Ktl-icon-tai-lieu

RỦI RO

Được đăng lên bởi DuyHa Le
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nội dung tóm lược
Lý thuyết thị trường hiệu quả (xem tài liệu)
Đầu tư theo danh mục và quản lý DMĐT
Mô hình CAPM

Quản lý danh mục trái phiếu
I/ Quản lý thụ động:
– 1/ Lựa chọn chỉ số TP:
– 2/ Phương pháp đầu tư:

Phương pháp chia nhỏ (stratified hoặc
cell approach)
Phương pháp tối ưu hoá (optimization
approach)
Phương pháp giảm thiểu phương sai
(Variance Minimization Approach)

II/ Quản lý bán chủ động:
– Trung hòa rủi ro (Immunization)
• Nguyên tắc loại bỏ rủi ro:
• Cách thức loại bỏ rủi ro:

– Cách thức loại bỏ rủi ro cho từng danh mục
đầu tư theo kỳ đầu tư :

Xây dựng DMĐT có duration của cả danh
mục bằng kỳ đầu tư dự kiến. (D danh mục
bằng bình quân gia quyền các D của trái
phiếu có trong danh mục).
– Cách thức loại bỏ rủi ro cho toàn bộ tổng tài
sản quản lý

III/ Chiến lược đầu tư chủ động:
Phương pháp mà người quản lý danh mục
dùng tài tiên đoán và thủ thuật đầu tư của
mình để xây dựng các danh mục đầu tư đạt
mức sinh lời cao hơn mức sinh lời chung của
thị trường.
Các yếu tố chủ yếu mà nhà quản lý DMĐT
phải theo dõi và dự đoán như sau:
– - Thay đổi mức khung lãi suất
– - Thay đổi cơ cấu lãi suất ( YC sharp)
– - Thay đổi mức chênh lêch lãi suất giữa các loại
trái phiếu khác nhau.

Một số phương pháp chủ yếu được áp dụng:
Chiến lược hoán đổi (hay còn gọi là lựa
chọn chứng khoán riêng lẻ - individual
securities selection strategy):
Chiến lược dự đoán lãi suất (interest rate
anticipation)
Chiến lược dự đoán chênh lệch đường
cong lãi suất (yield curve spread strategy)
Chiến lược dự đoán mức biến động lãi
suất (interest rate volatility anticipation)
hay còn gọi chiến lược đường cong lãi
suất (yield curve strategy)

Phân tích lựa chọn danh mục
– Nguyên tắc đầu tư
– Lựa chọn DMĐT tối ưu
– Quản lý DMĐT
– Đánh giá kết quả quản lý DMĐT đa hợp

Nguyên tắc đầu tư
Tiến trình đầu tư gồm 02 nhiệm vụ
chính:
– Phân tích thị trường và chứng khoán,
qua đó chúng ta đánh giá hai mặt rủi ro
và lợi nhuận mong đợi của tất cả các
chứng khoán có thể đầu tư.
– Chọn lựa thiết lập một danh mục đầu tư
(porfolio) tối ưu về các loại tài sản vốn
/chứng khoán.

Nguyên tắc đầu tư
– Mức ngại rủi ro (risk aversion) và hàm
hữu dụng (Utility function)
U = E(r) – 0,005A. σ2

– Rủi ro danh mục đầu tư (porfolio risk)
và đa dạng hoá danh mục đầu tư:
– Lợi suất danh mục:
n

E(rp ) = WE(r1) + W2E(r2 ) + ...WnE(rn ) = ∑wiE(ri )
1
i=1

Xác định rủi ro tổng thể (độ lệch
chuẩn) của danh mục đầu tư:
– Hệ số tích sai đo lường độ biến thiên
của các kết quả lợi suất thu được trong
hai tài sản r...
N
N
i
i
dung
dung
t
t
ó
ó
m
m
lư
lư
c
c
zLý thuyếtth trường hiuqu (xem tài liu)
zĐầutư theo danh mcvàqunlý DMĐT
zMô hình CAPM
RỦI RO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
RỦI RO - Người đăng: DuyHa Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
RỦI RO 9 10 841