Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình kiểm toán bán hàng thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư RoBot

Được đăng lên bởi Hoài Minh Lê
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 624 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI CAM ĐOAN
Chúng em xin cam đoan đây là quá trình nghiên cứu của chúng em. Các số liệu, kết
quả nêu trong đồ án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình
nào khác và các thông tin trích dẫn trong đồ án đã được chỉ rõ nguồn gốc.

TP. HCM , ngày ...tháng ...năm …

ii

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên chúng em xin chân thành cảm ơn đến cô Phạm Thị Phụng đã tận tình chỉ
bảo và truyền đạt kiến thức để em có thể làm tốt môn đồ án này. Em cũng xin chân
thành cảm ơn sâu sắc đến Ban giám đốc, Phòng kế toán của công ty cổ phần đầu tư
Robot đã tận tình giúp đỡ chúng em để hoàn thành tốt môn học này.

TP. HCM, ngày … tháng …. Năm ….

iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Mẫu đề cương kiểm toán
Bảng 2.2: Phân tích doanh thu
Bảng 2.3: Bảng kiểm tra tổng quát doanh thu bán hàng
Bảng 2.4: Phân tích khoản mục Phải thu khách hàng
Bảng 2.5: Bảng kiểm tra tài khoản 131
Bảng 2.6: Phân tích khả năng thu hồi nợ
Bảng 2.7: So sánh tỷ lệ khoản phải thu trên doanh thu thuần
Bảng 3.1: Bảng câu hỏi đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với khoản phải thu
Bảng 3.2: Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với doanh thu bán hàng
Bảng 3.3: Bảng kê chênh lệch
Bảng 3.4: Bảng kê xác minh

iv

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH
Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức công ty cổ phần Robot
Hình 2.1: Lưu đồ quy trình bán hàng – thu tiền tại công ty Robot

v

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ................................................... 1
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ROBOT ......... 2
1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ROBOT........ 2
1.1 Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư Robot ............................ 2
1.2 Lịch sử hình thành và phát triển. ................................... 2
1.3 Lĩnh vực hoạt động. ............................................ 3
1.3.1 Ngành nghề kinh doanh............................................................................................... 3
1.3.2 Sản phẩm dịch vụ. ........................................................................................................ 3
1.4

Tổ chức mạng lưới kinh doanh của công ty .......................... 3

1.5 Tổ chức quản lý tại công ty. ....................................... 4
1.5.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức. ................................................................................................... 4
1.5.2 Chức năng của từng phòng ban. ................................................................................. 4
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁN HÀNG-THU TIỀN
T...
ii
LI CAM ĐOAN
Chúng em xin cam đoan đây quá trình nghiên cu ca chúng em. Các s liu, kết
qu nêu trong đồ án là trung thc và chưa tng được ai công b trong bt k công trình
nào khác và các thông tin trích dn trong đồ án đã được ch rõ ngun gc.
TP. HCM , ngày ...tháng ...năm …
Quy trình kiểm toán bán hàng thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư RoBot - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình kiểm toán bán hàng thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư RoBot - Người đăng: Hoài Minh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Quy trình kiểm toán bán hàng thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư RoBot 9 10 71