCN

Được đăng lên bởi kimnguyen19
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 940 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SÁCH NHÂN SỰ
TT Số thẻ

Họ Tên

Mã số thuế

Ngày cấp
MST

Ngày vào

1

00001 Nguyễn Văn Học

8333491101

31/12/2013

Ngày 30.12.2010

2
3
4
5
6
7
8
9
10

00002
00003
00004
00005
00006
00007
00008
00009
00010

8107465517
8107465387
8333491091
8107465429
8107465563
8333491084
8030775432
8012989311
8107465683

22/08/2011
22/08/2011
31/12/2013
22/08/2011
22/08/2011
31/12/2013
31/08/2009
05/08/2009
22/08/2011

Ngày 30.12.2010
Ngày 30.12.2010
Ngày 30.12.2010
Ngày 30.12.2010
Ngày 29.12.2010
Ngày 29.12.2010
Ngày 29.12.2010
Ngày 29.12.2010
Ngày 04.06.2013

Lý Thị Đào
Cù Thị Bình
Nguyễn Thị Thiết
Nguyễn Thị Minh
Nguyễn Thị Hằng
Trần Văn Khánh
Nguyễn Thị Cúc
Trần Thị Loan
Ngô Thị Phúc

NHÂN SỰ
Ngày nghỉ

42194
Thời gian Thời gian
làm việc
làm việc
(ngày)
(tháng)

Giới
tính

Chức
Bộ phận
vụ

Tổ

Ngày tháng
năm sinh

1,652

55.1 Nam

TT

M

2

22/10/1982

1,652
1,652
1,652
1,652
1,653
1,653
1,653
1,653
765

55.1 Nữ
55.1 Nữ
55.1 Nữ
55.1 Nữ
55.1 Nữ
55.1 Nam
55.1 Nữ
55.1 Nữ
25.5 Nữ

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

M
M
C
M
M
C
D
D
M

2
2
1
1
1
1
1
1
1

15/10/1988
02/04/1981
05/10/1986
01/01/1978
09/09/1972
05/08/1995
18/04/1981
25/09/1986
09/12/1975

Dân
tộc

Điện thoại liên
hệ

Địa chỉ cư trú
Thôn/Xóm

Chứng minh thư nh

Xã/Phường Huyện/Quận

Tỉnh/Thàn
Số CMT
h phố

Kinh

Thôn Dẫu

Định Trung Vĩnh Yên

Vĩnh Phúc 151283432

Kinh
Kinh
Kinh
Kinh
Kinh
Kinh
Kinh
Kinh
Kinh

Hiền Lễ
Tổ 7
Đồng Giãng
Sơn Dương
Tổ 7
Sơn Nam
Hiền Lễ
Tiến Thắng
Tổ 7

Ngọc Thanh
Đồng Xuân
Ngọc Thanh
Ngọc Thanh
Đồng Xuân
Đông Lĩnh
Cao Minh
Tiến Thịnh
Đồng Xuân

Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Thái Bình
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc

Phúc Yên
Phúc Yên
Phúc Yên
Phúc Yên
Phúc Yên
Đông Hưng
Cao Quang
Mê Linh
Phúc Yên

135350965
135004808
012713235
135471435
168074500
152030534
135358415
135208837
121870494

Chứng minh thư nhân dân
Địa chỉ cư trú

Trình độ
văn hóa

Ngày cấp

Nơi cấp

16/10/1996

CA. Thái Bình Định Trung-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc

9/12

12/05/2004
02/04/1997
24/03/2004
01/03/2013
19/01/2000
31/03/2009
11/03/2007
22/08/2003
24/10/2008

CA. Vĩnh Phúc
CA. Vĩnh Phúc
CA. Hà Nội
CA. Vĩnh Phúc
CA. Hà Nam
CA. Thái Bình
CA. Vĩnh Phúc
CA. Vĩnh Phúc
CA. Bắc Giang

12/12
12/12
5/12
9/12
9/12
9/12
9/12
12/12
12/12

Ngọc Thanh-Phúc Yên-Vĩnh Phúc
Đồng Xuân-Phúc Yên-Vĩnh Phúc
Ngọc Thanh-Phúc Yên-Vĩnh Phúc
Ngọc Thanh-Phúc Yên-Vĩnh Phúc
Đồng Xuân-Phúc Yên-Vĩnh Phúc
Đông Lĩnh-Đông Hưng-Thái Bình
Cao Minh-Cao ...
DANH SÁCH NHÂN SỰ
TT Số thẻ Họ Tên Mã số thuế Ngày vào
    
     
 !"#$    
 %&'   
 (%    
 )    
 *+,-   
 !.    
 *+/    
  01.    
Ngày cấp
MST
Quản lý nhân sự, hợp đồng, thuế TNCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhân sự, hợp đồng, thuế TNCN - Người đăng: kimnguyen19
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Quản lý nhân sự, hợp đồng, thuế TNCN 9 10 189