Ktl-icon-tai-lieu

Slide bài giảng Hệ thống thông tin kế toán chương 2

Được đăng lên bởi trungminh7812
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 801 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG II:CƠ SỞ DỮ LIỆU
2.1

2.2

2.3

Khái niệm Cơ sở dữ liệu

Các mô hình cơ sở dữ liệu

Thiết kế Cơ sở dữ liệu

2.1. Khái niệm cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu là một tập hợp có cấu trúc của các
dữ liệu được lưu trữ có thể thỏa mãn đồng thời nhiều
người sử dụng.
- Với hệ thống kế toán thông thường xử lý thủ
công, dữ liệu được lưu trữ trên giấy và cấu trúc của dữ
liệu chính là các mẫu chứng từ, sổ sách.
- Với hệ thống kế toán dùng máy tính, dữ liệu
được lưu giữ dưới dạng các tệp tin (file) và cấu trúc của
dữ liệu chính là cấu trúc của các tập tin cơ sở dữ liệu.

Vai trò của cơ sở dữ liệu:

• Thời gian nhập liệu
• Tránh lưu trữ trùng lắp dữ liệu
• Tăng cường khả năng kiểm soát dữ liệu
• Tiền lợi trong các thao tác với dữ liệu

2.2. Mô hình cơ sở dữ liệu

Một số khái niệm:
- Thực thể (Entity)
- Cá thể (Instance)
- Thuộc tính (Attribute)
- Quan hệ (Relation)

Một số khái niệm

1

Thực thể

2

Cá thể

3

Thuộc tính

4

Các mối
quan hệ

Thực thể
Là một sự vật, sự việc tồn tại và có thể phân
biệt được hoặc thực thể là một lớp các đối tượng có
cùng đặc tính chung mà người ta muốn quản lý
thông tin về nó.
Ví dụ: Thực thể “NHÂN VIÊN” dùng để chỉ
những người nhân viên làm việc trong tổ chức, họ
có các đặc tính chung cần quản lý:
- mã nhân viên,
- tên gọi,
- ngày sinh,
- công việc chuyên môn…

Trong thực tế có rất nhiều loại thực thể khác nhau:

- Thực thể xác thực: mô tả cho các đối tượng hữu hình.
- Thực thể chức năng: mô tả cho mục đích, chức năng,
hoặc nhiệm vụ của con người, thiết bị trong hệ thống hoặc
tổ chức.
- Thực thể sự kiện: mô tả cho sự kiện hoặc biến cố.
- Thực thể quan hệ: mô tả quan hệ giữa các đối tượng.
Đây là một quan hệ có thêm dữ liệu riêng tạo thành thực
thể.

Cá thể

Là một đối tượng cụ thể trong thực thể.
Ví dụ: Nguyễn Văn A là một cá thể của
thực thể Sinh viên; Tivi Sony là một cá thể của
thực thể Hàng hóa…

Thuộc tính
Là các đặc trưng riêng của tất cả các đối
tượng trong thực thể.
Ví dụ: thực thể Sinh viên có các thuộc tính là
Mã sinh viên, Họ và tên sinh viên, Ngày sinh, Địa
chỉ Trường, Khoa, Khóa học, Lớp học… Thực thể
Hàng hóa có các thuộc tính là Mã hàng hóa, Tên
hàng hóa, Đơn vị tính, Đơn giá…

Các loại thuộc tính phổ biến:
- Thuộc tính định danh (hay còn gọi là khóa): là một
hay tổ hợp của một số thuộc tính mà giá trị của nó được xác
định một cách duy nhất đối với mỗi cá thể của một thực thể.
- Thuộc tính mô tả: để làm rõ tính chất và cung cấp
thông tin về các cá thể của thực thể. Giá trị của các thuộc tính
này có thể trùng nhau ...
2.1
2.1
Khái niệm Cơ sở dữ liệu
2.2
2.2
Các mô hình cơ sở dữ liệu
CHƯƠNG II:CƠ SỞ DỮ LIỆU
2.3
2.3
Thiết kế Cơ sở dữ liệu
Slide bài giảng Hệ thống thông tin kế toán chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide bài giảng Hệ thống thông tin kế toán chương 2 - Người đăng: trungminh7812
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Slide bài giảng Hệ thống thông tin kế toán chương 2 9 10 109