Ktl-icon-tai-lieu

Quyết toán thuế thu nhập

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1714 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

Số: 2140/TCT-PCCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2006

V/v: Quyết toán thuế thu nhập

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1921/CT-DN3 ngày 18/5/2006 của Cục thuế tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý
kiến như sau:
Tại Điều 18 Chương III Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003
của Chính phủ quy định: “Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ
chuyên kinh doanh nhà đất, kết cấu hạ tầng, vật kiến trúc trên đất nộp thuế,
quyết toán thuế theo quy định tại Chương VI Nghị định này nhưng phải quyết
toán thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất riêng”.
Căn cứ vào quy định trên, doanh nghiệp vừa có hoạt động sản xuất, kinh
doanh vừa có hoạt động chuyển quyền sử dụng đất thì doanh nghiệp phải hạch
toán riêng hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động chuyển quyền sử dụng
đất. Không được bù trừ số lỗ phát sinh của hoạt động sản xuất, kinh doanh vào
số lãi của hoạt động chuyển quyền sử dụng đất. Do trong mẫu tờ khai tự quyết
toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm chưa hướng dẫn chi tiết đến từng trường
hợp cụ thể, do đó khi thực hiện có vướng mắc, Tổng cục Thuế xin ghi nhận để
hướng dẫn cụ thể tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho phù hợp.
Trước mắt, trường hợp cả hoạt động chuyển quyền sử dụng đất và hoạt
động sản xuất, kinh doanh đều có lãi thì mã số B31=B32+B33; nếu có một trong
hai trường hợp bị lỗ hoặc cả hai hoạt động trên cũng lỗ thì phải theo dõi riêng
từng mã số.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên
- CT các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đã kí

Phạm Duy Khương

...
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2140/TCT-PCCS
Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2006
V/v: Quyết toán thuế thu nhập
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Trả lời công văn số 1921/CT-DN3 ngày 18/5/2006 của Cục thuế tỉnh
Rịa – Vũng Tàu về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý
kiến như sau:
Tại Điều 18 Chương III Nghị đnh số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003
của Chính phủ quy định: “Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ
chuyên kinh doanh nhà đất, kết cấu hạ tầng, vật kiến trúc trên đất nộp thuế,
quyết toán thuế theo quy định tại Chương VI Nghị định này nhưng phải quyết
toán thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất riêng”.
Căn cứ vào quy định trên, doanh nghiệp vừa hoạt động sản xuất, kinh
doanh vừa hoạt động chuyển quyền sử dụng đất thì doanh nghiệp phải hạch
toán riêng hoạt động sản xuất, kinh doanh hoạt động chuyển quyền sử dụng
đất. Không được trừ số lỗ phát sinh của hoạt động sản xuất, kinh doanh vào
số lãi của hoạt động chuyển quyền sử dụng đất. Do trong mẫu tờ khai tự quyết
toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm chưa hướng dẫn chi tiết đến từng trường
hợp cụ thể, do đó khi thực hiện vướng mắc, Tổng cục Thuế xin ghi nhận để
hướng dẫn cụ thể tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho phù hợp.
Trước mắt, trường hợp cả hoạt động chuyển quyền sử dụng đất hoạt
động sản xuất, kinh doanh đều có lãi thì mã số B31=B32+B33; nếu có một trong
hai trường hợp bị lỗ hoặc cả hai hoạt động tn cũng lỗ thì phải theo dõi riêng
từng mã số.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Như trên
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
- CT các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương
- Lưu VT, PCCS (2b)
Đã kí
Phạm Duy Khương
Quyết toán thuế thu nhập - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Quyết toán thuế thu nhập 9 10 804