Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại DTL

Được đăng lên bởi ntn1197612
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2993 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Báo cáo chuyên đề thực tập

-1GVHD: Th.S Trần Thị Thu Hằng

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

0.1

Sự cần thiết của đề tài
Trong xu thế hội nhập như hiện nay, sự phát triển hàng loạt của các doanh

nghiệp, tổ chức cả về quy mô lẫn số lượng là một yêu cầu tất yếu, kéo theo sau là sự
phức tạp trong hệ thống quản lý và điều hành các nguồn lực. Nhờ đó, hệ thống kiểm
soát nội bộ ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc trợ giúp các nhà quản
trị kiểm soát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công
tác kiểm toán báo cáo tài chính. Việc phân tích, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của
doanh nghiệp sẽ giúp các kiểm toán viên có cái nhìn tổng quan về rủi ro kiểm toán cho
doanh nghiệp đó, từ đó đưa ra những thủ tục kiểm toán thích hợp nhằm phát hiện các
sai sót trọng yếu, đảm bảo báo cáo tài chính được trung thực và đáng tin cậy.
Với mong muốn tìm hiểu tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với
một doanh nghiệp và với công tác kiểm toán báo cáo tài chính, có cơ hội được ứng
dụng những kiến thức đã học trong nhà trường vào thực tế, sinh viên thực hiện đã
quyết định chọn đề tài: “Quy trình tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán DTL”.
0.2
Mục tiêu kiểm toán
 Mục tiêu 1: Tìm hiểu vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với doanh
nghiệp và đối với quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của công ty kiểm toán.
 Mục tiêu 2: Mô tả quy trình tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối
với Công ty Cổ phần Thủy sản ABC của Công ty TNHH Kiểm toán DTL.
 Mục tiêu 3: Đưa ra những kiến nghị giúp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ
của Công ty Cổ phần Thủy sản ABC và đánh giá được hiệu quả trong công tác đánh
giá rủi ro kiểm toán cho Công ty Cổ phần Thủy sản ABC của Công ty TNHH Kiểm
toán DTL.
0.3
Phương pháp nghiên cứu

SVTH: Nguyễn Tấn Hoài Tân
MSSV: K084050990

Báo cáo chuyên đề thực tập

-2GVHD: Th.S Trần Thị Thu Hằng

 Thông qua nghiên cứu giáo trình, chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam có
liên quan, các file hồ sơ năm trước tại Công ty TNHH Kiểm toán DTL.
 Thông qua thực tế:
 Tìm hiểu qua phỏng vấn trong quá trình kiểm toán.
 Các tài liệu thực tế kiểm toán tại Công ty Cổ phần Thủy sản ABC.
 Tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn.
0.4
Hạn chế - Phạm vi của đề tài
 Hạn chế của đề tài: Do người thực hiện còn hạn chế về kinh nghiệm cũng như
kiến thức chưa đủ rộng nên việc phân tích còn nhiề...
Báo cáo chuyên đề thực tập -1-
GVHD: Th.S Trần Thị Thu Hằng
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
0.1 Sự cần thiết của đề tài
Trong xu thế hội nhập như hiện nay, sự phát triển hàng loạt của các doanh
nghiệp, tổ chức c về quy mô lẫn số lượng một u cầu tất yếu, o theo sau s
phức tạp trong hệ thống quản lý điều hành các nguồn lực. Nhờ đó, hệ thống kiểm
soát nội bộ ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc trợ giúp các nhà quản
trị kiểm soát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ có ý nghĩa cùng quan trọng đối với công
tác kiểm toán báo cáo tài chính. Việc phân tích, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của
doanh nghiệp sẽ giúp các kiểm toán viên có cái nhìn tổng quan về rủi ro kiểm toán cho
doanh nghiệp đó, từ đó đưa ra những thủ tục kiểm toán thích hợp nhằm phát hiện các
sai sót trọng yếu, đảm bảo báo cáo tài chính được trung thực và đáng tin cậy.
Với mong muốn m hiểu tầm quan trng của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với
một doanh nghiệp và với công c kiểm toán báo cáo tài chính, cơ hội đưc ứng
dụng những kiến thức đã học trong nhà trường vào thực tế, sinh viên thực hiện đã
quyết định chọn đtài: “Quy trình tìm hiểuđánh giá hthống kiểm soát nội bộ
trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán DTL”.
0.2 Mục tiêu kiểm toán
Mục tiêu 1: Tìm hiểu vai trò của h thống kiểm soát nội bộ đối với doanh
nghiệp và đối với quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của công ty kiểm toán.
Mục tiêu 2: Mô tả quy trình tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối
với Công ty Cổ phần Thủy sản ABC của Công ty TNHH Kiểm toán DTL.
Mục tiêu 3: Đưa ra những kiến nghị giúp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ
của Công ty Cổ phần Thủy sản ABC đánh g được hiệu quả trong công tác đánh
giá rủi ro kiểm toán cho Công ty C phần Thủy sản ABC của Công ty TNHH Kiểm
toán DTL.
0.3 Phương pháp nghiên cứu
SVTH: Nguyễn Tấn Hoài Tân
MSSV: K084050990
Quy trình tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại DTL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại DTL - Người đăng: ntn1197612
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Quy trình tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại DTL 9 10 447