Ktl-icon-tai-lieu

Quyết định 48 - Quy tắc kế toán

Được đăng lên bởi koong-hong
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 9056 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ TÀI CHÍNH

Số: 48/2006/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày 14 tháng 9 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
- Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
- Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Qui định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ Quy định về
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Nghị định số 90/2001/NĐ- CP ngày 23/11/2001của Chính phủ về
trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa .
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán và Chánh Văn phòng
Bộ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành “Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa” áp dụng cho tất cả các
doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả
nước là công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh
nghiệp tư nhân và hợp tác xã. Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm 5 phần:
Phần thứ nhất - Quy định chung;
Phần thứ hai - Hệ thống tài khoản kế toán;
Phần thứ ba - Hệ thống báo cáo tài chính;
Phần thứ tư
- Chế độ chứng từ kế toán;
Phần thứ năm - Chế độ sổ kế toán.
Điều 2. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, căn cứ vào “Chế độ kế toán doanh nghiệp
nhỏ và vừa” ban hành theo Quyết định này, tiến hành nghiên cứu, cụ thể hoá và áp dụng
chế độ kế toán, các quy định cụ thể về nội dung, cách vận dụng danh mục các tài khoản,
chứng từ, sổ kế toán, lựa chọn hình thức sổ kế toán và báo cáo tài chính phù hợp với đặc
điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý từng lĩnh vực hoạt động, từng loại hình
doanh nghiệp. Trường hợp có sửa đổi, bổ sung Tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi Báo
cáo tài chính phải có sự thoả thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.
Điều 3: Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa không áp dụng cho doanh nghiệp
Nhà nước (DNNN), công ty TNHH nhà nước 1 thành viên, công ty cổ phần niêm yết trên
thị trường chứng khoán, hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng.
Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa là công ty con sẽ thực hiện chế độ kế toán
theo quy định của công ty mẹ.

Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như: Điện lực, dầu
khí, bảo hiểm, chứng khoán... được áp dụng chế độ kế toán đặc thù do Bộ Tài chính ban
hành hoặc chấp thuận cho ngành ban hành.
Điều 4: Công ty TNHH, công ty cổ phần chưa niêm yế...
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 48/2006/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà nội, ngày 14 tháng 9 năm 2006
QUYT ĐNH
Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
- Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
- Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Qui định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh;
- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ Quy định về
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Nghị định s 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001ca Chính ph v
tr giúp phát trin doanh nghip nh và va.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán Kiểm toán Chánh Văn phòng
Bộ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành “Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa” áp dụng cho tất cả các
doanh nghiệp quy nhỏ vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả
nước công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh
nghiệp tư nhân và hợp tác xã. Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm 5 phần:
Phần thứ nhất - Quy định chung;
Phần thứ hai - Hệ thống tài khoản kế toán;
Phần thứ ba - Hệ thống báo cáo tài chính;
Phần thứ tư - Chế độ chứng từ kế toán;
Phần thứ năm - Chế độ sổ kế toán.
Điều 2. Các doanh nghiệp nhỏ vừa, căn cứ o “Chế độ kế toán doanh nghiệp
nh vừa” ban hành theo Quyết định y, tiếnnh nghiên cứu, cụ thể hoá và áp dụng
chế độ kế toán, các quy định cụ thể vnội dung, ch vận dụng danh mục cáci khoản,
chứng từ, sổ kế toán, lựa chọn hình thức sổ kế toán báoo tài chính phù hợp với đặc
điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản từng lĩnh vực hoạt động, từng loại hình
doanh nghiệp. Trường hợp sửa đổi, bsung Tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi o
o tài chính phải có sự thoả thuận bằng văn bản của Bội chính.
Điều 3: Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ vừa không áp dụng cho doanh nghiệp
Nhà nước (DNNN), công ty TNHH nhà nước 1 thành viên, ng ty cổ phần niêm yết trên
thị trường chứng khoán, hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng.
Các doanh nghiệp quy nhỏ vừa công ty con sẽ thực hiện chế độ kế toán
theo quy định của công ty mẹ.
Quyết định 48 - Quy tắc kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết định 48 - Quy tắc kế toán - Người đăng: koong-hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Quyết định 48 - Quy tắc kế toán 9 10 271