Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định 15 - Quy tắc kế toán

Được đăng lên bởi koong-hong
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 4642 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 244/2009/TT-BTC
Hà Nội, ngày 31 tháng12 năm 2009
THÔNG TƯ
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Kế toán ngày 17/06/2003;
- Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ- CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt
động kinh doanh;
- Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng (thuế
GTGT);
- Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh
nghiệp (thuế TNDN);
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi kế toán một số nghiệp vụ kinh tế, bổ sung
kế toán các nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh chưa được quy định trong Chế độ kế
toán doanh nghiệp như sau:
CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng
Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc
mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước.
Điều 2. Chế độ kế toán áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài
Các tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất kinh doanh trên cơ sở hợp đồng,
thoả thuận hoặc cam kết với tổ chức, cá nhân Việt Nam (gọi tắt là Nhà thầu nước
ngoài), có cơ sở cư trú tại Việt Nam phải thực hiện kế toán theo quy định của Luật
Kế toán; Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam; Chế độ kế toán Doanh nghiệp
Việt Nam. Trong trường hợp không có nhu cầu sửa đổi, bổ sung thì không phải
đăng ký Chế độ kế toán áp dụng với Bộ Tài chính mà chỉ cần thông báo cho cơ
quan thuế địa phương – nơi đăng ký nộp thuế.
Điều 3. Nộp báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp trong khu chế
xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao
1

Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu
công nghệ cao thì ngoài việc nộp Báo cáo tài chính năm cho các cơ quan theo quy
định tại Chế độ Báo cáo tài chính ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công
nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.
CHƯƠNG II – ĐƠN VỊ TIỀN TỆ TRONG KẾ TOÁN
Điều 4. Đơn vị tiền tệ trong kế toán
“Đơn vị tiền tệ trong kế toán” là Đồng Việt Nam (Ký hiệu quốc gia là “đ”;
Ký hiệu quốc tế là “VND”) được dùng để ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo
cáo tài chính của doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi
bằng n...
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 244/2009/TT-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng12 năm 2009
THÔNG TƯ
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp
- Căn cứ Luật Kế toán ngày 17/06/2003;
- Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ- CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ
quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt
động kinh doanh;
- Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng (thuế
GTGT);
- Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính ph
quy định chi tiết và ớng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh
nghiệp (thuế TNDN);
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi kế toán một số nghiệp vụ kinh tế, bổ sung
kế toán các nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh chưa được quy đnh trong Chế độ kế
toán doanh nghiệp như sau:
CHƯƠNG I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi áp dụng
Thông này ớng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc
mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước.
Điều 2. Chế độ kế toán áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài
Các tổ chức, nhân nước ngoài sản xuất kinh doanh trên s hợp đồng,
thoả thuận hoặc cam kết với tổ chức,nhân Việt Nam (gọi tắtNhà thầu nước
ngoài), có cơ sở cư trú tại Việt Nam phải thực hiện kế toán theo quy định của Luật
Kế toán; H thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam; Chế độ kế toán Doanh nghiệp
Việt Nam. Trong trường hợp không nhu cầu sửa đổi, bổ sung thì không phải
đăng ký Chế đkế toán áp dụng với Bội chính mà chỉ cần thông báo cho cơ
quan thuế địa phương – nơi đăng ký nộp thuế.
Điều 3. Nộp báo cáo tài chính đối với các doanh nghiệp trong khu chế
xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao
1
Quyết định 15 - Quy tắc kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định 15 - Quy tắc kế toán - Người đăng: koong-hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Quyết định 15 - Quy tắc kế toán 9 10 605