Ktl-icon-tai-lieu

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2014

Được đăng lên bởi c1kimngoc-bacquang
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 13/QĐ-THKN ngày 02/01/2015
của Hiệu trưởng Trường TH Kim Ngọc )
Để quản lý, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng chế
độ. Trường TH Kim Ngọc - Huyện Bắc Quang xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ
đối với các khoản chi thường xuyên cụ thể như sau:
PHẦN I: Quy định chung
Điều 1. Mục đích:
- Tạo quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tài sản và chi tiêu
cho thủ trưởng đơn vị.
- Tạo quyền chủ động cho cán bộ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Có các căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị. Thực
hiện kiểm soát của Kho bạc Nhà nước; Cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính
và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định.
- Sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Thực hiện công bằng trong đơn vị, khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, thu
hút giữ được những người có năng lực trong đơn vị.
Điều 2. Đối tượng áp dụng:
Đối tượng áp dụng của quy chế là tất cả cán bộ giáo viên do trường quản lý.
Điều 3. Phạm vi áp dụng của quy chế này bao gồm:
- Dự toán kinh phí chi thường xuyên được cấp có thẩm quyền giao theo dự
toán giao đầu năm và bổ sung kinh phí tăng thêm trong năm (nếu có).
- Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.
Điều 4. Nguyên tắc quản lý sau:
- Quy chế chi tiêu nội bộ được áp dụng thống nhất trong đơn vị nhằm khai
thác tốt nguồn thu, quản lý chặt chẽ các khoản chi, thực hiện chi ngân sách tiết
kiệm, có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao và tăng thu nhập cho
cán bộ, giáo viên.
- Quy chế chi tiêu nội bộ phải được thông báo công khai đến mọi cán bộ, giáo
viên biết để giám sát thực hiện.
1

- Các định mức chi xây dựng trong quy chế đảm bảo tuân theo các định mức
trần về chi tiêu hành chính sự nghiệp do Bộ Tài chính, UBND tỉnh ban hành cho
từng nội dung và đảm bảo trên cơ sở nguồn kinh phí do Ngân sách Nhà Nước cấp.
- Quy chế chi tiêu nội bộ được xây dựng dựa trên nguyên tắc dân chủ, thống
nhất, được thông qua Hội đồng nhà trường.
- Các nội dung không quy định trong quy chế thực hiện theo quy định hiện
hành.
PHẦN II
Quy định cụ thể
Điều 5. Quy định về biên chế trong đơn vị:
- Tổng biên chế được duyệt: 41 người.
- Biên chế hiện có: 41 người.
- Hợp đồng : 01 người.
Điều 6. Quy định về tiền lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp.
- Thực hiện theo đúng chế độ hiện hành của nhà nước về ngạch bậc lương, hệ
số lương tối thiểu, các khoản phụ cấp theo lương và truy lĩnh nâng lương định kỳ,
...
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 13/QĐ-THKN ngày 02/01/2015
của Hiệu trưởng Trường TH Kim Ngọc )
Để quản lý, sdụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, đúng chế
độ. Trường TH Kim Ngọc - Huyện Bắc Quang xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ
đối với các khoản chi thường xuyên cụ thể như sau:
PHẦN I: Quy định chung
Điều 1. Mục đích:
- Tạo quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm trong quản tài sản chi tiêu
cho thủ trưởng đơn vị.
- Tạo quyền chủ động cho cán bộ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- các căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị. Thực
hiện kiểm soát của Kho bạc Nhà nước; Cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính
và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định.
- Sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Thực hiện công bằng trong đơn vị, khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, thu
hút giữ được những người có năng lực trong đơn vị.
Điều 2. Đối tượng áp dụng:
Đối tượng áp dụng của quy chế là tất cả cán bộ giáo viên do trường quản lý.
Điều 3. Phạm vi áp dụng của quy chế này bao gồm:
- Dự toán kinh p chi thường xuyên được cấp thẩm quyền giao theo dự
toán giao đầu năm và bổ sung kinh phí tăng thêm trong năm (nếu có).
- Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.
Điều 4. Nguyên tắc quản lý sau:
- Quy chế chi tiêu nội bộ được áp dụng thống nhất trong đơn vị nhằm khai
thác tốt nguồn thu, quản chặt chẽ các khoản chi, thực hiện chi ngân sách tiết
kiệm, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao tăng thu nhập cho
cán bộ, giáo viên.
- Quy chế chi tiêu nội bộ phải được thông báo công khai đến mọi cán bộ, giáo
viên biết để giám sát thực hiện.
1
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2014 - Người đăng: c1kimngoc-bacquang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2014 9 10 96