Ktl-icon-tai-lieu

Quy định về việc làm khóa luận tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Choi Hyo Joon
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LÀM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
Điều 1. Sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tôt nghiệp (KLTN) nếu:
1.1Tích lũy đủ các học phần từ học kỳ 1 đến học kỳ 4, không có học phần điểm F.
1.2 Điểm trung bình chung tích lũy tính đến hết học kỳ 5 đạt 2.5 trở lên.
1.3 Có người hướng dẫn đủ tiêu chuẩn nhận hướng dẫn KLTN.
1.4 Có đơn đăng ký làm KLTN, có xác nhận của khoa (mẫu gửi kèm).
1.5 Sinh viên có thể đăng ký theo nhóm làm cùng 1 đề tài, 1 người hướng dẫn.
Mỗi nhóm không quá 3 sinh viên và được phân công công việc độc lập nhau.
Các trường hợp đặc biệt khác các khoa báo cáo bằng văn bản và do Hiệu trưởng
quyết định.
Điều 2. Về người hướng dẫn làm KLTN
2.1 Người hướng dẫn làm KLTN là người có chuyên môn đúng ngành, có đề tài
hướng dẫn không phân biệt người ở trong hay ngoài trường. Người hướng dẫn KLTN
phải tuân theo các quy định làm KLTN của trường cao đẳng Công nghệ Viettronics.
2.2 Người hướng dẫn được hướng dẫn tối đa:
- 15 đề tài nếu có trình độ Cử nhân, Kỹ sư.
- 25 đề tài nếu có trình độ Thạc sĩ.
- 30 đề tài nếu có trình độ Tiến sĩ.
Trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định.
Điều 3. Thời gian, kế hoạch
3.1 Thời gian công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện làm KLTN:
Trong vòng 10 ngày sau khi có thông báo điều kiện làm KLTN, các khoa tổng
hợp danh sách các sinh viên đủ điều kiện làm KLTN, dự kiến đề tài và Giảng viên
hướng dẫn. Phòng Đào tạo & Công tác HSSV kiểm tra lại, tổng hợp danh sách toàn
trường trình Hiệu trưởng ký danh sách sinh viên đủ điều kiện làm KLTN và ra quyết
định phân công nhiệm vụ cho các Giảng viên hướng dẫn.
3.2 Khung thời gian để thực hiện một KLTN:
- Thời gian làm KLTN là 12 tuần.
- Một tuần sau khi nhận Đề cương hướng dẫn đề tài, sinh viên hoàn thành xong
Kế hoạch làm việc và trình người hướng dẫn phê duyệt (xem phụ lục…).
- Trong 10 tuần kể từ khi nhận đề tài, sinh viên phải chủ động gặp trực tiếp Giảng
viên hoặc thông qua email để trao đổi, sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện...
- Tuần thứ 11: Hoàn thiện hồ sơ bảo vệ và chuyển về Thường trực Hội đồng
(Phòng Đào tạo- Công tác HSSV), chuẩn bị báo cáo trên máy chiếu bằng phần mềm
thích hợp. Các khoa có thể tổ chức cho sinh viên bảo vệ thử cấp khoa.
- Tuần thứ 12: Tổ chức bảo vệ KLTN cấp trường cho từng đề tài/sinh viên.
-1-

Điều 4. Nội dung của KLTN:
4.1 KLTN đề cập đến những nội dung mới so với những nội dung mà sinh viên
đã học trong chương trình.
4.2 Phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Chú ý tăng cường kỹ năng nghề nghiệp
cho sinh viên nhưng không vượt quá khả năng của sinh vi...
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LÀM KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
Điều 1. Sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tôt nghiệp (KLTN) nếu:
1.1Tích lũy đủ các học phần thọc kỳ 1 đến học kỳ 4, kng có học phần điểm F.
1.2 Điểm trung bình chung tích lũy tính đến hết học kỳ 5 đạt 2.5 trở lên.
1.3 Có người hướng dẫn đủ tiêu chuẩn nhận hướng dẫn KLTN.
1.4 Có đơn đăng ký làm KLTN, có xác nhận của khoa (mẫu gửi kèm).
1.5 Sinh viên thể đăng theo nhóm làm cùng 1 đề tài, 1 người ng dẫn.
Mỗi nhóm không quá 3 sinh viên và được phân công công việc độc lập nhau.
Các trường hợp đặc biệt khác các khoa báo cáo bằng văn bản do Hiệu trưởng
quyết định.
Điều 2. Về người hướng dẫn làm KLTN
2.1 Người hướng dẫn làm KLTN người chuyên môn đúng ngành, đề tài
hướng dẫn không phân biệt người trong hay ngoài trường. Người hướng dẫn KLTN
phải tuân theo các quy định làm KLTN của trường cao đẳng Công nghệ Viettronics.
2.2 Người hướng dẫn được hướng dẫn tối đa:
- 15 đề tài nếu có trình độ Cử nhân, Kỹ sư.
- 25 đề tài nếu có trình độ Thạc sĩ.
- 30 đề tài nếu có trình độ Tiến sĩ.
Trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng quyết định.
Điều 3. Thời gian, kế hoạch
3.1 Thời gian công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện làm KLTN:
Trong vòng 10 ngày sau khi thông báo điều kiện làm KLTN, các khoa tổng
hợp danh sách các sinh viên đủ điều kiện làm KLTN, dự kiến đề tài Giảng viên
hướng dẫn. Phòng Đào tạo & Công tác HSSV kiểm tra lại, tổng hợp danh sách toàn
trường trình Hiệu trưởng danh sách sinh viên đủ điều kiện làm KLTN ra quyết
định phân công nhiệm vụ cho các Giảng viên hướng dẫn.
3.2 Khung thời gian để thực hiện một KLTN:
- Thời gian làm KLTN là 12 tuần.
- Một tuần sau khi nhận Đề cương hướng dẫn đề tài, sinh viên hoàn thành xong
Kế hoạch làm việc và trình người hướng dẫn phê duyệt (xem phụ lục…).
- Trong 10 tuần kể từ khi nhận đề tài, sinh viên phải chủ động gặp trực tiếp Giảng
viên hoặc thông qua email để trao đổi, sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện...
- Tuần thứ 11: Hoàn thiện hồ bảo vệ chuyển về Thường trực Hội đồng
(Phòng Đào tạo- Công tác HSSV), chuẩn bị o cáo trên máy chiếu bằng phần mềm
thích hợp. Các khoa có thể tổ chức cho sinh viên bảo vệ thử cấp khoa.
- Tuần thứ 12: Tổ chức bảo vệ KLTN cấp trường cho từng đề tài/sinh viên.
- 1 -
Quy định về việc làm khóa luận tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định về việc làm khóa luận tốt nghiệp - Người đăng: Choi Hyo Joon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Quy định về việc làm khóa luận tốt nghiệp 9 10 23