Ktl-icon-tai-lieu

Sổ kế toán

Được đăng lên bởi lelequay@gmail.com
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
NĂM ................
Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ

Ngày
tháng ghi
sổ

Số

Ngày
tháng

A

B

C

Đã ghi
sổ cái

Diễn giải

D

E

Số trang trước chuyển sang

Trang:1

Số thứ Số hiệu
tự
tài khoản
dòng đối ứng
G

H

Số phát sinh
Nợ
1

Cộng chuyển sang trang sau

Chứng từ

Ngày
tháng ghi
sổ

Số

Ngày
tháng

A

B

C

Đã ghi
sổ cái

Diễn giải

D

E

Số trang trước chuyển sang

Trang:2

Số thứ Số hiệu
tự
tài khoản
dòng đối ứng
G

H

Số phát sinh
Nợ
1

Cộng chuyển sang trang sau

Chứng từ

Ngày
tháng ghi
sổ

Số

Ngày
tháng

A

B

C

Đã ghi
sổ cái

Diễn giải

D

E

Số trang trước chuyển sang

Cộng chuyển sang trang sau
Sổ này có

trang, đánh số từ trang số

đến trang

Ngày mở sổ: …………………..

Trang:3

Số thứ Số hiệu
tự
tài khoản
dòng đối ứng
G

H

Số phát sinh
Nợ
1

Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Trang:4

Đơn vị tính: VNĐ
Số phát sinh
Có
2

Trang:5

Số phát sinh
Có
2

Trang:6

Số phát sinh
Có
2

Trang:7

áng ....... năm ...........

iám đốc

ý, họ tên)

Trang:8

SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN
NĂM ………….
Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Ngày
tháng ghi
sổ

A

Số

B

Ghi có các tài khoản

Ngày
tháng
C

Diễn giải

Ghi nợ tài
khoản

Tài khoản khác
Số tiền

D

1

Số trang trước chuyển sang

Cộng chuyển sang trang sau
Trang: 9

2

5

6

7

8

Chứng từ
Ngày
tháng ghi
sổ

A

Số

B

Ghi có các tài khoản

Ngày
tháng
C

Diễn giải

Ghi nợ tài
khoản

Tài khoản khác
Số tiền

D

1

Số trang trước chuyển sang

Trang: 10

2

5

6

7

8

Cộng chuyển sang trang sau

Chứng từ
Ngày
tháng ghi
sổ

A

Số

Ghi có các tài khoản

Ngày
tháng

B

Ghi nợ tài
khoản

Diễn giải

Tài khoản khác
Số tiền

C

D

1

2

5

6

7

Số trang trước chuyển sang

Cộng chuyển sang trang sau
Sổ này có

trang, đánh số từ trang số

đến trang

Ngày mở sổ: ……………….
Ngày ....... tháng ....... năm ...........
Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)
Trang: 11

8

Trang: 12

n vị tính: VNĐ

khoản khác
Số
hiệu
E

Trang: 13

khoản khác
Số
hiệu
E

Trang: 14

khoản khác
Số
hiệu
E

Trang: 15

Trang: 16

SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN
NĂM ………….
Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Ngày
tháng ghi
sổ

A

Số

B

Ghi Nợ các tài khoản

Ngày
tháng
C

Diễn giải

Ghi Có tài
khoản

Tài khoản khác
Số tiền

D

1

Số trang trước chuyển sang

Trang 17

2

3

4

5

6

Cộng chuyển sang trang sau
Chứng từ
Ngày
tháng ghi
sổ

A

Số

B

Ghi Nợ các tài khoản

Ngày
tháng
C

Diễn giải

Ghi Có tài
khoản

Tài khoản khác
Số tiền

D

1

Số ...
Trang:1
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
NĂM ................
Đơn vị tính: VNĐ
Chứng từ
Diễn giải
Số phát sinh
Số Nợ
A B C D E G H 1
Số trang trước chuyển sang
Ngày
tháng ghi
sổ
Đã ghi
sổ cái
Số thứ
tự
dòng
Số hiệu
tài khoản
đối ứng
Ngày
tháng
Sổ kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sổ kế toán - Người đăng: lelequay@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Sổ kế toán 9 10 155