Ktl-icon-tai-lieu

slide chương 5 chứng từ và kiểm kê

Được đăng lên bởi k-nguyen
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2632 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Chương 5:

CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
VÀ KIỂM KÊ

5.1.1 Khái niệm về chứng từ
Theo điều 4 chương 1 “Luật kế toán Việt Nam
■ Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản
ánh nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã hoàn thành,
làm căn cứ ghi sổ kế toán.
■ Chứng từ kế toán và lập chứng từ là phương pháp kế toán dùng để
ghi nhận nghiệp vụ kinh tế tài chính đã phát sinh và thực sự hoàn
thành theo thời gian, theo địa điểm phát sinh nghiệp vụ bằng giấy tờ
hoặc vật mang tin theo quy định của pháp luật.

• 5.1. 2 YÙ NGHÓA VAØ TAÙC DUÏNG CHÖÙNG TÖØ
KEÁ TOÙAN
• a) Ý nghĩa:
• chứng từ có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức công tác kế toán, kiểm
soát nội bộ, chứng minh tính chât pháp lý của nghiệp vụ và của số liệu ghi
chép trên sổ kế toán.
• b) taùc

duïng của chöùng töø:

• Là khởi điểm của tổ chức công tác kế toán và xây dựng hệ thống kiểm soát
nội bộ của đơn vị; không có chứng từ sẽ không thể thực hiện được công
tác kế toán.
• Nhằm ghi nhận và chứng minh nghiệp vụ kinh tế tài chính đã phát sinh và
thực sự hoàn thành, đảm bảo tính chất hợp lệ, hợp pháp của nghiệp vụ.

• C) tính

chât pháp lý của chứng từ kế toán:

`• Là căn cứ pháp lý chứng minh cho số liệu kế toán.

• Là căn cứ để kiểm tra việc thi hành mệnh lệnh sản
xuất kinh doanh, tính hợp pháp của nghiệp vụ, phát
hiện các vi phạm pháp luật, hành vi tham ô, lãng phí.
• Là căn cứ để cơ quan tư pháp giải quyết các khiếu n ại,
khiếu tố.
• Là căn cứ để thực hiện và kiểm tra tình hình n ộp thu ế.
• Là căn cứ xác định các đơn vị và cá nhân ph ải ch ịu
trách nhiệm về nghiệp vụ đã phát sinh.

●

Theo

3.

3. Cách phân
loại

Theo vật mang
thông tin
- Chứng từ
bằng giấy
- Chứng từ
Bằng điện tử

theo nội dung
kinh tế

theo tính
chất pháp lý

-về lao động tiền
lương
-về hàng tồn kho
-về bán hàng
-về tiền tệ
-về tài sản cố

- Chứng từ
bắt buộc.
- Chứng từ
hướng dẫn

Theo công
dụng
- Chứng từ gốc
(Chứng từ mệnh
lệnh,chứng từ
chấp hành)
- Chứng từ ghi sổ

5.1.4 NỘI DUNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
• Theo quy định tại điều 17 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 c ủa Qu ốc
Hội khóa 11 thì nội dung chứng từ kế toán đ ược quy định nh ư sau:
•

1. Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

• a. Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;
• b. Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;
• c. Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ k ế toán;
• d. Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng t ừ kế toán;
• e. Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
• f. Số lượng, đơn giá và số tiền của nghi ệp vụ kinh t...
CH NG T K TOÁN
VÀ KI M KÊ
Chương 5:
slide chương 5 chứng từ và kiểm kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
slide chương 5 chứng từ và kiểm kê - Người đăng: k-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
slide chương 5 chứng từ và kiểm kê 9 10 431