Ktl-icon-tai-lieu

Quyết toán thuế TNCN năm 2015

Được đăng lên bởi nguyenthiminhchieu1302
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHIẾU NGHIỆM THU LƯƠNG NS CÔNG ĐOẠN : RA THÀNH PHẨM
Ngày 1 Tháng 2 Năm 2016
STT
1

Tên SP

Số goòng

Đơn giá

Phân loại ra thành phẩm

Ghi Chú

1,890,000

1.1

100%GXT Xếp thấp

64,000

1.2
1.3
1.4

100%GXT Xếp cao
100%GXT Xếp thấp

72,000
84,000

2

Thành tiền

22.5

1,890,000

Hỗ trợ phân loại

1,890,000

A

Công việc khác

2.1
2.2
2.3

I.

II.

Tổng Lương - ngày
Số Lao động

(Số lao động làm việc thực tế/ngày)

14

B

Quỹ lương ĐM

(= 160.000 x B)

2,240,000

C

Lương vượt NS

= (A - C) x 0.4

Cộng Quỹ Lương năng suất (chia điểm) = A + D

D
1,890,000

Đốc công ( xưởng phó): xác nhận số lao động, số SP ghi trên phiếu - (ghi rõ thời gian làm việc) trước khi ký xác nhận- ghi vào cột
ghi chú những điểm chưa phù hợp hoặc cần lưu ý. Duyệt Trưởng xưởng- chuyển về phòng HCNS vào 10h ngày sau liền kề
P-HCNS
Nhận ngày: _______

ĐỐC CÔNG

CÁN BỘ TỔ

TRƯỞNG XƯỞNG

PHIẾU NGHIỆM THU LƯƠNG NS CÔNG ĐOẠN : RA THÀNH PHẨM
Ngày 2 Tháng 2 Năm 2016
STT
1

Tên SP

Số goòng

Đơn giá

Phân loại ra thành phẩm

Ghi Chú

2,226,000

1.1

100%GXT Xếp thấp

64,000

1.2
1.3
1.4

100%GXT Xếp cao
100%GXT Xếp thấp

72,000
84,000

2

Thành tiền

26.5

2,226,000

Công việc khác

2.1
2.2
2.3

I.

II.

Tổng Lương - ngày

2,226,000

A

Số Lao động

(Số lao động làm việc thực tế/ngày)

14

B

Quỹ lương ĐM

(= 160.000 x B)

2,240,000

C

Lương vượt NS

= (A - C) x 0.4

Cộng Quỹ Lương năng suất (chia điểm) = A + D

D
2,226,000

Đốc công ( xưởng phó): xác nhận số lao động, số SP ghi trên phiếu - (ghi rõ thời gian làm việc) trước khi ký xác nhận- ghi vào cột
ghi chú những điểm chưa phù hợp hoặc cần lưu ý. Duyệt Trưởng xưởng- chuyển về phòng HCNS vào 10h ngày sau liền kề
P-HCNS
Nhận ngày: _______

ĐỐC CÔNG

CÁN BỘ TỔ

TRƯỞNG XƯỞNG

PHIẾU NGHIỆM THU LƯƠNG NS CÔNG ĐOẠN : RA THÀNH PHẨM
Ngày 03 Tháng 2 Năm 2016
STT
1

Tên SP

Số goòng

Đơn giá

Phân loại ra thành phẩm

Thành tiền

Ghi Chú

1,386,000

1.1

100%GXT Xếp thấp

64,000

-

1.2

100%GXT Xếp cao

72,000

-

1.3
1.4

100%GXT Xếp thấp

2

16.5

84,000

1,386,000

Công việc khác

0

2.1
2.2
2.3

I.

II.

Tổng Lương - ngày

1,386,000

A

Số Lao động

(Số lao động làm việc thực tế/ngày)

10

B

Quỹ lương ĐM

(= 160.000 x B)

1,600,000

C

Lương vượt NS

= (A - C) x 0.4

Cộng Quỹ Lương năng suất (chia điểm) = A + D

D
1,386,000

Đốc công ( xưởng phó): xác nhận số lao động, số SP ghi trên phiếu - (ghi rõ thời gian làm việc) trước khi ký xác nhận- ghi vào cột
ghi chú những điểm chưa phù hợp hoặc cần lưu ý. Duyệt Trưởng xưởng- chuyển về phòng HCNS và...
PHIẾU NGHIỆM THU LƯƠNG NS CÔNG ĐOẠN : RA THÀNH PHẨM
Ngày 1 Tháng 2 Năm 2016
STT Tên SP Số goòng Đơn giá Thành tiền Ghi Chú
1 Phân loại ra thành phẩm 1,890,000
1.1 100%GXT Xếp thấp 64,000 -
1.2 100%GXT Xếp cao 72,000 -
1.3 100%GXT Xếp thấp 22.5 84,000 1,890,000 Hỗ trợ phân loại
1.4
2 Công việc khác
2.1
2.2
2.3
I.
Tổng Lương - ngày 1,890,000 A
Số Lao động
(Số lao động làm việc thực tế/ngày)
14 B
Quỹ lương ĐM (= 160.000 x B) 2,240,000 C
Lương vượt NS = (A - C) x 0.4 D
II.
Cộng Quỹ Lương năng suất (chia điểm) = A + D 1,890,000
P-HCNS ĐỐC CÔNG CÁN BỘ TỔ TRƯỞNG XƯỞNG
Nhận ngày: _______
Đốc công ( xưởng phó): xác nhận số lao động, số SP ghi trên phiếu - (ghi rõ thời gian làm việc) trước khi ký xác nhận- ghi vào cột
ghi chú những điểm chưa phù hợp hoặc cần lưu ý. Duyệt Trưởng xưởng- chuyển về phòng HCNS vào 10h ngày sau liền kề
Quyết toán thuế TNCN năm 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quyết toán thuế TNCN năm 2015 - Người đăng: nguyenthiminhchieu1302
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Quyết toán thuế TNCN năm 2015 9 10 393