Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình kế toán

Được đăng lên bởi vonguyenphat
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 1912 lần   |   Lượt tải: 1 lần
QUY TRÌNH KẾ
TOÁN
Nhóm KSNB 3 – Lớp K07405A

Danh sách nhóm 3 và bảng phân công
công việc của từng thành viên.
STT

Tên

MSSV

Công việc

1

Phan Thj Thùy Trang

K074050869

-Tìm tài liệu kế toán phần hành.
- Làm slide.

2

Trần Thị Diệu Huyền

K074050807

-Tổng hợp.
- Làm slide.

3

Phạm Thị Khánh Hoàng

K074050804

-Tìm tài liệu phần báo cáo.
- Làm slide, thuyết trình

4

Nguyễn Thế Vinh

K074050880

-Tìm tài liệu phần báo cáo.
- Tìm tài liệu phần chứng từ.

5

Nguyễn Thanh Nhiều

K074050831

-Tìm tài liệu phần kế toán thuế.
- Tìm các lưu đồ.

6

Bùi Thị Huyền Trân

K074050870

-Tìm tài liệu phần thu thập, xử lí
chứng từ.
- Tìm các lưu đồ.

7

Nguyễn Trần Khánh Lộc

K074050818

- Tìm và lập các lưu đồ.
- Tìm tài liệu kế toán phần hành.

Nội dung chính

SƠ LƯỢC VỀ CHU TRÌNH KẾ
TOÁN

Quy trình kế toán là gì?

Một chuỗi các hoạt động bắt
đầu với một nghiệp vụ phát
sinh và kết thúc bằng việc
khóa sổ.

Ghi nhận
các giao
dịch

Hoàn thành
báo cáo

Tổng hợp vào
sổ cái tài
khoản

Lập bảng
CĐTK

Lập bảng
CĐTK trước
các bút toán
kết chuyển

KC LN sau
thuế chưa
phân phối

KC và khóa sổ
các TK thu nhập,
chi phí…,
XĐKQKD

Lập CĐTK sau
bút toán kết
chuyển

Các bước trong sơ đồ:


Bước 1: Ghi nhận các giao dịch-> Xác định loại giao dịch, kiểm tra bộ
chứng từ gốc xem đã đúng, đầy đủ và phù hợp với từng loại nghiệp vụ
chưa. Dựa vào chứng từ đó thì kế toán chi tiết tiến hành ghi nhận vào tài
khoản mình quản lý và tham chiếu thông tin với các kế toán phần hành có
liên quan dưới sự kiểm soát của kế toán trưởng hay trường phòng kế toán
để tránh sai sót.



Bước 2: Tổng hợp số liệu từ các sổ chi tiết vào sổ cái tài khoản-> Kế
toán chi tiết sẽ tổng hợp số liệu từ sổ chi tiết lên sổ cái.



Bước 3: Lập bảng CĐTK trước các bút toán kết chuyển -> Kế toán tổng
hợp sẽ sử dụng số tổng cộng trên sổ cái để lập bảng cân đối tài khoản. Kế
toán trưởng sẽ kiểm tra công việc này của kế toán tổng hợp.

Các bước trong sơ đồ:
Bước 4: Thực hiện các bút toán điều chỉnh, kết chuyển
cuối kỳ -> kết chuyển doanh thu và chi phí, điều chỉnh
giá vốn hàng bán, khấu hao, hoàn nhập/trích lập dự
phòng…
Bước 5: Lập bảng CĐTK sau các bút toán kết chuyển
Bước 6: Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối
Bước 7: Lập bảng cân đối kế toán
Bước 8: Hoàn chỉnh báo cáo tài chính

Chức năng của quy trình kế toán
Thông tin

Mục tiêu của quy trình kế toán
Đầy đủ
• Kịp thời
• Chính xác
• Đúng kỳ
• Rõ ràng dễ hiểu
• Có thể so sánh được
•

Các quy trình chính

TỔ CHỨC THỰC HiỆN

Tổ chức vận dụng các chính sách, c...
QUY TRÌNH KẾ
TOÁN
Nhóm KSNB 3 – Lớp K07405A
Quy trình kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình kế toán - Người đăng: vonguyenphat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Quy trình kế toán 9 10 142