Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình kiểm toán nội bộ

Được đăng lên bởi Pham Bichngoc
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY TRÌNH
KIEÅM TOAÙN NOÄI BOÄ

1

1

KHAÙI QUAÙT QUY TRÌNH KIEÅM TOAÙN
Quy trình kieåm toaùn goàm 4 giai ñoaïn:
1.

Giai ñoaïn 1: Chuaån bò kieåm toaùn

2.

Giai ñoaïn 2: Thöïc hieän kieåm toaùn

3.

Giai ñoaïn 3: Baùo caùo kieåm toaùn

4.

Giai ñoaïn 4: Theo doõi sau kieåm toaùn
2

2

I. CHUAÅN BÒ KIEÅM TOAÙN
1.

2.

Xaùc ñònh ñoái töôïng KT:
1. Löïa choïn theo heä thoáng
2. KT theo yeâu caàu BGÑ vaø HÑQT
3. KT theo yeâu caàu ñoái töôïng KT
Laäp keá hoaïch KT:
1. Xaùc ñònh muïc tieâu, phaïm vi KT
2. Tìm hieåu ñoái töôïng
3. Choïn löïa ñoäi nguõ KTV
4. Laäp chöông trình KT sô boä
5. Thoâng baùo cho ñoái töôïng KT
6. Xaùc ñònh vaán ñeà lieân quan ñeán baùo caùo KT
7. Trình duyeät quyeát ñònh KT

3

3

I.1.1 LÖÏA CHOÏN THEO HEÄ THOÁNG - Phaân chia ñôn vò
thaønh caùc ñoái töôïng kieåm toaùn theo caùc tieâu thöùc:
a.

Vò trí nhaø xöôûng, kho haøng, taøi saûn.

b.

Ngaân saùch töông öùng vôùi töøng hoaït ñoäng.

c.

Möùc ñoä chi tieát hoaëc phöùc taïp cuûa caùc hoaït ñoäng.

d.

Nhaân löïc saün coù trong boä phaän KT.

e.

Möùc ñoä quan taâm cuûa BGÑ.

f.

Chöùc naêêng cuûa caùc boä phaän.

g.

Chu trình nghieäp vuï.

4

4

I.1.2 LÖÏA CHOÏN THEO HEÄ THOÁNG - xaùc ñònh
danh saùch ñoái töôïng kieåm toaùn
Caên cöù vaøo sô ñoà toå chöùc cuûa ñôn vò:
1.
2.
3.

Khoái vaên phoøng: Phoøng – ban – boä phaän – chi
nhaùnh.
Khoái saûn xuaát: nhaø maùy – phaân xöôûng.
Khoái thöông maïi dòch vuï: cô sôû – kho taøng – beán
baõi…

5

5

I.1.3 LÖÏA CHOÏN THEO HEÄ THOÁNG - saép xeáp caùc ñoái
töôïng kieåm toaùn theo thöù töï öu tieân
Vieäc saép xeáp thöù töï öu tieân caùc ñoái töôïng KT döïa treân cô sôû
ñaùnh giaù ruûi ro.
Coù 3 caùch chính ñeå nhaän daïng tieâu thöùc caùc yeáu toá ruûi ro sau:
* caùc yeáu toá treân coù theå saép xeáp traät töï theo caùc caùch khaùc nhau, tuøy vaøo
ñaëc ñieåm kinh doanh cuûa töøng ngaønh.

6

6

I.1.3.1 NHOÙM YEÁU TOÁ AÛNH HÖÔÛNG 1
Nhöõng vaán ñeà löu yù khi laäp thöù töï öu tieân:
1.

Ngaøy vaøø keát quaû cuûa kyø kieåm toaùn tröôùc;

2.

Tình hình taøi chính;

3.

Toån thaát vaø ruûi ro tieàm aån;

4.

Caùc yeâu caàu cuûa Ban giaùm ñoác;

5.

Nhöõng thay ñoåi quan troïng trong caùc hoaït ñoäng, chöông
trình, heä thoáng vaø kieåm soaùt;

6.

Cô hoäi ñaït ñöôïc lôïi ích trong ñieàu haønh;

7.

Thay ñoåi veà naêng löïc cuûa nhaân vieân KT
7

7

I.1.3.2 NHOÙM YEÁU TOÁ AÛNH HÖÔÛNG 2
1.

Moâi tröôøng kieåm soaùt trong ñôn vò vaø aùp löïc töø BGÑ nhaèm ñaït
muïc tieâu.

2.
3.

Naêng löïc, söï ñaày ñuû vaø tính trung thöïc trong ñoäi nguõ nha...
1
1
QUY TRÌNH
KIEÅM TOAÙN NOÄI BOÄ
Quy trình kiểm toán nội bộ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình kiểm toán nội bộ - Người đăng: Pham Bichngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Quy trình kiểm toán nội bộ 9 10 630